نبشی های مورد نیاز برای ساختمان سازی

shared by asasmadaneshjo on Sep 18, 2017 in Science

1 view

1 fave

1 shares

0 comments

نبشی از جمله پروفیل های ساختمانی است که به صورت مرکب و منفرد در صنعت ساختمان به کار میرود. نبشی ها ابعاد مختلفی ...
Tags: None.
Category: Science
Did you work on this visual? Claim credit!

Embed Code

For hosted site:

Click the code to copy

For wordpress.com:

Click the code to copy
Customize size