Click me
Transcribed

The dirty place for unexpected on aircraft

Chỉ số đo: Số CFU (Đơn vị khuẩn lạc) trên mỗi 6,5 cm2 CFU = Colony Forming Unit Trên máy bay Kết quả lấy mẫu trên 5 chuyến bay 1 2 Lỗ thông khí trên trần 285 CFU/6,5 cm? Khay ăn gắn 2.155 trên lưng ghế CFU/6,5 cm? 4 3 Än xả nước 230 Khóa dây an toàn Nút xả nước bốn cầu 265 CFU/6,5 cm? CFU/6,5 cm? Tại sân bay Kết quả lấy mẫu tại 5 sân bay 1 1.240 Nút bấm vòi nước uống Chốt khóa phòng vệ sinh 70 CFU/6,5 cm? CFU/6,5 cm? Một số bề mặt bẩn khác Kết quả lấy mẫu tại 22 hộ gia đình Đồ chơi của thủ nuôi Bát của Kệ bếp gia đình Bê toilet Tiền Điện thoại di động thú nuôi 306.000 19.000 361 172 27 CFU/6,5 cm? CFU/6,5 cm? CFU/6,5 cm? CFU/6,5 cm? CFU/6,5 cm? CFU/6,5 cm?

The dirty place for unexpected on aircraft

shared by andrewdroperca on Jan 10
20 views
0 shares
0 comments
The results of sampling of the microbiologist America shows, dirty position on commercial aircraft is not the toilet which is tray table attached on the back of the passenger seat.

Tags

aircraft

Category

Travel
Did you work on this visual? Claim credit!

Get a Quote

Embed Code

For hosted site:

Click the code to copy

For wordpress.com:

Click the code to copy
Customize size