Click me
Transcribed

Forbidden Substances

D'ION D'JDIN ס חרותי יה של ידמה ה aפ1רט: נא בוליים מש לעה שנייה, ל ן מה הגברי יש ת מסיבית ב גשה מזרחי סות eןסים א5 בשים י גדילה יפ ת ת שריה, ה החתת מי ה עצמות 0 מה הא ש יעזרן םע צמ ם א םמפיים יקרים דוא לזיהוי נות ה-ם7 נא ה-50 ש -ם3 ה-40 של הבה ה-20 ם ה -19 שנות ה-ם@ 1904 תעתיקה םתר ולת לי קןקאי1 טרינני[ מ גהל יר את יי ת ל א אה דומים ע וזרים הפחת ב ייפות רק ת א ופניים יר (רצים, א ו יאתלןן) המ תמש לרא ע ב קטייל ל ש ד במינןן א םימיאמ א לואיס ם יו ע לע ר לנ ניותר מב ומ ם בלבד א ל ריכנין ובמקה ל הגדול ה ריכתו מינים פןפולארי ר צ רא פניים הא הוא משא ה לת מ E וצו ת קריות: יצ א ששות צה ם י ת רא יס תנים- םרואידיס ת ההכנה ת ל ה תליליים תויגה רטניים אוליים ת רח ל ילומ וגברת םרקע א וא אונות א ד א נרעןת ב ש ת קרחות י בקול ה ש מ י ת ם י תחי גוף ממכרים מאוד! ת ק לןואי: מ רע תד ייפןת ד שינה תיכחה מ תצה ב תחרןת במוח ת כ ת ת רןתית YnDID NID D'UNITA D'DIY 7'V1,D'1) D'NIVD D'XVDIDD 1"V VIDYI מרש מאןד! ל תשת כאב דאע מש עקנ םאשר תורטאי לר ררה רה" - בבי תה תחרות הכא לאדם ר ת א וף לא ל יותר אבים תש אים ףצועים אים להתמ מכא1 ע ראים שונים, מ מ זקים גם כשהם ם ולחזא בןצתם גורמה של נחל ין תאי ם א רעב ענפים מתחם הם לפי ם ת ת 3-4 קר משקל "ק תא משנר כןנימ קה יר הקרב ולק לרמת >ל ועא תחרים גש ר שתלם רת להיו ל העליון תוריית מקשל בשןת צועים תה תחרןת ך יותר מת חןם ם אך מ בקע תות של חומירא רא אחרים לכליות מןןת מדא תעמ הל והדם AOIN תא םל כס לנם וכרים א ת לחץ הדם ב הלב א י תחרות בעיקר יס מ קה קליעה תח גדול יע עימה םל ה ת םבצעת כונים מ מ מ מןבילה כ מ נימ קת לב EPO E וא שם ה מ פןיטין, ת א א א דומים ולה שי דם רא צר אי דם דומים מכימה גלוניר תבא אי על תיאח חמצן תאים תדומים מאל עומל וגברת . צה תאים ע י רע ה חמ ה ת בר א ופניים

Forbidden Substances

shared by gilirichman on Feb 01
370 views
0 shares
0 comments
some history about doping development along the years and what we have today

Source

Unknown. Add a source

Category

Sports
Did you work on this visual? Claim credit!

Get a Quote

Embed Code

For hosted site:

Click the code to copy

For wordpress.com:

Click the code to copy
Customize size