Click me
Transcribed

What Happens When You Report Something on Facebook?

هنگامی که شـما گزارشی ارسال میکنید چه اتفاقی می راهنمای ارسال گزارش So fáceboök 1Pouya.com با یک جامعه بیش از ۹۰۱ میلیون کاربر، فیسبوک از قویترین زیرساختهای گزارش دهی که از سر http://www.facebook.com/fbs afety منبع : http://www.facebook.com/yekPouya ترجمه آزاد : fb.com/yekPouya | 1Pouya | www.1Pouya.com TM http://www.1 pouya.com/blog بلاگ : از این مطلب خوشم نمیاد گزارش اجتماعی چیست؟ نشان میدهد که شما محتوای مطلب را دوست ندارید 어 در مارس ۱ ۲۰۱، فیسبوک ابزاری را طراحی کرد به نام، ”گزارش اجتماعی که کاربران را قادر میسازد تا مطالب مشکل ساز را نه تنها به فیسبوک بلکه به صورت مستقیم به دوستانشان نیز گزارش دهند تا سوء تفاهم ها را به راحتی حل کن ند. Go to fb.com/hacked Go to on.fb.me/ImpostorHelp من یا دوستم را آزار میدهد نشان میدهد که محتوای مطلب آزار دهنده است علاوه بر این، کاربران با استفاده از این ابزار میتوان ند دوستان معتمد و قابل اطمینان خود را آیا هک شده اید؟ آیا کاربر جعلی است؟ ارسال گزارش به f که موقعیت های خارج از دنیای مجازیشان را بهتر درک میکن ند شناسایی کنند. سخنان تنفرآمیز )!( نشان میدهد که مطلب حاوی سخنان تنفرآمیز است هدف قرار دادن نژاد، قومیت، ملیت، مذهب، جنس، جنسیت، گرایش جنسی، ناتوانی و یا وضعیت پزشکی مربوط به من یا دوستم است گزارش به عنوان اسپم )هرزنامه( ?! ارسال گزارش به f نشان میدهد که مطلب یک اسپم است Report / Mark as Spam مسئله جنسی آشکارا حاوی مطلبی است که صراحتا به یک موضوع جنسی اشاره دارد مربوط به چیز دیگری است اجرای قانون در بعضی موارد، با تشدید تهدید به خشونت نیاز به اعمال شقانون خواهد بود تهدید خرابکاری نشان میدهد که مطلب مربوط به سرقت و یا خرابکاری است VY اکثر گزارشها در زمانی کمتر از رفتار مضر یا خشونت آمیز Graphic Violence صدها بر رسی ساعت میشوند Indicating a threat of graphic violence نفر به عنوان اعضای تیم زبان موارد جدی تر اولویت بندی میشوند تهدید جدی به خشونت محل اسقرار تیم های پشتیبانی کاربران نشان میدهد که مطلب مربوط به تهدیدی معتبر به اعمال خشونت است ارسال گزارش به f پشتیبانی تمام وقت در هر کجای جهان که باشید استفاده از مواد مخدر غیر قانونی نشان میدهد که مطلب مربوط به استفاده از مواد مخدر غیر قانونی است خود آزاری Menlo Park Austin Dublin Hyderabad نشان میدهد که مطلب مربوط به رفتارهای خطرناک دوست تان با خودش است محتوای خود کشی استانداردهای جامعه فیسبوک نشان دهنده یک تهديد بالقوه خود کشی است علائم و اختصارات برای ایجاد توازن بین نیازها و منافع جمعیت جهانی، فیسبوک از بیاناتی که مطابق استانداردهای جامعه است محافظت اقدامات گزارش دهنده تیم های عملیاتی فیسبوک اقدامات تیم های فیسبوک 4 کند. تیم ایمنی ارسال پیام به فرد گزارش شده ا گزارش اجتماعی اخطار به کاربر گزارش شده Facebook Partners تیم های ما محتوای گزارش شده را بر اساس استاندارهای ما بررسی میکنند، و حذف هر محتوای ی نشانگر نقض این استاندارها است. مقابله با محتوای تنفرآمیز و آزار دهنده مسدود کردن فرد گزارش شده تماس با خطوط اختصاصی بحران غیرفعال کردن / مسدود کردن امکانات Facebook partners with over 30 reputable agencies and organizations to further assist in the prevention and aftermath of reported issues. These include: Facebook's Network of Support, Lifeline and our Global Suicide Prevention Community, Safety Advisory Board, and the NCSA. A تیم مقابله با سوء استفاده فرد گزارش شده در بعضی موارد میتواند درخواست تجدید نظر کند حذف دوستی با فرد گزارش شده بر رسی هویت تیم دسترسی facebook.com/communitystandards Powered by Facebook Safety Page | Edited by 1Pouya --> fb.com/yekPouya 20120 - All rights reserved. افتد؟ هنگامی که شـما گزارشی ارسال میکنید چه اتفاقی می So فيس راهنمای ارسال گزارش fáceboök 1Pouya.com در فیسبوک، هیچ چیز مهم تر از ایمنی و امنیت افرادی که از خدمات ما استفاده میکن ند نیست. با یک جامعه بیش از ۹۰۱ میلیون کاربر، فیسبوک از قویترین زیرساختهای گزارش دهی که از تیم های اختصاصی در سراسر جهان و سیستم های مبتکرانه ساخته شده است بهره میگیرد. http://www.facebook.com/fbs afety منبع : http://www.facebook.com/yekPouya ترجمه آزاد : fb.com/yekPouya | 1Pouya | www.1Pouya.com TM http://www.1 pouya.com/blog بلاگ : از این مطلب خوشم نمیاد 66 گزارش اجتماعی چیست؟ نشان میدهد که شما محتوای مطلب را دوست ندارید 어 در مارس ۱ ۲۰۱، فیسبوک ابزاری را طراحی کرد به نام، ”گزارش اجتماعی که کاربران را قادر میسازد تا مطالب مشکل ساز را نه تنها به فیسبوک بلکه به صورت مستقیم به دوستانشان نیز گزارش دهند تا سوء تفاهم ها را به راحتی حل کن ند. Go to fb.com/hacked Go to on.fb.me/ImpostorHelp من یا دوستم را آزار میدهد نشان میدهد که محتوای مطلب آزار دهنده است علاوه بر این، کاربران با استفاده از این ابزار میتوان ند دوستان معتمد و قابل اطمینان خود را آیا هک شده اید؟ آیا کاربر جعلی است؟ f ارسال گزارش به f H که موقعیت های خارج از دنیای مجازیشان را بهتر درک میکن ند شناسایی کنند. سخنان تنفرآمیز )!( نشان میدهد که مطلب حاوی سخنان تنفرآمیز است هدف قرار دادن نژاد، قومیت، ملیت، مذهب، جنس، جنسیت، گرایش جنسی، ناتوانی و یا وضعیت پزشکی مربوط به من یا دوستم است گزارش به عنوان اسپم )هرزنامه( f ?! ارسال گزارش به f A نشان میدهد که مطلب یک اسپم است Report / Mark as Spam مسئله جنسی آشکارا حاوی مطلبی است که صراحتا به یک موضوع جنسی اشاره دارد مربوط به چیز دیگری است اجرای قانون در بعضی موارد، با تشدید تهدید به خشونت نیاز به اعمال شقانون خواهد بود تهدید خرابکاری نشان میدهد که مطلب مربوط به سرقت و یا خرابکاری است ۷۲ اکثر گزارشها در زمانی کمتر از رفتار مضر یا خشونت آمیز Graphic Violence صدها ۲۴ زبان بر رسی ساعت میشوند Indicating a threat of graphic violence نفر به عنوان اعضای تیم موارد جدی تر اولویت بندی میشوند تهدید جدی به خشونت محل اسقرار تیم های پشتیبانی کاربران نشان میدهد که مطلب مربوط به تهدیدی معتبر به اعمال خشونت است ارسال گزارش به f پشتیبانی تمام وقت در هر کجای جهان که باشید استفاده از مواد مخدر غیر قانونی نشان میدهد که مطلب مربوط به استفاده از مواد مخدر غیر قانونی است . . ۰ ۰. خود آزاری Menlo Park Austin Dublin Hyderabad نشان میدهد که مطلب مربوط به رفتارهای خطرناک دوست تان با خودش است محتوای خود کشی استانداردهای جامعه فیسبوک نشان دهنده یک تهديد بالقوه خود کشی است علائم و اختصارات برای ایجاد توازن بین نیازها و منافع جمعیت جهانی، فیسبوک از بیاناتی که مطابق استانداردهای جامعه است محافظت اقدامات گزارش دهنده تیم های عملیاتی فیسبوک اقدامات تیم های فیسبوک 4 کند. می تیم ایمنی ارسال پیام به فرد گزارش شده ا گزارش اجتماعی اخطار به کاربر گزارش شده Facebook Partners تیم های ما محتوای گزارش شده را بر اساس استاندارهای ما بررسی میکنند، و حذف هر محتوای ی نشانگر نقض این استاندارها است. مقابله با محتوای تنفرآمیز و آزار دهنده تیم مسدود کردن فرد گزارش شده تماس با خطوط اختصاصی بحران غیرفعال کردن / مسدود کردن امکانات Facebook partners with over 30 reputable agencies and organizations to further assist in the prevention and aftermath of reported issues. These include: Facebook's Network of Support, Lifeline and our Global Suicide Prevention Community, Safety Advisory Board, and the NCSA. A تیم مقابله با سوء استفاده فرد گزارش شده در بعضی موارد میتواند درخواست تجدید نظر کند حذف دوستی با فرد گزارش شده بر رسی هویت تیم دسترسی facebook.com/communitystandards Powered by Facebook Safety Page | Edited by 1Pouya --> fb.com/yekPouya 20120 - All rights reserved. افتد؟ هنگامی که شـما گزارشی ارسال میکنید چه اتفاقی می So فيس راهنمای ارسال گزارش fáceboök 1Pouya.com در فیسبوک، هیچ چیز مهم تر از ایمنی و امنیت افرادی که از خدمات ما استفاده میکن ند نیست. با یک جامعه بیش از ۹۰۱ میلیون کاربر، فیسبوک از قویترین زیرساختهای گزارش دهی که از تیم های اختصاصی در سراسر جهان و سیستم های مبتکرانه ساخته شده است بهره میگیرد. http://www.facebook.com/fbs afety منبع : http://www.facebook.com/yekPouya ترجمه آزاد : fb.com/yekPouya | 1Pouya | www.1Pouya.com TM http://www.1 pouya.com/blog بلاگ : از این مطلب خوشم نمیاد 66 گزارش اجتماعی چیست؟ نشان میدهد که شما محتوای مطلب را دوست ندارید 어 در مارس ۱ ۲۰۱، فیسبوک ابزاری را طراحی کرد به نام، ”گزارش اجتماعی که کاربران را قادر میسازد تا مطالب مشکل ساز را نه تنها به فیسبوک بلکه به صورت مستقیم به دوستانشان نیز گزارش دهند تا سوء تفاهم ها را به راحتی حل کن ند. Go to fb.com/hacked Go to on.fb.me/ImpostorHelp من یا دوستم را آزار میدهد نشان میدهد که محتوای مطلب آزار دهنده است علاوه بر این، کاربران با استفاده از این ابزار میتوان ند دوستان معتمد و قابل اطمینان خود را آیا هک شده اید؟ آیا کاربر جعلی است؟ f ارسال گزارش به f H که موقعیت های خارج از دنیای مجازیشان را بهتر درک میکن ند شناسایی کنند. سخنان تنفرآمیز )!( نشان میدهد که مطلب حاوی سخنان تنفرآمیز است هدف قرار دادن نژاد، قومیت، ملیت، مذهب، جنس، جنسیت، گرایش جنسی، ناتوانی و یا وضعیت پزشکی مربوط به من یا دوستم است گزارش به عنوان اسپم )هرزنامه( f ?! ارسال گزارش به f A نشان میدهد که مطلب یک اسپم است Report / Mark as Spam مسئله جنسی آشکارا حاوی مطلبی است که صراحتا به یک موضوع جنسی اشاره دارد مربوط به چیز دیگری است اجرای قانون در بعضی موارد، با تشدید تهدید به خشونت نیاز به اعمال شقانون خواهد بود تهدید خرابکاری نشان میدهد که مطلب مربوط به سرقت و یا خرابکاری است ۷۲ اکثر گزارشها در زمانی کمتر از رفتار مضر یا خشونت آمیز Graphic Violence صدها ۲۴ زبان بر رسی ساعت میشوند Indicating a threat of graphic violence نفر به عنوان اعضای تیم موارد جدی تر اولویت بندی میشوند تهدید جدی به خشونت محل اسقرار تیم های پشتیبانی کاربران نشان میدهد که مطلب مربوط به تهدیدی معتبر به اعمال خشونت است ارسال گزارش به f پشتیبانی تمام وقت در هر کجای جهان که باشید استفاده از مواد مخدر غیر قانونی نشان میدهد که مطلب مربوط به استفاده از مواد مخدر غیر قانونی است . . ۰ ۰. خود آزاری Menlo Park Austin Dublin Hyderabad نشان میدهد که مطلب مربوط به رفتارهای خطرناک دوست تان با خودش است محتوای خود کشی استانداردهای جامعه فیسبوک نشان دهنده یک تهديد بالقوه خود کشی است علائم و اختصارات برای ایجاد توازن بین نیازها و منافع جمعیت جهانی، فیسبوک از بیاناتی که مطابق استانداردهای جامعه است محافظت اقدامات گزارش دهنده تیم های عملیاتی فیسبوک اقدامات تیم های فیسبوک 4 کند. می تیم ایمنی ارسال پیام به فرد گزارش شده ا گزارش اجتماعی اخطار به کاربر گزارش شده Facebook Partners تیم های ما محتوای گزارش شده را بر اساس استاندارهای ما بررسی میکنند، و حذف هر محتوای ی نشانگر نقض این استاندارها است. مقابله با محتوای تنفرآمیز و آزار دهنده تیم مسدود کردن فرد گزارش شده تماس با خطوط اختصاصی بحران غیرفعال کردن / مسدود کردن امکانات Facebook partners with over 30 reputable agencies and organizations to further assist in the prevention and aftermath of reported issues. These include: Facebook's Network of Support, Lifeline and our Global Suicide Prevention Community, Safety Advisory Board, and the NCSA. A تیم مقابله با سوء استفاده فرد گزارش شده در بعضی موارد میتواند درخواست تجدید نظر کند حذف دوستی با فرد گزارش شده بر رسی هویت تیم دسترسی facebook.com/communitystandards Powered by Facebook Safety Page | Edited by 1Pouya --> fb.com/yekPouya 20120 - All rights reserved. افتد؟ هنگامی که شـما گزارشی ارسال میکنید چه اتفاقی می So فيس راهنمای ارسال گزارش fáceboök 1Pouya.com در فیسبوک، هیچ چیز مهم تر از ایمنی و امنیت افرادی که از خدمات ما استفاده میکن ند نیست. با یک جامعه بیش از ۹۰۱ میلیون کاربر، فیسبوک از قویترین زیرساختهای گزارش دهی که از تیم های اختصاصی در سراسر جهان و سیستم های مبتکرانه ساخته شده است بهره میگیرد. http://www.facebook.com/fbs afety منبع : http://www.facebook.com/yekPouya ترجمه آزاد : fb.com/yekPouya | 1Pouya | www.1Pouya.com TM http://www.1 pouya.com/blog بلاگ : از این مطلب خوشم نمیاد 66 گزارش اجتماعی چیست؟ نشان میدهد که شما محتوای مطلب را دوست ندارید 어 در مارس ۱ ۲۰۱، فیسبوک ابزاری را طراحی کرد به نام، ”گزارش اجتماعی که کاربران را قادر میسازد تا مطالب مشکل ساز را نه تنها به فیسبوک بلکه به صورت مستقیم به دوستانشان نیز گزارش دهند تا سوء تفاهم ها را به راحتی حل کن ند. Go to fb.com/hacked Go to on.fb.me/ImpostorHelp من یا دوستم را آزار میدهد نشان میدهد که محتوای مطلب آزار دهنده است علاوه بر این، کاربران با استفاده از این ابزار میتوان ند دوستان معتمد و قابل اطمینان خود را آیا هک شده اید؟ آیا کاربر جعلی است؟ f ارسال گزارش به f H که موقعیت های خارج از دنیای مجازیشان را بهتر درک میکن ند شناسایی کنند. سخنان تنفرآمیز )!( نشان میدهد که مطلب حاوی سخنان تنفرآمیز است هدف قرار دادن نژاد، قومیت، ملیت، مذهب، جنس، جنسیت، گرایش جنسی، ناتوانی و یا وضعیت پزشکی مربوط به من یا دوستم است گزارش به عنوان اسپم )هرزنامه( f ?! ارسال گزارش به f A نشان میدهد که مطلب یک اسپم است Report / Mark as Spam مسئله جنسی آشکارا حاوی مطلبی است که صراحتا به یک موضوع جنسی اشاره دارد مربوط به چیز دیگری است اجرای قانون در بعضی موارد، با تشدید تهدید به خشونت نیاز به اعمال شقانون خواهد بود تهدید خرابکاری نشان میدهد که مطلب مربوط به سرقت و یا خرابکاری است ۷۲ اکثر گزارشها در زمانی کمتر از رفتار مضر یا خشونت آمیز Graphic Violence صدها ۲۴ زبان بر رسی ساعت میشوند Indicating a threat of graphic violence نفر به عنوان اعضای تیم موارد جدی تر اولویت بندی میشوند تهدید جدی به خشونت محل اسقرار تیم های پشتیبانی کاربران نشان میدهد که مطلب مربوط به تهدیدی معتبر به اعمال خشونت است ارسال گزارش به f پشتیبانی تمام وقت در هر کجای جهان که باشید استفاده از مواد مخدر غیر قانونی نشان میدهد که مطلب مربوط به استفاده از مواد مخدر غیر قانونی است . . ۰ ۰. خود آزاری Menlo Park Austin Dublin Hyderabad نشان میدهد که مطلب مربوط به رفتارهای خطرناک دوست تان با خودش است محتوای خود کشی استانداردهای جامعه فیسبوک نشان دهنده یک تهديد بالقوه خود کشی است علائم و اختصارات برای ایجاد توازن بین نیازها و منافع جمعیت جهانی، فیسبوک از بیاناتی که مطابق استانداردهای جامعه است محافظت اقدامات گزارش دهنده تیم های عملیاتی فیسبوک اقدامات تیم های فیسبوک 4 کند. می تیم ایمنی ارسال پیام به فرد گزارش شده ا گزارش اجتماعی اخطار به کاربر گزارش شده Facebook Partners تیم های ما محتوای گزارش شده را بر اساس استاندارهای ما بررسی میکنند، و حذف هر محتوای ی نشانگر نقض این استاندارها است. مقابله با محتوای تنفرآمیز و آزار دهنده تیم مسدود کردن فرد گزارش شده تماس با خطوط اختصاصی بحران غیرفعال کردن / مسدود کردن امکانات Facebook partners with over 30 reputable agencies and organizations to further assist in the prevention and aftermath of reported issues. These include: Facebook's Network of Support, Lifeline and our Global Suicide Prevention Community, Safety Advisory Board, and the NCSA. A تیم مقابله با سوء استفاده فرد گزارش شده در بعضی موارد میتواند درخواست تجدید نظر کند حذف دوستی با فرد گزارش شده بر رسی هویت تیم دسترسی facebook.com/communitystandards Powered by Facebook Safety Page | Edited by 1Pouya --> fb.com/yekPouya 20120 - All rights reserved. افتد؟ هنگامی که شـما گزارشی ارسال میکنید چه اتفاقی می So فيس راهنمای ارسال گزارش fáceboök 1Pouya.com در فیسبوک، هیچ چیز مهم تر از ایمنی و امنیت افرادی که از خدمات ما استفاده میکن ند نیست. با یک جامعه بیش از ۹۰۱ میلیون کاربر، فیسبوک از قویترین زیرساختهای گزارش دهی که از تیم های اختصاصی در سراسر جهان و سیستم های مبتکرانه ساخته شده است بهره میگیرد. http://www.facebook.com/fbs afety منبع : http://www.facebook.com/yekPouya ترجمه آزاد : fb.com/yekPouya | 1Pouya | www.1Pouya.com TM http://www.1 pouya.com/blog بلاگ : از این مطلب خوشم نمیاد 66 گزارش اجتماعی چیست؟ نشان میدهد که شما محتوای مطلب را دوست ندارید 어 در مارس ۱ ۲۰۱، فیسبوک ابزاری را طراحی کرد به نام، ”گزارش اجتماعی که کاربران را قادر میسازد تا مطالب مشکل ساز را نه تنها به فیسبوک بلکه به صورت مستقیم به دوستانشان نیز گزارش دهند تا سوء تفاهم ها را به راحتی حل کن ند. Go to fb.com/hacked Go to on.fb.me/ImpostorHelp من یا دوستم را آزار میدهد نشان میدهد که محتوای مطلب آزار دهنده است علاوه بر این، کاربران با استفاده از این ابزار میتوان ند دوستان معتمد و قابل اطمینان خود را آیا هک شده اید؟ آیا کاربر جعلی است؟ f ارسال گزارش به f H که موقعیت های خارج از دنیای مجازیشان را بهتر درک میکن ند شناسایی کنند. سخنان تنفرآمیز )!( نشان میدهد که مطلب حاوی سخنان تنفرآمیز است هدف قرار دادن نژاد، قومیت، ملیت، مذهب، جنس، جنسیت، گرایش جنسی، ناتوانی و یا وضعیت پزشکی مربوط به من یا دوستم است گزارش به عنوان اسپم )هرزنامه( f ?! ارسال گزارش به f A نشان میدهد که مطلب یک اسپم است Report / Mark as Spam مسئله جنسی آشکارا حاوی مطلبی است که صراحتا به یک موضوع جنسی اشاره دارد مربوط به چیز دیگری است اجرای قانون در بعضی موارد، با تشدید تهدید به خشونت نیاز به اعمال شقانون خواهد بود تهدید خرابکاری نشان میدهد که مطلب مربوط به سرقت و یا خرابکاری است ۷۲ اکثر گزارشها در زمانی کمتر از رفتار مضر یا خشونت آمیز Graphic Violence صدها ۲۴ زبان بر رسی ساعت میشوند Indicating a threat of graphic violence نفر به عنوان اعضای تیم موارد جدی تر اولویت بندی میشوند تهدید جدی به خشونت محل اسقرار تیم های پشتیبانی کاربران نشان میدهد که مطلب مربوط به تهدیدی معتبر به اعمال خشونت است ارسال گزارش به f پشتیبانی تمام وقت در هر کجای جهان که باشید استفاده از مواد مخدر غیر قانونی نشان میدهد که مطلب مربوط به استفاده از مواد مخدر غیر قانونی است . . ۰ ۰. خود آزاری Menlo Park Austin Dublin Hyderabad نشان میدهد که مطلب مربوط به رفتارهای خطرناک دوست تان با خودش است محتوای خود کشی استانداردهای جامعه فیسبوک نشان دهنده یک تهديد بالقوه خود کشی است علائم و اختصارات برای ایجاد توازن بین نیازها و منافع جمعیت جهانی، فیسبوک از بیاناتی که مطابق استانداردهای جامعه است محافظت اقدامات گزارش دهنده تیم های عملیاتی فیسبوک اقدامات تیم های فیسبوک 4 کند. می تیم ایمنی ارسال پیام به فرد گزارش شده ا گزارش اجتماعی اخطار به کاربر گزارش شده Facebook Partners تیم های ما محتوای گزارش شده را بر اساس استاندارهای ما بررسی میکنند، و حذف هر محتوای ی نشانگر نقض این استاندارها است. مقابله با محتوای تنفرآمیز و آزار دهنده تیم مسدود کردن فرد گزارش شده تماس با خطوط اختصاصی بحران غیرفعال کردن / مسدود کردن امکانات Facebook partners with over 30 reputable agencies and organizations to further assist in the prevention and aftermath of reported issues. These include: Facebook's Network of Support, Lifeline and our Global Suicide Prevention Community, Safety Advisory Board, and the NCSA. A تیم مقابله با سوء استفاده فرد گزارش شده در بعضی موارد میتواند درخواست تجدید نظر کند حذف دوستی با فرد گزارش شده بر رسی هویت تیم دسترسی facebook.com/communitystandards Powered by Facebook Safety Page | Edited by 1Pouya --> fb.com/yekPouya 20120 - All rights reserved.

What Happens When You Report Something on Facebook?

shared by 1Pouya on Jun 28
475 views
4 shares
0 comments
What Happens When You Report Something? At Facebook, nothing is more important than the safety and security of the people who use our service. With a community of over 901 million people, Facebook ...

Publisher

Facebook

Designer

1Pouya

Category

Social Media
Did you work on this visual? Claim credit!

Get a Quote

Embed Code

For hosted site:

Click the code to copy

For wordpress.com:

Click the code to copy
Customize size