Click me
Transcribed

The Evolution of Man

ЕВОЛУЦИЈА ЧОВЕКА - ХОМИНИЗАЦИЈА Филогенетско стабло човека SRGAP2A SRGAP2B SRGAP2C Преци људи су судећи по фосилним налазима и генетичким истраживањима настали у Ис- точној Африци. Овде се у многим зонама, углавном у данашњој Етиопији могу наћи фосили бројних врста примата који су се ево- лутивно одвојили од обичних мајмуна пре око нн хромозом 1 милиона година. Милиони ГОДИНА Генетичка истраживања последњих деценија дужину као оригинал. Ове мутације доводе до успоравања у развоју мозга, што ствара пре- дуслве за развој интелигентнијих бића. Према истраживањима Ајхлеровог тима прва мутација SRGAP2A y SRGAP2B догодила се пре 3,6 мили- она година, што је доба кад су аустралопи- текуси почели да ходају усправно. Друга мутација SRGAР2A y SRGAP2С која се открила су много о пореклу човека. Међутим, OTKpnhe n3 2012. 6aya HOBO CBETNO Ha jegHO og Ardipithecus ramidus најзагонетнијих питања науке: како је дошло до Tora ga aycTpanonnTeKyCn, Kojn cy jow yBek 6unn животиње, еволуирају у знатно интелигентније човеколике примате из реда Хомо. 4,5-4,2 Милиона год. Професор Еван Ајхлер, заједно са Френком Полеуксом, истраживао је мутације на гену SRGAP2A (jедан од 23 чији дупликати постоје само код човека). SRGAP2A Има 2 дупликата, SRGAP2B И SRGAP2C, који немају једнаку Кранијални капаци- тет: 300-350 цм3. Откривен 1992. у Арамису у Етиопији. Hајстарија врста која jе без сумње повеза- на са хоминидама. Живео је на дрвећу, могао је да хода десила пре 2,5 МИлиона година, изазвала је значајну промену у развоју мозга, односно, aуст- ралопитекусе је учинила лљудима. усправно, али то му није био примарни Australopithecus pog Ardipithecus anamensis начин хода. poa Australopith- еcus (постојање посебних родова 4,1-3,9 милиона год. Australopithecus Кранијални капаци- afarensis тет: непознат. Kenyanthropus n Paranthropus Откривен 1994. У близини језера Тур- кана, Кенија. Пре- тпоставља се да је 3,9-2,9 Милиона год. Кранијални капаци- тет: 380-430 цм?. предмет је научне дебате) Откривен 1974. У области Афар, Етио- пија. Најпознатији фосил је назван Луси. Ходао је у пот- предак врсти род Hото (постојање врсте Homo rudolfensis предмет је научне дебате) Australopithecus afarensis. пуности усправно. Australopithecus bahrelghazali Kenyanthropus platyops Australopithecus africanus 3-2 милиона год. Кранијални капаци- тет: 400-50о цм3. 3 Откривен 1924. на више локалитета у Jужној Африци. Paranthropus aethiopicus Australopithecus garhi Homo habilis 2,3-1,4 милиона год. Кранијални капаци- тет: oko 600 цм3. 2,5 милиона год. Кранијални капаци- Откривен 1974. У Кооби Фора, Кенија. Има значајно већи кранијални капаци- тет: око 450 цм3. Paranthropus Откривен 1997. У депресији Афар, Етиопија. Могуhe je да су први хомини- boisei Homo rudolfensis тет од аустралопи- ди који су користили текуса. Користио је и израђивао камене алатке, али не за примитиван камени Paranthropus алат и јели месо. robustus лов или одбрану. Australopithecus sediba 2 Homo ergaster Homo erectus 1,95-1,75 Милиона год. 1,8-1,3 милиона год. 1,8-о,2 Милиона год. Кранијални капаци- Кранијални капаци- Кранијални капаци- тет: 420-450 цм3. тет: 700-900 цм3. тет: 850-100оо цм3. Откривен 2008. у Откривен 1972. Откривен 1891. у Тринилу, Индонезија. Сматра се да се код пeћини Малапа, поред језера Туркана, Кенија. Употреблља- вао је већи спектар Jужна Африка. Ис- њих развио говор. Контролисали су питивања лобање указују на то да је каменог алата и први je укротио ватру. Први је хоминид који jе користио оно што његов мозак почео ватру и започели да развија напред- није неуронске исхрану каракте- ристичну за модер- структуре. би смо данас назвали ног човека. Први је људским гласом. хоминид који је миг- рирао из Африке. Homo heidelbergensis 800-350 хиљада год. Кранијални капаци- тет: око 1250 Цм3. Homo Homo neanderthalensis sapiens Откривен 1907. У Mayеру, Немачка. Био је вероватно прва врста која је 350-30 хиљада год. 195 хиљада година Кранијални капаци- до данас Кранијални капаци- тет: око 1350 Цм3. тет: око 150о цм3. сахрањивала мртве. Имао је примитиван облик језика, правио Откривен 1836. y Hеандеру, Немачка. Користили су напре- дан алат и били изу- Hајстарији остаци софистициран алат и ловио велике жи- откривени су у Кибишу, Етиопија. Прва врста којa je зетни ловци. Први су вотиње. живели у оквиру развила апстрактно породице и сахрањи- и симболичко раз- вали умрле уз мишљање. Такође, одређене церемо- није. Хранили су се први су користили алат од комбинова- углавном месом. ног материјала. ollolioli

The Evolution of Man

shared by aleksandarsavic on Feb 12
243 views
1 shares
0 comments
Science infographic project done for Center for the promotion of Science

Source

Unknown. Add a source

Category

Science
Did you work on this visual? Claim credit!

Get a Quote

Embed Code

For hosted site:

Click the code to copy

For wordpress.com:

Click the code to copy
Customize size