Click me
Transcribed

Circulation of Nitrogen

КРУЖЕЊЕ Атмосферски азот Највећи део Земљине атмосфере је азот (78%), што је чини највећим складиштем неискористив за АЗОТА биљке и животиње. Да би могле да га овог елемента на Земљи. Међутим, атмосферски азот је јако инертан гас, употребе, азот мора да пређе у неку другу, реактивнију форму. N2 Азот је хемијски елемент који је од кључне BAXHOCTN 3a XMBOT Ha 3EMBN. CactaBHN je geo свих аминокиселина, које даље граде протеине, а присутан је и у базама од којих су изграђене нуклеинске киселине (попут РHК и днк). Код биљака, азот се налази у саставу молекула хлорофила, који су задужени за фотосинтезу. Кружење азота је процес у ком азот, трансфор- мишући се кроз своје разне хемијске облике, кружи Земљом. До ових трансформација долази путем биолошких и хемијских процеса. Најважнији су од тих процеса су фиксација, амонификација, нитрификација и денитрификациja. Кружење азота, заједно са кружењем угљеника, пресудно је за одржавање екосистема на Земъи. ФИКСАЦИЈА Фиксација азота дешава се и приликом грмљавине, када Фиксација фотони из муња формирају азот- Фиксација азота је процес којим се азот (N2) из атмосфере претвара у амонијак (NH3). Ово је виталан еколошки процес јер моноксид од азота и кисеоника из Сагоревањем фосилних горива из aутомобилских мотора и индустријских постројења ослобађају се различити азотни атмосфере. све зелене биљке имају потребу за азотом у облику амонијака или нитрата који им је неопходан за синтезу аминоки- селина од којих изграђују своје оксиди. Индустријска Атмосферска Биолошка протеине. Hајвeћи део фиксације азота обављајy бактерије, од којих су неке слободне а неке у симбиози. ДЕНИТРИФИКАЦИЈА Под великим притис- ком, на температури од 600°С, водоник и атмосферски азот се спајају у амонијак Харпер-Бошовим процесом, који се користи у производњи вештачког Бубрива и експлозива. Слободне бактерије које живе у тлу (нпр. Azotobacter) TAKOHE врше фиксацију азота. Симбиотичке бактерије попут Rhizobium-a Koje Bpwe фиксацију азота, живе у корену биљака из породице махунарки. NH3 NO3 Амонификација Амонификација (минерализацијa) jе процес у ком хетерот- рофне бактерије (Actinomycete) или у неким случајевима гљиве претварају АМОНИФИКАЦИЈА Денитрификација органски азот из животињског измета, Денитрификација или остатака угинулих биљака и животиња, НИТРИФИКАЦИЈА представлља процес редукције нитрата у у неоргански, у облику амонијака. инертни гасовити азот (N2), чиме се Нитрификацијa завршава кружење азота. У овом процесу Представља процес учествују бактерије трансформације типа Pseudonтоnas и неорганског облика Clostridium, као и неке азота - амонијака у Отицање гљиве које користе оксидативне облике азот као извор кисе- — нитрате и оника, у анаеробним нитрите. условима. Друга фаза представ- ља даљу оксидацију Због своје велике растворљивости, као и због немогућности тла да задржи анјоне, нитрати Mory ga gocnejy y nog3eMHE BOge. BnCOK HNBO NOZ нитрита до нитрата уз помоћ других врста бактерија, попут Nitrobacter. Ова фаза је врло важна због тога што су нитрата у подземним водама лоше се одражава У првој фази амонијак се претвара у нитрит- ни комплекс помоћу бактерија попут на воду за пиће, јер нитрати утичу на ниво кисеоника у крви новорођенчади и изазивају метхемоглобинемију или синдром плавих беба. Подземне воде богате нитратима приликом нагомилани нитрити пуњења површинских токова могу да изазову BpCte Nitrosomonas. тзв. цветање воде, односно енормно увећање популације алги. отровни за биљни свет.

Circulation of Nitrogen

shared by aleksandarsavic on Feb 12
411 views
0 share
0 comments
Science infographic project done for Center for the promotion of Science

Source

Unknown. Add a source

Category

Science
Did you work on this visual? Claim credit!

Get a Quote

Embed Code

For hosted site:

Click the code to copy

For wordpress.com:

Click the code to copy
Customize size