Click me
Transcribed

Banned Books In Iran : 8 years Ahmadinejad

ابرح میرزا aia در ستابش شعر و سکوت سفر به خانه آزاد شده کیمهاگر کتار رود بیدرا نشستم و گریستر وروتیکا تصمیم میگیرد بمیرد بازل عاشقانه آقای کا ساحره بورتوبلو دختر خوبی که شاعر است برویز شهدی البليب بولمن ال. جی اسمیت Lal بزرگ علوی چشمهایش سالمرگی سی اس لوئيس صادق جویگ رحیم معینی کرمانشاهی La ga بازناسیونگار راز داوينجي انتری که توطی اش مرده بود جون رود جاری باش ترس و لرز برنده کوجولو، نه برند بود، نه کوجولو دیوانه بازی لبلي فلستان مهسا مجب على دموكراسي يا دموقراضة مكنوبه داستانهای سال ۸۶ فرناندو دیهگو فارسیا عاشقیت در باورفي سنگ صبور مدار صفر درجة مردگان باع سز کتاب فیستان جگونه زرافه را درون بخجال بگذاریم؟ زنان بدون مردان نامه های عاشفانه یک پیامبر د استانهای سال ۸۴ alula شنز وملاقی از سید ضیاء تا بختیار روح انگیر شريفیان داستانهای سال د۸ آرش حتازی درخت انجبر ژوزه سارامافو هوشنف گلشبری بائولو گوتلبو علی اشرف درونشان علامحسین ساعدی طوبا و معنای شتا مهدی شجاعي افسانهها و منلهای کردی مجموعه خاطرات خون اشام سه خلد نخست از ماجراهای نارنينا فريده اشرفي زمان لرزه تصوبرگری دیجينال اورهان باموگ لوبی فردینان سلين از جنس نازیها: هولوگاست فلسطینیان عزاداران بيل شارون و مادر شوهرم کاروان شازده احنجاب خانه اشباح ماجرای آقای کا یک بحث فمینیسنی قبل از بختن ستب زمینیها فاطمه اخنضاری نبمه غايب بوران فرج گبنا گرگانی نصرت رحمانی مجامعه ایرانیان ويلیان فاکتر اسعاد امبری فوزه بشکسته باع دو باع حسین شهرانی مردی که در غبار گم شد فاموس فرزانگی پیگر فرهاد ابراهیم نبوی زندانهای ی که برای زندگی انتخاب میگنیم اسعر الهی سال بلوا نیروی اهریمنی اش پسر مستره پیکاسو هستم استخوانهای دوست داشتنی متحمدرحيم اخوت زنان هميشة از دل گربخناه ها مجموعه آلکس رایدر تاریخ منظوم ایران گور به فور عباس معروقی آنتونی هورو وينس فرهنگ کارنمای زنان کارای ایرانی سحرای محشر فارسيا لوركا صادق هد ایت نیلوفر بهمن محمدرضا بابرامی تاظرات یک مغ gslauliula مایکل کانینگهام معصوماه شیرازی اکر گنجی صد سال تنهایی عقرب روی بله های راه آهن اندیمشی al ناما جعفری يساولي بیمان هوشمندزاده سمفونی مردگان درباروندگان جزیره آبیتر کریستوفو فرانگ فرانتن قافيا آداب بی فراری سارا سالار نیگوس گاز انتزاگيس منير الدین بیروتی مروارید نجف دریایندری مهدى رئيس المحدنین دریغ از روبارو انحیل به روایت دیگران دختری با ربیمان نفره ای سنگی بر گوری فافيه تا فاف، گزيدة شرا دائره المعارقي ستون پنجم اسدال له امرابی يعقوب یاد على دلبرگان عمعين من جواد سعیدی پور فرهنگ لغات زیان مخفی به گزارش اداره هواشناسی فردا ابن خورشيد لعنتی. . . مال منرصادقی مگ بان ایوان تتقی فاشیستی او دین و حکومت اليس وبتولد نمایشنامه های ی از فارسیا نورگا گابوس ماجراهای آقای کا کثابسرای تندس سباهی جبناک شبا مصطفی مفیدی ف خاطره های و دو نمایشنامهی دیگر مجموعة نقش پنهان احمد ناملو گندوگاو حسین مرتضانیان آنگنار کنابسرای بنجرة بازنشسنگی و داستانهای دیگر مهدی بزدانی خرم Laala مجموعه آثار )بعضی آثار( al ga پیشکسوتهای داستان كوثاة مبانی بیماریهای قلب و عروق گابریل فارسيا ماركز جومبا لاهبری صالح سجادی فروع فرخزاد حوزه هنری قاشمی رفسنجانی مسطفی علوی ابرای فورباغه های مردابا خوار د۲۷ رو بازرگان با لفو مجوز چاپ یا توزیع رو به رو شدند و از چاپ مجد د بازماندند. http://sadmim.ir http://sadmim.blog.ir هشت سال سانسور و ممیزی: کتاب در دوره احمدی نژاد بازماندند. منبع: بی بی سی فارسی کاری از فرهنگ گرافی مرداد ۹۲

Banned Books In Iran : 8 years Ahmadinejad

shared by sadeghsm on Aug 21
259 views
0 shares
0 comments
About book censorship in Iran when Ahmadinejad is president / Blue: Book Red: Publisher Green: Writer Orange(pale color) : Translator Language: Persian, Farsi, فارسی # August 2013

Publisher


Designer


Tags

book iran farsi

Source

Unknown. Add a source

Category

Politics
Did you work on this visual? Claim credit!

Get a Quote

Embed Code

For hosted site:

Click the code to copy

For wordpress.com:

Click the code to copy
Customize size