Click me
Transcribed

ภัยพิบัติ ส่งผลกระทบต่อทุกคน

ภัยพิบัติ ส่งผลกระทบต่อทุกคน แต่ผู้ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด คือ กลุ่มคนยากจน และกลุ่มผู้มีความเสี่ยง รัสเซีย ไฟป่า แผ่นดินไหว เฮติ ย 0.1%ะทีดีพ์ เสียชีวิต 63 ราย 120% ทีดีพี เสียชีวิต 230,000 rย อุทกภัย ปากีสถาน 5.8% จีดีพี ภัยแล้ง เสียชีวิต 1,986 รทย จะงอยแอฟริกา แผ่นดินไหวง คลื่นสึนามิ Uา 13.3 ส้านคน ญี่ปุ่น ประสบภาวะ ชาดแคลนอาหาร 4% ราย | เสียชีวิต 20,000 ราย อุทกภัย พันล้าน พายุเฮอร์ริเคน สหรัฐอเมริกา ประเทศไทย 1.0% จีดีพี เสียชีวิต 1,833 ราย 13% ปี มีดีพี เสียชีวิต B13 ชาย คลื่นสึนามิ อินโดนีเซีย อุทกภัย 1%ีดีพี เสียชีวิต 166,000 ราย โม่ซัมบิก แผ่นดินไหว N | คลื่นสึนามิ ชิลี ş0.4 10% จีดีพี เสียชีวิต Ba0 ชาย 14%จีดีพี 4= ความสูญเสีย - ทางเศรษฐกิจ เลียชีวิต 562 ราย กลุ่มประเทศรายได้รายได้ต่ำ มีภัยพิบัติคิดเป็นสัดส่วนเพียง มีผู้เสียชีวิต 48% 9% ของภัยพิบัติที่เกิดขึ้นทั่วโลก แต่ - ประชากร 2.3 ล้านคนเสียชีวิตจากภัยพิบัติต่างๆ 2523 2554 การนำ การบริหารจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติ มาผนวกกับการวางแผนงานพัฒนาจะช่วยลดผลกระทบจากภัยพิบัติ ที่มีแนวโน้มสูงเพิ่มขึ้นในปัจจุบันได้ การบ่งชี้ความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง (การจัดทำแบบจำลองทำนายโอกาส การเกิดภัยพิบัติในระดับชุมชน) การจัดทำแผนที่ความเสี่ยง การรณรงค์ให้ข้อมูลและการประชาสัมพันธ์ ฯลฯ การลดความเสี่ยง มาตรการลดความเสี่ยงมีทั้งแบบที่ใช้โครงสร้างและไม่ใช้โครงสร้าง การวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน การกำหนดนโยบายและ ระเบียบข้อบังคับ การดัดแปลงแก้ไขโครงสร้างพื้นฐาน ฯลฯ การบริหารจัดการ ความเสี่ยงจากภัยพิบัติ การเตรียมพร้อม ประกอบด้วย การจัดเตรียมระบบป้องกันพลเมือง การจัดเตรียมอุปกรณ์ ตอบสนองเหตุฉุกเฉิน การจัดเตรียมระบบเตือนภัยล่วงหน้า และการวางแผนรองรับเหตุฉุกเฉิน ฯลฯ การปกป้องทางการเงิน การประเมินและการลดผลจากเหตุไม่คาดฝัน การจัดสรรและใช้จ่ายงบประมาณ การวิเคราะห์เครื่องมือ ทางการเงินทั้งล่วงหน้าและภายหลังเหตุการณ์ภัยพิบัติ ฯลฯ การฟื้นฟูบูรณะอย่างทันท่วงที การวางนโยบายการฟื้นฟูบูรณะอย่างทันท่วงที และการออกแบบ กลไกการตอบสนองต่อภัยพิบัติสำหรับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ไว้ล่วงหน้า ฯลฯ ระหว่างปี การระดมทุน การจัดการภัยพิบัติ 2523 ถึง 2552 จากนานาชาติ เพียง 2% ของเงินช่วยเหลือ เพื่อการพัฒนาทั้งหมด ถูกจัดสรรเพื่อใช้ในกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง กับภัยพิบัติ และกิจกรรมป้องกันภัยพิบัติ ได้รับส่วนแบ่งน้อยที่สุดจากงบประมาณนี้ 3.6% | 53.3 พันล้าน การป้องกันและเตรียมพร้อมกับภัยพิบัติ 24.8% | 522.6 พันล้าน การฟื้นฟูและบรูณะ 59.9% | ร63.7 พันล้าน การตอบรับสถานการณ์ฉุกเฉิน ปี 2558 เป็นโอกาสที่จะทำให้การบริหารจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติเป็นประเด็นสำคัญ ลำดับต้นๆ ในงานพัฒนา เนื่องจาก เป็นปีที่เป้าหมายการพัฒนาสหัสวรรษ และกรอบการ ดำเนินงานเฮียวโกะจะครบวาระและจะมีการร่างสนธิสัญญาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ฉบับใหม่ รวมถึงเป็นปีที่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ได้นำเสนอในการประชุม Rio+20 จะครบกำหนด เป้าหมายการพัฒนาสหัสวรรษ กรอบการดำเนินงานเฮียวโกะ 2558 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน การเจรจาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนานาชาติ O THE WORLD BANK GFDRR หาข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.gfdrr.org บริบททางสถาบัน การเมือง กฎเกณฑ์ และการเงิน ความพร้อมรับ ภัยพิบัติ ส่งผลกระทบต่อทุกคน แต่ผู้ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด คือ กลุ่มคนยากจน และกลุ่มผู้มีความเสี่ยง รัสเซีย ไฟป่า แผ่นดินไหว เฮติ ย 0.1%ะทีดีพ์ เสียชีวิต 63 ราย 120% ทีดีพี เสียชีวิต 230,000 rย อุทกภัย ปากีสถาน 5.8% จีดีพี ภัยแล้ง เสียชีวิต 1,986 รทย จะงอยแอฟริกา แผ่นดินไหวง คลื่นสึนามิ Uา 13.3 ส้านคน ญี่ปุ่น ประสบภาวะ ชาดแคลนอาหาร 4% ราย | เสียชีวิต 20,000 ราย อุทกภัย พันล้าน พายุเฮอร์ริเคน สหรัฐอเมริกา ประเทศไทย 1.0% จีดีพี เสียชีวิต 1,833 ราย 13% ปี มีดีพี เสียชีวิต B13 ชาย คลื่นสึนามิ อินโดนีเซีย อุทกภัย 1%ีดีพี เสียชีวิต 166,000 ราย โม่ซัมบิก แผ่นดินไหว N | คลื่นสึนามิ ชิลี ş0.4 10% จีดีพี เสียชีวิต Ba0 ชาย 14%จีดีพี 4= ความสูญเสีย - ทางเศรษฐกิจ เลียชีวิต 562 ราย กลุ่มประเทศรายได้รายได้ต่ำ มีภัยพิบัติคิดเป็นสัดส่วนเพียง มีผู้เสียชีวิต 48% 9% ของภัยพิบัติที่เกิดขึ้นทั่วโลก แต่ - ประชากร 2.3 ล้านคนเสียชีวิตจากภัยพิบัติต่างๆ 2523 2554 การนำ การบริหารจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติ มาผนวกกับการวางแผนงานพัฒนาจะช่วยลดผลกระทบจากภัยพิบัติ ที่มีแนวโน้มสูงเพิ่มขึ้นในปัจจุบันได้ การบ่งชี้ความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง (การจัดทำแบบจำลองทำนายโอกาส การเกิดภัยพิบัติในระดับชุมชน) การจัดทำแผนที่ความเสี่ยง การรณรงค์ให้ข้อมูลและการประชาสัมพันธ์ ฯลฯ การลดความเสี่ยง มาตรการลดความเสี่ยงมีทั้งแบบที่ใช้โครงสร้างและไม่ใช้โครงสร้าง การวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน การกำหนดนโยบายและ ระเบียบข้อบังคับ การดัดแปลงแก้ไขโครงสร้างพื้นฐาน ฯลฯ การบริหารจัดการ ความเสี่ยงจากภัยพิบัติ การเตรียมพร้อม ประกอบด้วย การจัดเตรียมระบบป้องกันพลเมือง การจัดเตรียมอุปกรณ์ ตอบสนองเหตุฉุกเฉิน การจัดเตรียมระบบเตือนภัยล่วงหน้า และการวางแผนรองรับเหตุฉุกเฉิน ฯลฯ การปกป้องทางการเงิน การประเมินและการลดผลจากเหตุไม่คาดฝัน การจัดสรรและใช้จ่ายงบประมาณ การวิเคราะห์เครื่องมือ ทางการเงินทั้งล่วงหน้าและภายหลังเหตุการณ์ภัยพิบัติ ฯลฯ การฟื้นฟูบูรณะอย่างทันท่วงที การวางนโยบายการฟื้นฟูบูรณะอย่างทันท่วงที และการออกแบบ กลไกการตอบสนองต่อภัยพิบัติสำหรับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ไว้ล่วงหน้า ฯลฯ ระหว่างปี การระดมทุน การจัดการภัยพิบัติ 2523 ถึง 2552 จากนานาชาติ เพียง 2% ของเงินช่วยเหลือ เพื่อการพัฒนาทั้งหมด ถูกจัดสรรเพื่อใช้ในกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง กับภัยพิบัติ และกิจกรรมป้องกันภัยพิบัติ ได้รับส่วนแบ่งน้อยที่สุดจากงบประมาณนี้ 3.6% | 53.3 พันล้าน การป้องกันและเตรียมพร้อมกับภัยพิบัติ 24.8% | 522.6 พันล้าน การฟื้นฟูและบรูณะ 59.9% | ร63.7 พันล้าน การตอบรับสถานการณ์ฉุกเฉิน ปี 2558 เป็นโอกาสที่จะทำให้การบริหารจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติเป็นประเด็นสำคัญ ลำดับต้นๆ ในงานพัฒนา เนื่องจาก เป็นปีที่เป้าหมายการพัฒนาสหัสวรรษ และกรอบการ ดำเนินงานเฮียวโกะจะครบวาระและจะมีการร่างสนธิสัญญาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ฉบับใหม่ รวมถึงเป็นปีที่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ได้นำเสนอในการประชุม Rio+20 จะครบกำหนด เป้าหมายการพัฒนาสหัสวรรษ กรอบการดำเนินงานเฮียวโกะ 2558 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน การเจรจาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนานาชาติ O THE WORLD BANK GFDRR หาข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.gfdrr.org บริบททางสถาบัน การเมือง กฎเกณฑ์ และการเงิน ความพร้อมรับ

ภัยพิบัติ ส่งผลกระทบต่อทุกคน

shared by worldbank on Nov 14
240 views
0 shares
0 comments
Between 1980 and 2009, about 2% of total development assistance was allocated to disaster-related activities. Of this, the smallest share went to disaster prevention. 2015 presents an opportunity to m...

Publisher

worldbank

Category

Other
Did you work on this visual? Claim credit!

Get a Quote

Embed Code

For hosted site:

Click the code to copy

For wordpress.com:

Click the code to copy
Customize size