Click me
Transcribed

Ramadan 1432

نخورید سیگار نکشید نیاشامید صدقه دهید ماه میهمانی آسمانیها دعوا نکنید از نگاه بد بپرهیزید زیاد قرآن بخوانید غیبت نکنید - رمضان در تهران قدیم مسابقه روزه در میان کودکان آن زمان هر که زودتر روزه گرفتن را آغاز می کرد، سریلندتر و مغرورتر بو زیاد عبادت کنید هدبه قرآن در آن زمان درباره قرآن، اصطلاح خریدن و فروختن را به قرآن هدیه می دادند تا در ثواب ختم آن شریک باشند کردن می گفتند و مردم به یکدیگر مان ند تسبیح و مرجان و شاه مقصودی و پسر و صدف و سنگ دیگری که به آن "روغن چراغی" می گفتند، به قیمتهای گران خرید و فروش میشد پیشنهاد افطار + نان ، پنیر، سبزی و چای شیرین برای مردمی که ساعت نداشتند یا نمی شناختند، در میدان توپخانه آن روز و ، در موقع افطار و سحری توپ می انداختند دید و بازدید در شبانه بیشتر مردم تمام شب را بیدار بودند و به همین جهت دید و بازدید در شبهای رمضان و مهمانی بسیار معمول بود و تا نزدیک سحری خوزدن می نشستند آش رشته - آش شله قلمکار رنگینک - شله زرد شیربرنج - فرنی زولبیا و بامیه - یخ در بهشت کاچی - حلوا - مسقطی گردشگاه جوانان گردشگاه مطلویشان خیابان بهارستان و مسجد سپهسالار جدید بود طراحی از : www.infographics.ir تمامی حقوق اثر متعلق به سایت اینقو گراقیک می باشد اوقات شرعی رمضان ۱۴۳۲ - ۱۰ مرداد الی ۸ شهریور ۱۳۹۰ - به افق تهران (( امردار امرداد ۱۴ مردار ۱ مرداد ۱۴ مردار 1۵مرداد امردار مردار In مرداد 19مردار F مردار ۴۳ مرداد ۳ مردار ۳۴ مرداد ۳۵ مردار ۴۷ مردار slaja Pu Fn مرداد ۳ مردار مرداد اشهریور شهریور ع شهریور شهریور شمریور لا شهریور F:PA F:PY F:PA F:P9 F:Fo F:FI F:FP F:FA F:FY F:FU F:FA F:0. F:AP F:OF F:AY F:00 F:09 0:00 0:00 9:1P y:IP Y:IK y:19 y:PI Y:PY 9:PF IP:1I Po:09 Poren Po:ou Poay 14:0u 19:Av 19:00 19:0M 19:AP 19:01 Po:P9 Pe:PA Po:1A Pe:lo 19:09 14:0n 19:0u 19:0F Pe:PO Po:PY Po:PF Po:PP Pe:PP Po:PI Pe-Po Po:10 Po:IU Po:1Y Po:IF Pe:IP Po:ll Po:o9 Po:ou Po:oy Po:el :PP :PP o:PP :PP g-P o:PP D:PP o:PP D:PP :PP :PP :PP :PP o:PP :PP o:PI o:PI ۱۴۳۲ رمضان نخورید سیگار نکشید نیاشامید صدقه دهید ماه میهمانی آسمانیها دعوا نکنید از نگاه بد بپرهیزید زیاد قرآن بخوانید غیبت نکنید - رمضان در تهران قدیم مسابقه روزه در میان کودکان آن زمان هر که زودتر روزه گرفتن را آغاز می کرد، سریلندتر و مغرورتر بو زیاد عبادت کنید هدبه قرآن در آن زمان درباره قرآن، اصطلاح خریدن و فروختن را به قرآن هدیه می دادند تا در ثواب ختم آن شریک باشند کردن می گفتند و مردم به یکدیگر تسبیحهای فاخر مردم در انتخاب قرآن و کتاب دعا و جانماز و مهر و تسبیح و سجاده بسیار خوش سلیقه وبسیار دست و دلباز بودند و تسبیحهای فاخر آن زمان مان ند تسبیح و مرجان و شاه مقصودی و پسر و صدف و سنگ دیگری که به آن "روغن چراغی" می گفتند، به قیمتهای گران خرید و فروش میشد پیشنهاد افطار + توپ سحر برای مردمی که ساعت نداشتند یا نمی شناختند، در میدان توپخانه آن روز و ، در موقع افطار و سحری توپ می انداختند نان ، پنیر، سبزی و چای شیرین خرما - شیر آش رشته - آش شله قلمکار رنگینک - شله زرد شیربرنج - فرنی زولبیا و بامیه - یخ در بهشت کاچی - حلوا - مسقطی دید و بازدید در شبانه بیشتر مردم تمام شب را بیدار بودند و به همین جهت دید و بازدید در شبهای رمضان و مهمانی بسیار معمول بود و تا نزدیک سحری خوزدن می نشستند گردشگاه جوانان گردشگاه مطلویشان خیابان بهارستان و مسجد سپهسالار جدید بود طراحی از : www.infographics.ir تمامی حقوق اثر متعلق به سایت اینقو گراقیک می باشد اوقات شرعی رمضان ۱۴۳۲ - ۱۰ مرداد الی ۸ شهریور ۱۳۹۰ - به افق تهران ( ( (C (( امردار امرداد ۱۴ مردار ۱ مرداد ۱۴ مردار 1۵مرداد امردار مردار In مرداد 19مردار ۴ مردار F مردار ۴۳ مرداد ۳ مردار ۳۴ مرداد ۳۵ مردار ۴۷ مردار ۳ مردار Fn مرداد ۳۹ مردار ۳ مردار مرداد اشهریور شهریور ع شهریور شهریور وشصریور ۵ شعریور شمریور لا شهریور F:PA F:PY F:PA F:P9 F:FI F:FA F:FU F:FA F:AP F:OF F:AY F:09 0:00 9:1P y:19 y:PI Y:PY Poay 14:0u 19:Av 19:00 19:۵ 19:۵ 19:01 Po:P9 Po:PY Pe:PA Po:PF Po:PP Po:PI Po:10 Po:IU Po:1Y Po:1A Po:IF Pe:IP Pe:lo 19:09 14:0n 19:0u 19:0F :PP :PP سر-و الرو فعر ۳:ه :PP ۳:ه ۳:ه :PP :PP o:PP :PP o:PI ۱۴۳۲ رمضان نخورید سیگار نکشید نیاشامید صدقه دهید ماه میهمانی آسمانیها دعوا نکنید از نگاه بد بپرهیزید زیاد قرآن بخوانید غیبت نکنید - رمضان در تهران قدیم مسابقه روزه در میان کودکان آن زمان هر که زودتر روزه گرفتن را آغاز می کرد، سریلندتر و مغرورتر بو زیاد عبادت کنید هدبه قرآن در آن زمان درباره قرآن، اصطلاح خریدن و فروختن را به قرآن هدیه می دادند تا در ثواب ختم آن شریک باشند کردن می گفتند و مردم به یکدیگر تسبیحهای فاخر مردم در انتخاب قرآن و کتاب دعا و جانماز و مهر و تسبیح و سجاده بسیار خوش سلیقه وبسیار دست و دلباز بودند و تسبیحهای فاخر آن زمان مان ند تسبیح و مرجان و شاه مقصودی و پسر و صدف و سنگ دیگری که به آن "روغن چراغی" می گفتند، به قیمتهای گران خرید و فروش میشد پیشنهاد افطار + توپ سحر برای مردمی که ساعت نداشتند یا نمی شناختند، در میدان توپخانه آن روز و ، در موقع افطار و سحری توپ می انداختند نان ، پنیر، سبزی و چای شیرین خرما - شیر آش رشته - آش شله قلمکار رنگینک - شله زرد شیربرنج - فرنی زولبیا و بامیه - یخ در بهشت کاچی - حلوا - مسقطی دید و بازدید در شبانه بیشتر مردم تمام شب را بیدار بودند و به همین جهت دید و بازدید در شبهای رمضان و مهمانی بسیار معمول بود و تا نزدیک سحری خوزدن می نشستند گردشگاه جوانان گردشگاه مطلویشان خیابان بهارستان و مسجد سپهسالار جدید بود طراحی از : www.infographics.ir تمامی حقوق اثر متعلق به سایت اینقو گراقیک می باشد اوقات شرعی رمضان ۱۴۳۲ - ۱۰ مرداد الی ۸ شهریور ۱۳۹۰ - به افق تهران ( ( (C (( امردار امرداد ۱۴ مردار ۱ مرداد ۱۴ مردار 1۵مرداد امردار مردار In مرداد 19مردار ۴ مردار F مردار ۴۳ مرداد ۳ مردار ۳۴ مرداد ۳۵ مردار ۴۷ مردار ۳ مردار Fn مرداد ۳۹ مردار ۳ مردار مرداد اشهریور شهریور ع شهریور شهریور وشصریور ۵ شعریور شمریور لا شهریور F:PA F:PY F:PA F:P9 F:FI F:FA F:FU F:FA F:AP F:OF F:AY F:09 0:00 9:1P y:19 y:PI Y:PY Poay 14:0u 19:Av 19:00 19:۵ 19:۵ 19:01 Po:P9 Po:PY Pe:PA Po:PF Po:PP Po:PI Po:10 Po:IU Po:1Y Po:1A Po:IF Pe:IP Pe:lo 19:09 14:0n 19:0u 19:0F :PP :PP سر-و الرو فعر ۳:ه :PP ۳:ه ۳:ه :PP :PP o:PP :PP o:PI ۱۴۳۲ رمضان نخورید سیگار نکشید نیاشامید صدقه دهید ماه میهمانی آسمانیها دعوا نکنید از نگاه بد بپرهیزید زیاد قرآن بخوانید غیبت نکنید - رمضان در تهران قدیم مسابقه روزه در میان کودکان آن زمان هر که زودتر روزه گرفتن را آغاز می کرد، سریلندتر و مغرورتر بو زیاد عبادت کنید هدبه قرآن در آن زمان درباره قرآن، اصطلاح خریدن و فروختن را به قرآن هدیه می دادند تا در ثواب ختم آن شریک باشند کردن می گفتند و مردم به یکدیگر تسبیحهای فاخر مردم در انتخاب قرآن و کتاب دعا و جانماز و مهر و تسبیح و سجاده بسیار خوش سلیقه وبسیار دست و دلباز بودند و تسبیحهای فاخر آن زمان مان ند تسبیح و مرجان و شاه مقصودی و پسر و صدف و سنگ دیگری که به آن "روغن چراغی" می گفتند، به قیمتهای گران خرید و فروش میشد پیشنهاد افطار + توپ سحر برای مردمی که ساعت نداشتند یا نمی شناختند، در میدان توپخانه آن روز و ، در موقع افطار و سحری توپ می انداختند نان ، پنیر، سبزی و چای شیرین خرما - شیر آش رشته - آش شله قلمکار رنگینک - شله زرد شیربرنج - فرنی زولبیا و بامیه - یخ در بهشت کاچی - حلوا - مسقطی دید و بازدید در شبانه بیشتر مردم تمام شب را بیدار بودند و به همین جهت دید و بازدید در شبهای رمضان و مهمانی بسیار معمول بود و تا نزدیک سحری خوزدن می نشستند گردشگاه جوانان گردشگاه مطلویشان خیابان بهارستان و مسجد سپهسالار جدید بود طراحی از : www.infographics.ir تمامی حقوق اثر متعلق به سایت اینقو گراقیک می باشد اوقات شرعی رمضان ۱۴۳۲ - ۱۰ مرداد الی ۸ شهریور ۱۳۹۰ - به افق تهران ( ( (C (( امردار امرداد ۱۴ مردار ۱ مرداد ۱۴ مردار 1۵مرداد امردار مردار In مرداد 19مردار ۴ مردار F مردار ۴۳ مرداد ۳ مردار ۳۴ مرداد ۳۵ مردار ۴۷ مردار ۳ مردار Fn مرداد ۳۹ مردار ۳ مردار مرداد اشهریور شهریور ع شهریور شهریور وشصریور ۵ شعریور شمریور لا شهریور F:PA F:PY F:PA F:P9 F:FI F:FA F:FU F:FA F:AP F:OF F:AY F:09 0:00 9:1P y:19 y:PI Y:PY Poay 14:0u 19:Av 19:00 19:۵ 19:۵ 19:01 Po:P9 Po:PY Pe:PA Po:PF Po:PP Po:PI Po:10 Po:IU Po:1Y Po:1A Po:IF Pe:IP Pe:lo 19:09 14:0n 19:0u 19:0F :PP :PP سر-و الرو فعر ۳:ه :PP ۳:ه ۳:ه :PP :PP o:PP :PP o:PI ۱۴۳۲ رمضان نخورید سیگار نکشید نیاشامید صدقه دهید ماه میهمانی آسمانیها دعوا نکنید از نگاه بد بپرهیزید زیاد قرآن بخوانید غیبت نکنید - رمضان در تهران قدیم مسابقه روزه در میان کودکان آن زمان هر که زودتر روزه گرفتن را آغاز می کرد، سریلندتر و مغرورتر بو زیاد عبادت کنید هدبه قرآن در آن زمان درباره قرآن، اصطلاح خریدن و فروختن را به قرآن هدیه می دادند تا در ثواب ختم آن شریک باشند کردن می گفتند و مردم به یکدیگر تسبیحهای فاخر مردم در انتخاب قرآن و کتاب دعا و جانماز و مهر و تسبیح و سجاده بسیار خوش سلیقه وبسیار دست و دلباز بودند و تسبیحهای فاخر آن زمان مان ند تسبیح و مرجان و شاه مقصودی و پسر و صدف و سنگ دیگری که به آن "روغن چراغی" می گفتند، به قیمتهای گران خرید و فروش میشد پیشنهاد افطار + توپ سحر برای مردمی که ساعت نداشتند یا نمی شناختند، در میدان توپخانه آن روز و ، در موقع افطار و سحری توپ می انداختند نان ، پنیر، سبزی و چای شیرین خرما - شیر آش رشته - آش شله قلمکار رنگینک - شله زرد شیربرنج - فرنی زولبیا و بامیه - یخ در بهشت کاچی - حلوا - مسقطی دید و بازدید در شبانه بیشتر مردم تمام شب را بیدار بودند و به همین جهت دید و بازدید در شبهای رمضان و مهمانی بسیار معمول بود و تا نزدیک سحری خوزدن می نشستند گردشگاه جوانان گردشگاه مطلویشان خیابان بهارستان و مسجد سپهسالار جدید بود طراحی از : www.infographics.ir تمامی حقوق اثر متعلق به سایت اینقو گراقیک می باشد اوقات شرعی رمضان ۱۴۳۲ - ۱۰ مرداد الی ۸ شهریور ۱۳۹۰ - به افق تهران ( ( (C (( امردار امرداد ۱۴ مردار ۱ مرداد ۱۴ مردار 1۵مرداد امردار مردار In مرداد 19مردار ۴ مردار F مردار ۴۳ مرداد ۳ مردار ۳۴ مرداد ۳۵ مردار ۴۷ مردار ۳ مردار Fn مرداد ۳۹ مردار ۳ مردار مرداد اشهریور شهریور ع شهریور شهریور وشصریور ۵ شعریور شمریور لا شهریور F:PA F:PY F:PA F:P9 F:FI F:FA F:FU F:FA F:AP F:OF F:AY F:09 0:00 9:1P y:19 y:PI Y:PY Poay 14:0u 19:Av 19:00 19:۵ 19:۵ 19:01 Po:P9 Po:PY Pe:PA Po:PF Po:PP Po:PI Po:10 Po:IU Po:1Y Po:1A Po:IF Pe:IP Pe:lo 19:09 14:0n 19:0u 19:0F :PP :PP سر-و الرو فعر ۳:ه :PP ۳:ه ۳:ه :PP :PP o:PP :PP o:PI ۱۴۳۲ رمضان نخورید سیگار نکشید نیاشامید صدقه دهید ماه میهمانی آسمانیها دعوا نکنید از نگاه بد بپرهیزید زیاد قرآن بخوانید غیبت نکنید - رمضان در تهران قدیم مسابقه روزه در میان کودکان آن زمان هر که زودتر روزه گرفتن را آغاز می کرد، سریلندتر و مغرورتر بو زیاد عبادت کنید هدبه قرآن در آن زمان درباره قرآن، اصطلاح خریدن و فروختن را به قرآن هدیه می دادند تا در ثواب ختم آن شریک باشند کردن می گفتند و مردم به یکدیگر تسبیحهای فاخر مردم در انتخاب قرآن و کتاب دعا و جانماز و مهر و تسبیح و سجاده بسیار خوش سلیقه وبسیار دست و دلباز بودند و تسبیحهای فاخر آن زمان مان ند تسبیح و مرجان و شاه مقصودی و پسر و صدف و سنگ دیگری که به آن "روغن چراغی" می گفتند، به قیمتهای گران خرید و فروش میشد پیشنهاد افطار + توپ سحر برای مردمی که ساعت نداشتند یا نمی شناختند، در میدان توپخانه آن روز و ، در موقع افطار و سحری توپ می انداختند نان ، پنیر، سبزی و چای شیرین خرما - شیر آش رشته - آش شله قلمکار رنگینک - شله زرد شیربرنج - فرنی زولبیا و بامیه - یخ در بهشت کاچی - حلوا - مسقطی دید و بازدید در شبانه بیشتر مردم تمام شب را بیدار بودند و به همین جهت دید و بازدید در شبهای رمضان و مهمانی بسیار معمول بود و تا نزدیک سحری خوزدن می نشستند گردشگاه جوانان گردشگاه مطلویشان خیابان بهارستان و مسجد سپهسالار جدید بود طراحی از : www.infographics.ir تمامی حقوق اثر متعلق به سایت اینقو گراقیک می باشد اوقات شرعی رمضان ۱۴۳۲ - ۱۰ مرداد الی ۸ شهریور ۱۳۹۰ - به افق تهران ( ( (C (( امردار امرداد ۱۴ مردار ۱ مرداد ۱۴ مردار 1۵مرداد امردار مردار In مرداد 19مردار ۴ مردار F مردار ۴۳ مرداد ۳ مردار ۳۴ مرداد ۳۵ مردار ۴۷ مردار ۳ مردار Fn مرداد ۳۹ مردار ۳ مردار مرداد اشهریور شهریور ع شهریور شهریور وشصریور ۵ شعریور شمریور لا شهریور F:PA F:PY F:PA F:P9 F:FI F:FA F:FU F:FA F:AP F:OF F:AY F:09 0:00 9:1P y:19 y:PI Y:PY Poay 14:0u 19:Av 19:00 19:۵ 19:۵ 19:01 Po:P9 Po:PY Pe:PA Po:PF Po:PP Po:PI Po:10 Po:IU Po:1Y Po:1A Po:IF Pe:IP Pe:lo 19:09 14:0n 19:0u 19:0F :PP :PP سر-و الرو فعر ۳:ه :PP ۳:ه ۳:ه :PP :PP o:PP :PP o:PI ۱۴۳۲ رمضان نخورید سیگار نکشید نیاشامید صدقه دهید ماه میهمانی آسمانیها دعوا نکنید از نگاه بد بپرهیزید زیاد قرآن بخوانید غیبت نکنید - رمضان در تهران قدیم مسابقه روزه در میان کودکان آن زمان هر که زودتر روزه گرفتن را آغاز می کرد، سریلندتر و مغرورتر بو زیاد عبادت کنید هدبه قرآن در آن زمان درباره قرآن، اصطلاح خریدن و فروختن را به قرآن هدیه می دادند تا در ثواب ختم آن شریک باشند کردن می گفتند و مردم به یکدیگر تسبیحهای فاخر مردم در انتخاب قرآن و کتاب دعا و جانماز و مهر و تسبیح و سجاده بسیار خوش سلیقه وبسیار دست و دلباز بودند و تسبیحهای فاخر آن زمان مان ند تسبیح و مرجان و شاه مقصودی و پسر و صدف و سنگ دیگری که به آن "روغن چراغی" می گفتند، به قیمتهای گران خرید و فروش میشد پیشنهاد افطار + توپ سحر برای مردمی که ساعت نداشتند یا نمی شناختند، در میدان توپخانه آن روز و ، در موقع افطار و سحری توپ می انداختند نان ، پنیر، سبزی و چای شیرین خرما - شیر آش رشته - آش شله قلمکار رنگینک - شله زرد شیربرنج - فرنی زولبیا و بامیه - یخ در بهشت کاچی - حلوا - مسقطی دید و بازدید در شبانه بیشتر مردم تمام شب را بیدار بودند و به همین جهت دید و بازدید در شبهای رمضان و مهمانی بسیار معمول بود و تا نزدیک سحری خوزدن می نشستند گردشگاه جوانان گردشگاه مطلویشان خیابان بهارستان و مسجد سپهسالار جدید بود طراحی از : www.infographics.ir تمامی حقوق اثر متعلق به سایت اینقو گراقیک می باشد اوقات شرعی رمضان ۱۴۳۲ - ۱۰ مرداد الی ۸ شهریور ۱۳۹۰ - به افق تهران ( ( (C (( امردار امرداد ۱۴ مردار ۱ مرداد ۱۴ مردار 1۵مرداد امردار مردار In مرداد 19مردار ۴ مردار F مردار ۴۳ مرداد ۳ مردار ۳۴ مرداد ۳۵ مردار ۴۷ مردار ۳ مردار Fn مرداد ۳۹ مردار ۳ مردار مرداد اشهریور شهریور ع شهریور شهریور وشصریور ۵ شعریور شمریور لا شهریور F:PA F:PY F:PA F:P9 F:FI F:FA F:FU F:FA F:AP F:OF F:AY F:09 0:00 9:1P y:19 y:PI Y:PY Poay 14:0u 19:Av 19:00 19:۵ 19:۵ 19:01 Po:P9 Po:PY Pe:PA Po:PF Po:PP Po:PI Po:10 Po:IU Po:1Y Po:1A Po:IF Pe:IP Pe:lo 19:09 14:0n 19:0u 19:0F :PP :PP سر-و الرو فعر ۳:ه :PP ۳:ه ۳:ه :PP :PP o:PP :PP o:PI

Ramadan 1432

shared by Ariela on Nov 30
705 views
3 shares
0 comments

Source

Unknown. Add a source

Category

Lifestyle
Did you work on this visual? Claim credit!

Get a Quote

Embed Code

For hosted site:

Click the code to copy

For wordpress.com:

Click the code to copy
Customize size