Click me
Transcribed

Mapping God's Bloodline

Shaphat Hattush Shelomith Ohel Arnan Akkub Pelaiah Hashubeh Shechaniah Hananlan Pelatiah Shemaiah zerlbbabelr Elioenai Neariah Jesaiah Meshullam Dalaiah Jushabhesed Azrikamgeal Bariah Hasadiah Rephaiah Hodajah Eliashib Johanan Obadiah Peda atfedekiah Nedabiah Hezekiah Berechiah Jesus Christ Anani Shimei Jeboiachin Jecamiah Shenaza Malchiram Johanan Elakim Salathiel Hoshama Judas Mattaniah James Shallum Almodad Joses Manasseh Hadoranpiklah Simon ezekiah Sheleph Uzal Jobab Joktan мatthat Hazarmaveth Havilah Jerah Sheba Maaseiah Jotham Obal Abimael Lehabim Azariah Ophir Sheba Nimrod Pathrusim Aram Kemuel Amazlah Raamah MAPPING Leah Ludim Mizraim Anamim Laban BethuelTebah Hazo Dedan Seba Cush Sabtechah Caphtorim Casluhim Rachel Jidlaph Naphtuhim Sidon Ahaziah Joseph Rebekahahash Nahor Arphaxad Lud Havilah Sabtah Jebosheba Jehoram Buz Ham Amorite Hamathite Cheseaham Huz Asshur Mattathias Arkite Daughter of Lot Moab Canaan Nahor Mash Phut Maachah Arvadite Girgasite emarite Michae Shephatiah Aram Pildash Lot Noah Jebeshaohat Zechariah Haran Hul Elam Heth Benammi Azariah Uz Gether Sinite Terah ISBaughter of Lot Jebusite Hivite Lamech Jehiel Azariah Sarai Milcah Tiras Methuselah Madai Japheth Meshech Abijam GOD'S Maath Zaham Ziza Naphish Tubal Leummim Tarshish Magog Shamariah Tema Massa Javan Matathias Rehoboam Jeush Sheba Jetur Mahalath GomeRiphath Mahalaleel Mibsam DedanAsshurim Shelomith Elishah Ashkegaz Dodanim Zimran Jokshan Ishmael Attai Semei Adbeel Kedar Letushim Kittim Togarmah Jephunnehshual Abraham Medan Mishma Joseph Kedemah Hadar Basmath Solomon Mahalath Ithran Beri Epher Shamma Dumah "Nebajoth Ishbak Shuah Midian Hanoch Taphath Abe Adam Pispah Zophah Jerimoth Tmrah Ithream EliadavaphiaEliphele Nepheg Absalom Hamepher Tamar Joanna Ephah Eldaah Oman Beera God Kenaz Teman Cain Shammuah Bezer Shilshah Abidah Rhesa Sbelesh Đavid Shephatiah Enoch Ibhar BLOODLINE Suah Eliphaz Zepho Eliphalet Amnon Hotham Gatam Zorobabel Imna Pasach Korah Tamar Korah Amalek Eve Irad Elishama Elishya Amal Salathiel Ashvath Japhlet Nathan Chileab Nogah Jonathan. Jaddua Zerah Mehujael Esau Jeush Elihu Mattatha Bimhal Reuel Joiada Shammah Heber Methusael Abinadeb Ozem Shobab Adonijah EliashibSon of Joiada Jaalam Naamah Menan Shomer NanatMizzah Jehubbah Shimma Rohgah Isaac Lamech Jubal Nethane Raddai Birzavith Malchiel Joiakim Tubalcain Obadiah Michael Jonadab Elakim Jabal Eliab Jeshua Cosam Beriah Izrahiah Abihail Jehozadak Elmodam Ezra Rephaiah Seraiah Arodi Jimnah Serah Ziphion Jahmai Shemuel Azariah Areli Eri Salmon Sime Gemariah Gera Ahiah Asher Shuni Achan Hilkiah Jzza Ishuah Ezbon Azariah NaamanEhud Gad Ahoah Naaman Joash Aharhel Phuvah Nahshon Haggi Issachar Carmi Shallum Addar Ahihud Er Laadah Ethan Zabdi Harum Shelah Saraph Jahleel Elon Shimron Anub Elisheba Zadok Abishua Gera Jokim Zarah Dara Peleth Gera Jerimoth Zebulun Dinah Amminadab Zaza Ahiram Naaman Coz Zobebah Belah Zereth Ahitub Ard Jonathan Judah Onan Calcol Heman Huppim Sered Jacob Hepher Jether Ahlai Amariah Abihud Ezbon Uzziel Ahuzam Temeni Er Ashber Benjamin Ard Hamul Dan Jada Seled Sheshan Ethnan Ram Naphtali Ashur Haahashtari Ahijah Azariah Muppim Ehi Rosh Jeush Benjamin Hushim Ozem Shammai Nadab Appa Ishi Jediael Simepn Johanan Jezoar Jerahmeel Eker Abishur Molid Ehud Zemira Shillem. zeel Shuthelah Bilhan Alameth lel Azariah Ahishahar Jerimothsecher Hezron Ram Tharshish Eran Bunah Ahban Elioenai Oren Jamin Zęthan Chenaanah Eliezer CarmReuben Joseph Becher Elead Bered Tahath Eladah ahathZabad Ahimaaz Omi Abiah Shuthelah Segub Maaz Sh am Zadok Joash Phallu Taharfphraim Hanoch Hezron Anathoth Jair Rephah Beriah Includes everyone whose ancestry can be directly traced all the way back to Adam and Eve according to the biblical record. Mosam Ahitub Ezer Abiram Eliab Ephah Pelet Mshna Resheph Sheber Amariah Nemuel Sherah Shobab Gazez Jotham ahdai Gesham Dathan Ashriel Telah Tahan Gazez Meraioth Hamgel Haran Shaaph Laadan Ammihud Manasseh Joshua Regem Zerahiah Elishama Nun Za Jochebed Mozairhanahcaleb Ardonshaaph Raham Jesher Levi Daughter of Machir Achsa Sheva Mesha Tappuah Bukki Shema Abishua Peresh Hebron Maon Jahath Hammoleketh Machir Jezreel Zaccur Korah Jekameam Amariah Red indicates the bloodline from God the Father to Phinehas Salma Hareph Rekem Rakem Shoham Ibri Shammai EleazarNadabthamar Zina Shimi Sheresh Ezer Gershon Shecherhlelek Jeriah Jahaziel Jaaziah Beno Hur Hazelelponi Ishma God the Son, Jesus Christ. Other colors show the twelve tribes of Israel (descendants of Jacob). Abihu Aaron Hebron Beriah Jeush Bedan Ulam Miriam Merari Asriel Mahlah Noah Hepher JeezerGilead Bezaleel Uri Idbash Penuel Jehdeiah Libni Eder Kohath Amram Mishael Tirzah Zelophehad Shobal Jeremoth Eleazar Shechem Shemida Aniam Shebuel Gershohoses Mushi Micah Jahath Mahali Hoglah Milcah Haroeh Uzziel Elzaphan Likhi Ahian Ahumai Shelomith Eliezer Shamir Mahli Zithri Jesiah Nepheg Libni Jahath Father-son and father-daughter relationships only. Exception: Mary is shown as the spouse of Joseph and the mother of Jesus. Zichri Rehabiah Zimmah Kish Izhar zichri Shimei Shamer Lahad Joram Isshiah Zechariah Jerahmeel Uzza Shelomith Joah Bani Asaiah Shimea Haggiah Assir Amzi Jahath Iddo Korah Elkanah Hilkiah Zerah Amaziah Hashabiah Elihu Elzabad Kore Jeaterai Abiasaph Malluch Mattithiah Issachar Othni Obed Kishashabiah Jeshaiah Ammiel Malchiah Abdi Peulthai Shemaiah Rephael Baaseiah Zaccur Nethaniah Some relationships shown may indicate more distant ancestry than the usual father-child lineage. Ethan Gedaliah Assir Obededonozabad Sacar Michael Joseph Semachiah Tahath Shimgarachiansaph Asarelah Zei Joah Nethaneel Uriel Uzziah Hothir Shaul Mallothi Bukkiah Elkanah Joshbekas Mattaniah Amasai Hanani Shebuel Hananiah Eliathah Sources: Holy Bible, King James Version (1769 Cambridge Edition) and complete-bible- genealogy.com Ahimoth Abiah Elkanah Giddalti Heman Romamtiezer Elihu JerohanElkanah Samuel Mahazioth Uzziel Jerimoth Meta V Soul Liberty, .com Shaphat Hattush Shelomith Ohel Arnan Akkub Pelaiah Hashubeh Shechaniah Hananlan Pelatiah Shemaiah zerlbbabelr Elioenai Neariah Jesaiah Meshullam Dalaiah Jushabhesed Azrikamgeal Bariah Hasadiah Rephaiah Hodajah Eliashib Johanan Obadiah Peda atfedekiah Nedabiah Hezekiah Berechiah Jesus Christ Anani Shimei Jeboiachin Jecamiah Shenaza Malchiram Johanan Elakim Salathiel Hoshama Judas Mattaniah James Shallum Almodad Joses Manasseh Hadoranpiklah Simon ezekiah Sheleph Uzal Jobab Joktan мatthat Hazarmaveth Havilah Jerah Sheba Maaseiah Jotham Obal Abimael Lehabim Azariah Ophir Sheba Nimrod Pathrusim Aram Kemuel Amazlah Raamah MAPPING Leah Ludim Mizraim Anamim Laban BethuelTebah Hazo Dedan Seba Cush Sabtechah Caphtorim Casluhim Rachel Jidlaph Naphtuhim Sidon Ahaziah Joseph Rebekahahash Nahor Arphaxad Lud Havilah Sabtah Jebosheba Jehoram Buz Ham Amorite Hamathite Cheseaham Huz Asshur Mattathias Arkite Daughter of Lot Moab Canaan Nahor Mash Phut Maachah Arvadite Girgasite emarite Michae Shephatiah Aram Pildash Lot Noah Jebeshaohat Zechariah Haran Hul Elam Heth Benammi Azariah Uz Gether Sinite Terah ISBaughter of Lot Jebusite Hivite Lamech Jehiel Azariah Sarai Milcah Tiras Methuselah Madai Japheth Meshech Abijam GOD'S Maath Zaham Ziza Naphish Tubal Leummim Tarshish Magog Shamariah Tema Massa Javan Matathias Rehoboam Jeush Sheba Jetur Mahalath GomeRiphath Mahalaleel Mibsam DedanAsshurim Shelomith Elishah Ashkegaz Dodanim Zimran Jokshan Ishmael Attai Semei Adbeel Kedar Letushim Kittim Togarmah Jephunnehshual Abraham Medan Mishma Joseph Kedemah Hadar Basmath Solomon Mahalath Ithran Beri Epher Shamma Dumah "Nebajoth Ishbak Shuah Midian Hanoch Taphath Abe Adam Pispah Zophah Jerimoth Tmrah Ithream EliadavaphiaEliphele Nepheg Absalom Hamepher Tamar Joanna Ephah Eldaah Oman Beera God Kenaz Teman Cain Shammuah Bezer Shilshah Abidah Rhesa Sbelesh Đavid Shephatiah Enoch Ibhar BLOODLINE Suah Eliphaz Zepho Eliphalet Amnon Hotham Gatam Zorobabel Imna Pasach Korah Tamar Korah Amalek Eve Irad Elishama Elishya Amal Salathiel Ashvath Japhlet Nathan Chileab Nogah Jonathan. Jaddua Zerah Mehujael Esau Jeush Elihu Mattatha Bimhal Reuel Joiada Shammah Heber Methusael Abinadeb Ozem Shobab Adonijah EliashibSon of Joiada Jaalam Naamah Menan Shomer NanatMizzah Jehubbah Shimma Rohgah Isaac Lamech Jubal Nethane Raddai Birzavith Malchiel Joiakim Tubalcain Obadiah Michael Jonadab Elakim Jabal Eliab Jeshua Cosam Beriah Izrahiah Abihail Jehozadak Elmodam Ezra Rephaiah Seraiah Arodi Jimnah Serah Ziphion Jahmai Shemuel Azariah Areli Eri Salmon Sime Gemariah Gera Ahiah Asher Shuni Achan Hilkiah Jzza Ishuah Ezbon Azariah NaamanEhud Gad Ahoah Naaman Joash Aharhel Phuvah Nahshon Haggi Issachar Carmi Shallum Addar Ahihud Er Laadah Ethan Zabdi Harum Shelah Saraph Jahleel Elon Shimron Anub Elisheba Zadok Abishua Gera Jokim Zarah Dara Peleth Gera Jerimoth Zebulun Dinah Amminadab Zaza Ahiram Naaman Coz Zobebah Belah Zereth Ahitub Ard Jonathan Judah Onan Calcol Heman Huppim Sered Jacob Hepher Jether Ahlai Amariah Abihud Ezbon Uzziel Ahuzam Temeni Er Ashber Benjamin Ard Hamul Dan Jada Seled Sheshan Ethnan Ram Naphtali Ashur Haahashtari Ahijah Azariah Muppim Ehi Rosh Jeush Benjamin Hushim Ozem Shammai Nadab Appa Ishi Jediael Simepn Johanan Jezoar Jerahmeel Eker Abishur Molid Ehud Zemira Shillem. zeel Shuthelah Bilhan Alameth lel Azariah Ahishahar Jerimothsecher Hezron Ram Tharshish Eran Bunah Ahban Elioenai Oren Jamin Zęthan Chenaanah Eliezer CarmReuben Joseph Becher Elead Bered Tahath Eladah ahathZabad Ahimaaz Omi Abiah Shuthelah Segub Maaz Sh am Zadok Joash Phallu Taharfphraim Hanoch Hezron Anathoth Jair Rephah Beriah Includes everyone whose ancestry can be directly traced all the way back to Adam and Eve according to the biblical record. Mosam Ahitub Ezer Abiram Eliab Ephah Pelet Mshna Resheph Sheber Amariah Nemuel Sherah Shobab Gazez Jotham ahdai Gesham Dathan Ashriel Telah Tahan Gazez Meraioth Hamgel Haran Shaaph Laadan Ammihud Manasseh Joshua Regem Zerahiah Elishama Nun Za Jochebed Mozairhanahcaleb Ardonshaaph Raham Jesher Levi Daughter of Machir Achsa Sheva Mesha Tappuah Bukki Shema Abishua Peresh Hebron Maon Jahath Hammoleketh Machir Jezreel Zaccur Korah Jekameam Amariah Red indicates the bloodline from God the Father to Phinehas Salma Hareph Rekem Rakem Shoham Ibri Shammai EleazarNadabthamar Zina Shimi Sheresh Ezer Gershon Shecherhlelek Jeriah Jahaziel Jaaziah Beno Hur Hazelelponi Ishma God the Son, Jesus Christ. Other colors show the twelve tribes of Israel (descendants of Jacob). Abihu Aaron Hebron Beriah Jeush Bedan Ulam Miriam Merari Asriel Mahlah Noah Hepher JeezerGilead Bezaleel Uri Idbash Penuel Jehdeiah Libni Eder Kohath Amram Mishael Tirzah Zelophehad Shobal Jeremoth Eleazar Shechem Shemida Aniam Shebuel Gershohoses Mushi Micah Jahath Mahali Hoglah Milcah Haroeh Uzziel Elzaphan Likhi Ahian Ahumai Shelomith Eliezer Shamir Mahli Zithri Jesiah Nepheg Libni Jahath Father-son and father-daughter relationships only. Exception: Mary is shown as the spouse of Joseph and the mother of Jesus. Zichri Rehabiah Zimmah Kish Izhar zichri Shimei Shamer Lahad Joram Isshiah Zechariah Jerahmeel Uzza Shelomith Joah Bani Asaiah Shimea Haggiah Assir Amzi Jahath Iddo Korah Elkanah Hilkiah Zerah Amaziah Hashabiah Elihu Elzabad Kore Jeaterai Abiasaph Malluch Mattithiah Issachar Othni Obed Kishashabiah Jeshaiah Ammiel Malchiah Abdi Peulthai Shemaiah Rephael Baaseiah Zaccur Nethaniah Some relationships shown may indicate more distant ancestry than the usual father-child lineage. Ethan Gedaliah Assir Obededonozabad Sacar Michael Joseph Semachiah Tahath Shimgarachiansaph Asarelah Zei Joah Nethaneel Uriel Uzziah Hothir Shaul Mallothi Bukkiah Elkanah Joshbekas Mattaniah Amasai Hanani Shebuel Hananiah Eliathah Sources: Holy Bible, King James Version (1769 Cambridge Edition) and complete-bible- genealogy.com Ahimoth Abiah Elkanah Giddalti Heman Romamtiezer Elihu JerohanElkanah Samuel Mahazioth Uzziel Jerimoth Meta V Soul Liberty, .com

Mapping God's Bloodline

shared by soulliberty on Jul 18
2,320 views
6 shares
0 comments
Follow the genealogy of Jesus from the creation of Adam and Eve through Noah, the tribes of Israel, King David, and finally Joseph and Mary. This visualization includes everyone whose ancestry can be...

Category

Lifestyle
Did you work on this visual? Claim credit!

Get a Quote

Embed Code

For hosted site:

Click the code to copy

For wordpress.com:

Click the code to copy
Customize size