Click me
Transcribed

Infographics departments of the world: Hufvudstadsbladet (Helsinki, Finland)

SID. 4 TORSDAG 15 MAJ 2008 HUFVUDSTADSBLADET HUFVUDSTADSBLADET TORSDAG 15 MAJ 2008 SID. 5 TIPSA HBL LOKALT | SVENSKFINLAND POLITIK ) KONTAKT Nyhetschef inriles Richard Nordgren 0-1253 238 nyheterbli Hbl belinr bra nyhetstips med upptill 150 euro E-posta til tpsl dier skicka sms til 13513. Nir du smea, borja med ordet TIPS och mellanslag Glom inte kontaktuppifter. Textmeddelandet kostar 0,70 Finländarna köper mer sprit från utlandet Inrikes Putin skjuter upp Finlandsbesök Rysslands premiärminister Vladimir Putin har skjutit upp sitt Finlands- besök. Det var meningen att han skulle komma i maj. Preliminärt hade besöket planerats ske på fredag nästa vecka. Någon ny tidpunkt för besöket har inte slagits fast. Finlands re Finländarna släpar mer alkoholdryck er från utlandet än tidigare. Omvand- lat till hundraprocentig alkohol har mängden sprit som privatpersoner Päijännetunnelns södra del är tömd Den södra delen av Päijänne- tunneln, som förser Helsingfors stad med vatten, är nu tomd för reparation. Tunneln repareras i Na Dta ve den södra delen Nyhetschef politik Anne Suominen 09-1253 337 politikahbli Också importen av ciga- retter ökade - till över 200 miljoner cigaretter. Impor- ten av starka alkoholdrycker och cider ökade, medan im- Bl och Nu kan den tömda delen re- pareras. Först transporteras de stora stenar som fallit till tun- nelns botten bort. Efter det un- Matti Vanhering fick beskedet rig bekräftades. FNB dersöks tunneln för att se om det lossnar sten från den. Tun- neln är ur bruk till årsskiftet. HBL Statsminister n (c) säger atdet om uppskovet Iathe besöket ald- eunder januari-april ökat ar. Det tog tre veck- med omkring tio procent. Totalt rör det sig om 1,9 miljoner liter. euro. Du kan ocksa ringa att den tidigare tidpunkten fa porten av öl och long drink- drycker minskade. FNB-HBL ora som är 29 kilometer lång. nyhetsredaktionen, 09-1253 222, KLIMAT WWF och Birdlife varnar NOTERAT >850 miljoner människor i världen är undernärda. "Biobränsle hotar bli miljöbomb" Fouganthine åter i fängelse En Pelsorymling ännu på fri fot VAALA Den ene av de två fångar som rynde från Pelsofängelset i Vaala i Kajanaland i söndags är fortfarande på fri fot. Polisen grep den andre rymlingen i YI-li under natten till onsdagen. Den cirka 30-ange vor mannen är nu och väntar på transport tillbaka till fängelset. De tvä fängarna lyck- ades på söndagen såga av gallret till sin cell och bröt sedan upp fingel- seporten. Enligt polisen Nikita känd Fouganthine. som Amselemör- aren Juha Valjakkala, har fätt sin övervakade frihet på prov indragen. Det meddelar straffpå- följdsverket. Foughanthine ska sit- ta i slutet fängelse ända till början av juli, då han kommer ut i villkorlig fri- het enligt ett tidigare be- slut i Helsingfors hovrätt. Enligt vad FNB erfar sitter Fouganthine redan inne. Myndigheterna av- dock inte var. ... motsvarar det dagliga näringsbehovet för 365 personer. ----- .. Global miljöförstörelse är följden om EU håller fast vid sin biobränslepolitik, varnar miljöorganisationer. Liksom indu- strin flaggar de för andra sätt att minska koldioxidutsläppen. Orsaken till att Fougan- är den försvunne fängen thine åter måste skaka galler är att han i helgen rymde från sin övervak- ning. Efter en polisjakt i Lappland greps Foug- hantine nära skidorten Saariselkä på söndags- kvällen. FNB-HBL inte farlig. FND Skottlossning i Munkshöjden HELSINGFORS Ivåna- En rad miljöorganisatio- ner och Energiindustrin (ET) dömer ut EU:s mål att minst 10 procent av allt trafikbränsle ska vara för- nybart år 2020. Det är en kontroversiell punkt i EU:s klimatpolitiska riktlinjer. Energiindustrin anser att klimatpolitiken är överam- re på Björneborgsvigen i Munkshöjden vakna- de både klockan ett och klockan sex på onsdags- morgonen av skottloss- ning från en balkong. Påkörning var dödsvållande RIIHIMÄKI Kouvola hov- rtt na från Riihimäki till 60 dagsböter för dödsvål- lande och de av trevenyden. Tingsrätten hade tidiga- re förkastat ätalet. Polisen grep senare män misstänkta för att ha avfyrat över 20 skott. Enligt Ilta-Sano- mats webbupplaga hit- tade polisen ett 9-milli- meters handeldvapen, över 20 hylsor och eir- ka 700 patroner når de på förmiddagen gjorde en husrannsakan. Moti- vet till skottlossningen är oklart. HBL de i går en kvin- En tank biobränsle gjord på matgrödor ... 8. Att på en gång mins- ka koldioxidutslippen, öka andelen förnybar energi, förbättra energieffektivite- ten och storsatsa på bio- bränslen i trafiken är inte kostnadseffektivt. Dess- utom kan det bli kontra- produktivt, anser vd Juha Nankkarinen på ET. - De är alla goda föresatser men tillsammans minskar Olyckan inträffade i en korsning i januari förra året. Den kvinnliga bilis- ten sade att hon inte sett någon på övergångsstäl- let. Först då vindrutan 1 tank vegetabiliskt biobränsle per vecka i ett år förbrukar i dag matgrödor som motsvarar 52 människors årsbehov. Om 1,64 miljoner personer låter bli att tanka kan det ge 850 miljoner människor ett års spannmålsbehov. NEJ TACK, Ulla Salmi protesterade i går på Narinken i Hel- singfors mot att majs används som råvara för biobränsle. Gafk BörnHeselus HEL Kaw Glodbart tinemagan ADHD-medicin åter på apoteken gått sönder såg hon off- ret ligga på vägen. Sikten var så dalig att kvinnan var rädd att köra. Tingsrätten an- såg att det var möjligt att fotgängaren gått över vä- gen flera meter utanför övergångsstället. Bilföraren får betala bö- ter på 360 euro och mås- priserna bara till en försum- bar del beror på att man od- lepolitik att orsaka global nal hotar EU:s biobräns- Politiker vill inte att mat ska bli bränsle i bilen lar mer energigrödor. Kom- missionen slipar också nya miljöförstörelse då våtmar- ker torrläggs och skogar skövlas för odling av ener- de chansen att nå det hu- vudsakliga mālet, att mi ka koldioxidutsläppen. Kritiken mot första gene- rationens biobränslen som Nästa vecka får apoteken en sändning läkemedel mot ADHD, uppmärk- samhetsstörning med hyperaktivitet. Apoteken har inte haft läkemedlet i lager sedan årsskiftet. hållbarhetskriterier för bio- bränsle. De handlar om "an- gigrödor världen över. Bio- svarsfulla odlingsmetoder" Svans och "socialt ansvar". Det bränslemålet är inte fören- ligt med EU:s eget mål att hejda utarmningen av art- bygga på forskning men i "Det är intellektuellt vurmen för ekologiska lös- ningar har detta glömts oärligt att marknads- bort. Virkkunen hänvisar till undersökningar som bland annat visar att biobrinsle som utvinns av majs, soja och andra matgrödor snara- re ökar än minskar koldiox- idutsläppen. När regnskog savanner och gräsmark om- vandlas till odlingsmark Christina Gestrin. Kriteri- för biobränsle ökar koldi- erna för vad som går för sig oxidutsläppen enormt och måste vara hårda och de ska i slutändan går miljõeffek- ten på minus. Samtidigt sti- utan också om den sociala ger priserna på grödorna da etanoltillverkare köper upp skördarna Det behövs mera forsk- ning kring biobränsle och det är fullständigt ohåll- tatt göra b dustrin. Eta- nolbasera- ett sätt att bromsa klimat- förändringen bara växer. Greenpeace saiger att mat- priserna stiger och hungers- nöden förvärras samtidigt som skövlingen av regnsko- garna till förmån för palm- oljeplantager orsakar mer koldioxidutsläpp än hela världens landtrafik. WWF păpekar att EU- kommissionens direktivför- slag säger att trafiken till 10 procent ska drivas med för- nybart bränsle 2020 - allt- så inte nödvändigtvis bio- bränsle. WWF förespråkar en minskning av o första utkastet torpedera- des som otillräckligt. Nu för matpriserna och miljön i de fattiga länderna tycks de bränslen regeringen ta det hela med mångfalden fram till 2010. skärps kraven, men miljö- rörelsen kräver mer. BUS hållbare erj- barodor, sägee av föra biobränsle som keteurer Ska finnas senast på är egentligen ro. Näringsminister Mau- ri Pekkarinen (c) avfär- dar diskussionen som "lite speciell" och förstår inte att visar bland också en grupp finländska EU-parlamentariker vill re- videra biobränslemälet. - De har vidrat brasilian- ska vindar. Säkert har det er kommer a redan föråld- te dessutom betala sina inte är hållbar." dagsledamöterna Tanja Karpela, Christina Gestrin Henna Virkkunen. onsdag, uppger importö- WWF betecknar skärp ningen som ett steg åt rätt så de allvarligaste fallen av miljöförstörelse som håll- bara, siger jordbruksexper- ten Ariel Brunner på Bird- rade. egna rättegångskostna- der, 3 000 euro. FNB Gestrinhän- Tanja Karpela. ren. FNB bmen Kraver striktare hållbarhetskriterier för all biomassaproduktion, inte life som analyserat kriteri- bara för flytande bränsle. WWF accepterar inte hel- ler att biobränsle ska få ut- vinnas i värdefulla natur- områden. - Satsa i stället på att minska och elektrifiera tra- fiken, och bind skatteför- måner till andra genera- tionens förnybara bräns- len, uppmanar chefen för WWF.sklimatprogram Ka- roliina Auvinen. CHRISTINA TANJA KARPELA. HENNA- RIIKKA VIRKKUNEN. MARKO ASELL. MAURI t till Fa GESTRIN. PEKKARINEN. annat Knivman riskerar nio års fängelse Tanja Karpela (c), Chris- tina Gestrin (sfp) och Нeпna Virkkunen (saml) Stockholm, som miljöut- skottet besökte nyligen. - Där ska man koppla sta- Asell, Karpela och Gestrin dens bussar till ett vatten- erna. Birdlife uppmanar EU att avstå från sitt biobränsle- sitter i riksdagens miljõut- mål och införa strikta häll- skott. Under våren har ut- barhetskriterier för alla bioenergiformer så att de minskar koldioxidutsläp- - Vi politiker får en massa motstridig information vinster. Vi vet att till ex- empel palmoljeproduktio- nen påskyndar klimatför- ändringen. Det är intellek- förhåller sig alla försiktigt reningsverk för att utnyttja avenergigrödor hällbar. Det tuellt oärligt att marknads- föra biobransle som inte är hållbar. Socialdemokraternas Marko Asell, som också sit- ter i miljöutskottet, klagar över hur svår det de fattiga länderna, säger slagit över på sina håll men i Europa är produktionen skottet behandlat EU:s kli- kritiska till EU:s biobriins- metangasen som uppstår i lemäl. Men Gestrin är över- reningsprocessen. Den me- toden kommer också hit så finns ingen orsak att tumma på målet och i EU:s minis- terråd har inte ett enda land ifrigasatt det. Vi är på rätt väg. På tal om etik, har du sett hur det går till då man KUOPIO Aklagaren i Ku- opio yrkar på nio års fängelse för en man som knivhögg en polis. Man- nen åtalas också för våld- samt motständ mot tjäns- teman. Tingsräatten borja de behandla fallet i går. Polisen kräver mer än 22 000 euro i ersittning för sveda och virk, samt för sjukdomskostnader och kosmetiskt besvär. inte bara handla om miljön mat- och energimål, som bland annat säger att an- delen biobrånsle i trafiken ska vara 10 procent år 2020. De förhåller sig kritiska till målet men Henna Virkku- nen är den enda som vill re- videra det nedåt. - Lagstiftning och mål ska soja som ger problem i rättspsykiatrisk under- sökning och motparten godkinde begäran. Den 39-årige Kuopio- bon högg en patrullchef i halsartären med en kniv. Polisen fick livshotande skador och var s ven itvä mänader. Polisen hade tillkallats till bosta- den av den åtalades fäst- mö som sade att han be- w den totala pen. EU-Jändernas regering- ar måste se sanningen i vit- ögat och göra en u-sviing i sin biobränslepolitik. aspekten, till exempel om villkoren för dem som job- bar på sockerrörsfälten. Tanja Karpela befarar att biobrånsleboomen håller på att gå helt fel. - Det finns inga snabb- tygad om att den nya genera- tionens produkter kan lösa en stor del av problemen. - Då talar jag om andra bränslekonsumtionen och småningom. en ökning av andelen tra- fik som drivs med grön el. Pekkarinen oroas ej - Globalt sett är det helt ohållbart a till exempel majs och och tredje generationens Men om riksdagens miljõut- fram den absoluta sanning- biobränsle så som biogas skott oroas av biobränsle- och restprodukter från in- boomens negativa effekter utvinner olja? ANNE SUOMINEN är att få lCU försvarar sin blobräns- Kommissionen PETER BUCHERT hävdar att de stigande mat- Enligt Birdlife Internatio- 09-1253 247, petectucherteh en om biobränslena. 09-123 337 anne Suominene EKOLOGISKT VAL MED FRÅGETECKEN :Det biobränsle som används i trafiken är i huvudsak etanol, som ersätter bensin, och biodiesel, som ersätter vanlig diesel. Etanol framställs av biomassa som utvinns av matgrödor såsom majs, vete och sockerrär. Biodiesel framställs av råvaror ur växt- och djurriket så som ryps- och palmolja, fettsyror och djurfetter. Det går också att göra biobränslen av biprodukter från cellulosaframställningen och av använd frityrolja. Den andra gene- rationens etanol tillverkas uttryckligen av cellulosa men är fortfarande väldigt dyr. Biobränsle produceras i dag framför allt i Amazonas regnskog, savannområdet i Cer- rado i Brasilien, tropiska skogar i Indonesien och Malaysia och på gräsmarker i USA. Världsmarknadspriserna på livsmedel har stigit med 83 procent på tre år, enligt Världsbanken. FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation FAO säger att biobrānsleproduktionen står för 10-15 procent. FN: rapportören Jean Ziegler kall- lar etanolproduktionen för ett brott mot mänskligheten och kräver ett fermårigt förbud mot att göra biobränsle av mat- grödor. Försvaret bestrider mordförsök och hänvisar till att mannen var för- tedde sig förvirrat, dock utan att hota henne. Hon sade att hon hoppats kun- Da få vård för mannen. virrad då han begick da- det. Försvaret bad om en Tingsrätten ger ett mel- lanbeslut den 28 maj. FNB SID. 4 TORSDAG 15 MAJ 2008 HUFVUDSTADSBLADET HUFVUDSTADSBLADET TORSDAG 15 MAJ 2008 SID. 5 TIPSA HBL LOKALT | SVENSKFINLAND POLITIK ) KONTAKT Nyhetschef inriles Richard Nordgren 0-1253 238 nyheterbli Hbl belinr bra nyhetstips med upptill 150 euro E-posta til tpsl dier skicka sms til 13513. Nir du smea, borja med ordet TIPS och mellanslag Glom inte kontaktuppifter. Textmeddelandet kostar 0,70 Finländarna köper mer sprit från utlandet Inrikes Putin skjuter upp Finlandsbesök Rysslands premiärminister Vladimir Putin har skjutit upp sitt Finlands- besök. Det var meningen att han skulle komma i maj. Preliminärt hade besöket planerats ske på fredag nästa vecka. Någon ny tidpunkt för besöket har inte slagits fast. Finländarna släpar mer alkoholdryck er från utlandet än tidigare. Omvand- lat till hundraprocentig alkohol har mängden sprit som privatpersoner Päijännetunnelns södra del är tömd Den södra delen av Päijänne- tunneln, som förser Helsingfors stad med vatten, är nu tomd för reparation. Tunneln repareras i Na Dta ve den södra delen Nyhetschef politik Anne Suominen 09-1253 337 politikahbli Också importen av ciga- retter ökade - till över 200 miljoner cigaretter. Impor- ten av starka alkoholdrycker och cider ökade, medan im- Bl och Nu kan den tömda delen re- pareras. Först transporteras de stora stenar som fallit till tun- nelns botten bort. Efter det un- Matti Vanhering fick beskedet rig bekräftades. FNB dersöks tunneln för att se om det lossnar sten från den. Tun- neln är ur bruk till årsskiftet. HBL Statsminister n (c) säger atdet om uppskovet Iathe besöket ald- med omkring tio procent. Totalt rör det sig om 1,9 miljoner liter. eunder januari-april ökat ar. Det tog tre veck- euro. Du kan ocksa ringa den tidigare tidpunkten fa porten av öl och long drink- drycker minskade. FNB-HBL ora som är 29 kilometer lång. nyhetsredaktionen, 09-1253 222, KLIMAT WWF och Birdlife varnar NOTERAT >850 miljoner människor i världen är undernärda. "Biobränsle hotar bli miljöbomb" Fouganthine åter i fängelse En Pelsorymling ännu på fri fot VAALA Den ene av de två fångar som rynde från Pelsofängelset i Vaala i Kajanaland i söndags är fortfarande på fri fot. Nikita känd Fouganthine. som Amselemör- aren Juha Valjakkala, har fätt sin övervakade frihet på prov indragen. Det meddelar straffpå- följdsverket. Foughanthine ska sit- ta i slutet fängelse ända till början av juli, då han kommer ut i villkorlig fri- het enligt ett tidigare be- slut i Helsingfors hovrätt. Enligt vad FNB erfar sitter Fouganthine redan inne. Myndigheterna av- dock inte var. е ра Polisen grep den andre rymlingen i YI-li under natten till onsdagen. Den cirka 30-ange vor mannen är nu och väntar på transport tillbaka till fängelset. De tvä fängarna lyck- ades på söndagen såga av gallret till sin cell och bröt sedan upp fingel- seporten. Enligt polisen ... motsvarar det dagliga näringsbehovet för 365 personer. ----- .. Global miljöförstörelse är följden om EU håller fast vid sin biobränslepolitik, varnar miljöorganisationer. Liksom indu- strin flaggar de för andra sätt att minska koldioxidutsläppen. Orsaken till att Fougan- är den försvunne fängen thine åter måste skaka galler är att han i helgen rymde från sin övervak- ning. Efter en polisjakt i Lappland greps Foug- hantine nära skidorten Saariselkä på söndags- kvällen. FNB-HBL inte farlig. FND Skottlossning i Munkshöjden ---. - - .- -- HELSINGFORS Ivåna- En rad miljöorganisatio- ner och Energiindustrin (ET) dömer ut EU:s mål att minst 10 procent av allt trafikbränsle ska vara för- nybart år 2020. Det är en kontroversiell punkt i EU:s klimatpolitiska riktlinjer. Energiindustrin anser att klimatpolitiken är överam- re på Björneborgsvigen i Munkshöjden vakna- de både klockan ett och klockan sex på onsdags- morgonen av skottloss- ning från en balkong. Påkörning var dödsvållande RIIHIMÄKI Kouvola hov- e domde i Polisen grep senare män misstänkta för att ha avfyrat över 20 skott. Enligt Ilta-Sano- mats webbupplaga hit- tade polisen ett 9-milli- meters handeldvapen, över 20 hylsor och eir- ka 700 patroner når de på förmiddagen gjorde en husrannsakan. Moti- vet till skottlossningen är oklart. HBL de i går en kvin- rtt na från Riihimäki till 60 dagsböter för dödsvål- lande och de av trevenyden. Tingsrätten hade tidiga- re förkastat ätalet. En tank biobränsle gjord på matgrödor ... 8. Att på en gång mins- ka koldioxidutslippen, öka andelen förnybar energi, förbättra energieffektivite- ten och storsatsa på bio- bränslen i trafiken är inte kostnadseffektivt. Dess- utom kan det bli kontra- produktivt, anser vd Juha Nankkarinen på ET. - De är alla goda föresatser men tillsammans minskar Olyckan inträffade i en korsning i januari förra året. Den kvinnliga bilis- ten sade att hon inte sett någon på övergångsstäl- let. Först då vindrutan 1 tank vegetabiliskt biobränsle per vecka i ett år förbrukar i dag matgrödor som motsvarar 52 människors årsbehov. Om 1,64 miljoner personer låter bli att tanka kan det ge 850 miljoner människor ett års spannmålsbehov. NEJ TACK, Ulla Salmi protesterade i går på Narinken i Hel- singfors mot att majs används som råvara för biobränsle. Gafk BörnHeselus HEL Kaw Glodbart tinemagan ADHD-medicin åter på apoteken priserna bara till en försum- bar del beror på att man od- lepolitik att orsaka global lar mer energigrödor. Kom- missionen slipar också nya hållbarhetskriterier för bio- bränsle. De handlar om "an- gigrödor världen över. Bio- svarsfulla odlingsmetoder" och "socialt ansvar". Det första utkastet torpedera- des som otillräckligt. Nu skärps kraven, men miljö- rörelsen kräver mer. WWF betecknar skärp ningen som ett steg åt rätt gått sönder såg hon off- ret ligga på vägen. Sikten var så dalig att kvinnan var rädd att köra. Tingsrätten an- såg att det var möjligt att fotgängaren gått över vä- gen flera meter utanför övergångsstället. Bilföraren får betala bö- ter på 360 euro och mås- nal hotar EU:s biobräns- miljöförstörelse då våtmar- ker torrläggs och skogar skövlas för odling av ener- Politiker vill inte att mat ska bli bränsle i bilen de chansen att nå det hu- vudsakliga mālet, att mi ka koldioxidutsläppen. Kritiken mot första gene- rationens biobränslen som Nästa vecka får apoteken en sändning läkemedel mot ADHD, uppmärk- samhetsstörning med hyperaktivitet. Apoteken har inte haft läkemedlet i lager sedan årsskiftet. bränslemålet är inte fören- ligt med EU:s eget mål att hejda utarmningen av art- bygga på forskning men i "Det är intellektuellt vurmen för ekologiska lös- ningar har detta glömts oärligt att marknads- bort. Virkkunen hänvisar till undersökningar som bland annat visar att biobrinsle som utvinns av majs, soja och andra matgrödor snara- re ökar än minskar koldiox- idutsläppen. När regnskog savanner och gräsmark om- vandlas till odlingsmark Christina Gestrin. Kriteri- för biobränsle ökar koldi- erna för vad som går för sig oxidutsläppen enormt och måste vara hårda och de ska i slutändan går miljõeffek- ten på minus. Samtidigt sti- utan också om den sociala ger priserna på grödorna da etanoltillverkare köper upp skördarna Det behövs mera forsk- ning kring biobränsle och det är fullständigt ohåll- tatt göra b dustrin. Eta- nolbasera- ett sätt att bromsa klimat- förändringen bara växer. Greenpeace saiger att mat- priserna stiger och hungers- nöden förvärras samtidigt som skövlingen av regnsko- garna till förmån för palm- oljeplantager orsakar mer koldioxidutsläpp än hela världens landtrafik. WWF păpekar att EU- kommissionens direktivför- slag säger att trafiken till 10 procent ska drivas med för- nybart bränsle 2020 - allt- så inte nödvändigtvis bio- bränsle. WWF förespråkar en minskning av o för matpriserna och miljön i de fattiga länderna tycks de bränslen regeringen ta det hela med mångfalden fram till 2010. BUS hållbare erj- barodor, sägee av föra biobränsle som är egentligen ro. Näringsminister Mau- ri Pekkarinen (c) avfär- dar diskussionen som "lite speciell" och förstår inte att visar bland också en grupp finländska EU-parlamentariker vill re- videra biobränslemälet. - De har vidrat brasilian- ska vindar. Säkert har det keteurer Ska finnas er kommer a redan föråld- te dessutom betala sina inte är hållbar." senast på onsdag, uppger importö- så de allvarligaste fallen av miljöförstörelse som håll- bara, siger jordbruksexper- ten Ariel Brunner på Bird- dagsledamöterna Tanja Karpela, Christina Gestrin Henna Virkkunen. rade. egna rättegångskostna- der, 3 000 euro. FNB Gestrinhän- Tanja Karpela. ren. FNB bmen Kraver striktare hållbarhetskriterier för all biomassaproduktion, inte life som analyserat kriteri- bara för flytande bränsle. WWF accepterar inte hel- ler att biobränsle ska få ut- vinnas i värdefulla natur- områden. - Satsa i stället på att minska och elektrifiera tra- fiken, och bind skatteför- måner till andra genera- tionens förnybara bräns- len, uppmanar chefen för WWF.sklimatprogram Ka- roliina Auvinen. CHRISTINA TANJA KARPELA. HENNA- RIIKKA VIRKKUNEN. MARKO ASELL. MAURI t till Fa GESTRIN. PEKKARINEN. annat Knivman riskerar nio års fängelse Tanja Karpela (c), Chris- tina Gestrin (sfp) och Нeпna Virkkunen (saml) Stockholm, som miljöut- skottet besökte nyligen. - Där ska man koppla sta- Asell, Karpela och Gestrin dens bussar till ett vatten- erna. Birdlife uppmanar EU att avstå från sitt biobränsle- sitter i riksdagens miljõut- mål och införa strikta häll- skott. Under våren har ut- barhetskriterier för alla bioenergiformer så att de minskar koldioxidutsläp- - Vi politiker får en massa motstridig information vinster. Vi vet att till ex- empel palmoljeproduktio- nen påskyndar klimatför- ändringen. Det är intellek- förhåller sig alla försiktigt reningsverk för att utnyttja avenergigrödor hällbar. Det tuellt oärligt att marknads- föra biobransle som inte är hållbar. Socialdemokraternas Marko Asell, som också sit- ter i miljöutskottet, klagar över hur svår det de fattiga länderna, säger slagit över på sina håll men i Europa är produktionen skottet behandlat EU:s kli- kritiska till EU:s biobriins- metangasen som uppstår i lemäl. Men Gestrin är över- reningsprocessen. Den me- toden kommer också hit så finns ingen orsak att tumma på målet och i EU:s minis- terråd har inte ett enda land ifrigasatt det. Vi är på rätt väg. På tal om etik, har du sett hur det går till då man KUOPIO Aklagaren i Ku- opio yrkar på nio års fängelse för en man som knivhögg en polis. Man- nen åtalas också för våld- samt motständ mot tjäns- teman. Tingsräatten borja de behandla fallet i går. Polisen kräver mer än 22 000 euro i ersittning för sveda och virk, samt för sjukdomskostnader och kosmetiskt besvär. inte bara handla om miljön mat- och energimål, som bland annat säger att an- delen biobrånsle i trafiken ska vara 10 procent år 2020. De förhåller sig kritiska till målet men Henna Virkku- nen är den enda som vill re- videra det nedåt. - Lagstiftning och mål ska soja som ger problem i rättspsykiatrisk under- sökning och motparten godkinde begäran. Den 39-årige Kuopio- bon högg en patrullchef i halsartären med en kniv. Polisen fick livshotande skador och var s ven itvä mänader. Polisen hade tillkallats till bosta- den av den åtalades fäst- mö som sade att han be- w den totala pen. EU-Jändernas regering- ar måste se sanningen i vit- ögat och göra en u-sviing i sin biobränslepolitik. aspekten, till exempel om villkoren för dem som job- bar på sockerrörsfälten. Tanja Karpela befarar att biobrånsleboomen håller på att gå helt fel. - Det finns inga snabb- tygad om att den nya genera- tionens produkter kan lösa en stor del av problemen. - Då talar jag om andra bränslekonsumtionen och småningom. en ökning av andelen tra- fik som drivs med grön el. Pekkarinen oroas ej - Globalt sett är det helt Je av til at gora biobräns- till exempel majs och och tredje generationens Men om riksdagens miljõut- fram den absoluta sanning- biobränsle så som biogas skott oroas av biobränsle- och restprodukter från in- boomens negativa effekter utvinner olja? ANNE SUOMINEN är att få lCU försvarar sin blobräns- Kommissionen PETER BUCHERT hävdar att de stigande mat- Enligt Birdlife Internatio- 09-1253 247, petectucherteh en om biobränslena. 09-123 337 anne Suominene EKOLOGISKT VAL MED FRÅGETECKEN :Det biobränsle som används i trafiken är i huvudsak etanol, som ersätter bensin, och biodiesel, som ersätter vanlig diesel. Etanol framställs av biomassa som utvinns av matgrödor såsom majs, vete och sockerrär. Biodiesel framställs av råvaror ur växt- och djurriket så som ryps- och palmolja, fettsyror och djurfetter. Det går också att göra biobränslen av biprodukter från cellulosaframställningen och av använd frityrolja. Den andra gene- rationens etanol tillverkas uttryckligen av cellulosa men är fortfarande väldigt dyr. Biobränsle produceras i dag framför allt i Amazonas regnskog, savannområdet i Cer- rado i Brasilien, tropiska skogar i Indonesien och Malaysia och på gräsmarker i USA. Världsmarknadspriserna på livsmedel har stigit med 83 procent på tre år, enligt Världsbanken. FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation FAO säger att biobrānsleproduktionen står för 10-15 procent. FN: rapportören Jean Ziegler kall- lar etanolproduktionen för ett brott mot mänskligheten och kräver ett fermårigt förbud mot att göra biobränsle av mat- grödor. Försvaret bestrider mordförsök och hänvisar till att mannen var för- tedde sig förvirrat, dock utan att hota henne. Hon sade att hon hoppats kun- Da få vård för mannen. virrad då han begick da- det. Försvaret bad om en Tingsrätten ger ett mel- lanbeslut den 28 maj. FNB SID. 4 TORSDAG 15 MAJ 2008 HUFVUDSTADSBLADET HUFVUDSTADSBLADET TORSDAG 15 MAJ 2008 SID. 5 TIPSA HBL LOKALT | SVENSKFINLAND POLITIK ) KONTAKT Nyhetschef inriles Richard Nordgren 0-1253 238 nyheterbli Hbl belinr bra nyhetstips med upptill 150 euro E-posta til tpsl dier skicka sms til 13513. Nir du smea, borja med ordet TIPS och mellanslag Glom inte kontaktuppifter. Textmeddelandet kostar 0,70 Finländarna köper mer sprit från utlandet Inrikes Putin skjuter upp Finlandsbesök Rysslands premiärminister Vladimir Putin har skjutit upp sitt Finlands- besök. Det var meningen att han skulle komma i maj. Preliminärt hade besöket planerats ske på fredag nästa vecka. Någon ny tidpunkt för besöket har inte slagits fast. Finländarna släpar mer alkoholdryck er från utlandet än tidigare. Omvand- lat till hundraprocentig alkohol har mängden sprit som privatpersoner Päijännetunnelns södra del är tömd Den södra delen av Päijänne- tunneln, som förser Helsingfors stad med vatten, är nu tomd för reparation. Tunneln repareras i Na Dta ve den södra delen Nyhetschef politik Anne Suominen 09-1253 337 politikahbli Också importen av ciga- retter ökade - till över 200 miljoner cigaretter. Impor- ten av starka alkoholdrycker och cider ökade, medan im- Bl och Nu kan den tömda delen re- pareras. Först transporteras de stora stenar som fallit till tun- nelns botten bort. Efter det un- Matti Vanhering fick beskedet rig bekräftades. FNB dersöks tunneln för att se om det lossnar sten från den. Tun- neln är ur bruk till årsskiftet. HBL Statsminister n (c) säger atdet om uppskovet Iathe besöket ald- med omkring tio procent. Totalt rör det sig om 1,9 miljoner liter. eunder januari-april ökat ar. Det tog tre veck- euro. Du kan ocksa ringa den tidigare tidpunkten fa porten av öl och long drink- drycker minskade. FNB-HBL ora som är 29 kilometer lång. nyhetsredaktionen, 09-1253 222, KLIMAT WWF och Birdlife varnar NOTERAT >850 miljoner människor i världen är undernärda. "Biobränsle hotar bli miljöbomb" Fouganthine åter i fängelse En Pelsorymling ännu på fri fot VAALA Den ene av de två fångar som rynde från Pelsofängelset i Vaala i Kajanaland i söndags är fortfarande på fri fot. Nikita känd Fouganthine. som Amselemör- aren Juha Valjakkala, har fätt sin övervakade frihet på prov indragen. Det meddelar straffpå- följdsverket. Foughanthine ska sit- ta i slutet fängelse ända till början av juli, då han kommer ut i villkorlig fri- het enligt ett tidigare be- slut i Helsingfors hovrätt. Enligt vad FNB erfar sitter Fouganthine redan inne. Myndigheterna av- dock inte var. е ра Polisen grep den andre rymlingen i YI-li under natten till onsdagen. Den cirka 30-ange vor mannen är nu och väntar på transport tillbaka till fängelset. De tvä fängarna lyck- ades på söndagen såga av gallret till sin cell och bröt sedan upp fingel- seporten. Enligt polisen ... motsvarar det dagliga näringsbehovet för 365 personer. ----- .. Global miljöförstörelse är följden om EU håller fast vid sin biobränslepolitik, varnar miljöorganisationer. Liksom indu- strin flaggar de för andra sätt att minska koldioxidutsläppen. Orsaken till att Fougan- är den försvunne fängen thine åter måste skaka galler är att han i helgen rymde från sin övervak- ning. Efter en polisjakt i Lappland greps Foug- hantine nära skidorten Saariselkä på söndags- kvällen. FNB-HBL inte farlig. FND Skottlossning i Munkshöjden ---. - - .- -- HELSINGFORS Ivåna- En rad miljöorganisatio- ner och Energiindustrin (ET) dömer ut EU:s mål att minst 10 procent av allt trafikbränsle ska vara för- nybart år 2020. Det är en kontroversiell punkt i EU:s klimatpolitiska riktlinjer. Energiindustrin anser att klimatpolitiken är överam- re på Björneborgsvigen i Munkshöjden vakna- de både klockan ett och klockan sex på onsdags- morgonen av skottloss- ning från en balkong. Påkörning var dödsvållande RIIHIMÄKI Kouvola hov- e domde i Polisen grep senare män misstänkta för att ha avfyrat över 20 skott. Enligt Ilta-Sano- mats webbupplaga hit- tade polisen ett 9-milli- meters handeldvapen, över 20 hylsor och eir- ka 700 patroner når de på förmiddagen gjorde en husrannsakan. Moti- vet till skottlossningen är oklart. HBL de i går en kvin- rtt na från Riihimäki till 60 dagsböter för dödsvål- lande och de av trevenyden. Tingsrätten hade tidiga- re förkastat ätalet. En tank biobränsle gjord på matgrödor ... 8. Att på en gång mins- ka koldioxidutslippen, öka andelen förnybar energi, förbättra energieffektivite- ten och storsatsa på bio- bränslen i trafiken är inte kostnadseffektivt. Dess- utom kan det bli kontra- produktivt, anser vd Juha Nankkarinen på ET. - De är alla goda föresatser men tillsammans minskar Olyckan inträffade i en korsning i januari förra året. Den kvinnliga bilis- ten sade att hon inte sett någon på övergångsstäl- let. Först då vindrutan 1 tank vegetabiliskt biobränsle per vecka i ett år förbrukar i dag matgrödor som motsvarar 52 människors årsbehov. Om 1,64 miljoner personer låter bli att tanka kan det ge 850 miljoner människor ett års spannmålsbehov. NEJ TACK, Ulla Salmi protesterade i går på Narinken i Hel- singfors mot att majs används som råvara för biobränsle. Gafk BörnHeselus HEL Kaw Glodbart tinemagan ADHD-medicin åter på apoteken priserna bara till en försum- bar del beror på att man od- lepolitik att orsaka global lar mer energigrödor. Kom- missionen slipar också nya hållbarhetskriterier för bio- bränsle. De handlar om "an- gigrödor världen över. Bio- svarsfulla odlingsmetoder" och "socialt ansvar". Det första utkastet torpedera- des som otillräckligt. Nu skärps kraven, men miljö- rörelsen kräver mer. WWF betecknar skärp ningen som ett steg åt rätt gått sönder såg hon off- ret ligga på vägen. Sikten var så dalig att kvinnan var rädd att köra. Tingsrätten an- såg att det var möjligt att fotgängaren gått över vä- gen flera meter utanför övergångsstället. Bilföraren får betala bö- ter på 360 euro och mås- nal hotar EU:s biobräns- miljöförstörelse då våtmar- ker torrläggs och skogar skövlas för odling av ener- Politiker vill inte att mat ska bli bränsle i bilen de chansen att nå det hu- vudsakliga mālet, att mi ka koldioxidutsläppen. Kritiken mot första gene- rationens biobränslen som Nästa vecka får apoteken en sändning läkemedel mot ADHD, uppmärk- samhetsstörning med hyperaktivitet. Apoteken har inte haft läkemedlet i lager sedan årsskiftet. bränslemålet är inte fören- ligt med EU:s eget mål att hejda utarmningen av art- bygga på forskning men i "Det är intellektuellt vurmen för ekologiska lös- ningar har detta glömts oärligt att marknads- bort. Virkkunen hänvisar till undersökningar som bland annat visar att biobrinsle som utvinns av majs, soja och andra matgrödor snara- re ökar än minskar koldiox- idutsläppen. När regnskog savanner och gräsmark om- vandlas till odlingsmark Christina Gestrin. Kriteri- för biobränsle ökar koldi- erna för vad som går för sig oxidutsläppen enormt och måste vara hårda och de ska i slutändan går miljõeffek- ten på minus. Samtidigt sti- utan också om den sociala ger priserna på grödorna da etanoltillverkare köper upp skördarna Det behövs mera forsk- ning kring biobränsle och det är fullständigt ohåll- tatt göra b dustrin. Eta- nolbasera- ett sätt att bromsa klimat- förändringen bara växer. Greenpeace saiger att mat- priserna stiger och hungers- nöden förvärras samtidigt som skövlingen av regnsko- garna till förmån för palm- oljeplantager orsakar mer koldioxidutsläpp än hela världens landtrafik. WWF păpekar att EU- kommissionens direktivför- slag säger att trafiken till 10 procent ska drivas med för- nybart bränsle 2020 - allt- så inte nödvändigtvis bio- bränsle. WWF förespråkar en minskning av o för matpriserna och miljön i de fattiga länderna tycks de bränslen regeringen ta det hela med mångfalden fram till 2010. BUS hållbare erj- barodor, sägee av föra biobränsle som är egentligen ro. Näringsminister Mau- ri Pekkarinen (c) avfär- dar diskussionen som "lite speciell" och förstår inte att visar bland också en grupp finländska EU-parlamentariker vill re- videra biobränslemälet. - De har vidrat brasilian- ska vindar. Säkert har det keteurer Ska finnas er kommer a redan föråld- te dessutom betala sina inte är hållbar." senast på onsdag, uppger importö- så de allvarligaste fallen av miljöförstörelse som håll- bara, siger jordbruksexper- ten Ariel Brunner på Bird- dagsledamöterna Tanja Karpela, Christina Gestrin Henna Virkkunen. rade. egna rättegångskostna- der, 3 000 euro. FNB Gestrinhän- Tanja Karpela. ren. FNB bmen Kraver striktare hållbarhetskriterier för all biomassaproduktion, inte life som analyserat kriteri- bara för flytande bränsle. WWF accepterar inte hel- ler att biobränsle ska få ut- vinnas i värdefulla natur- områden. - Satsa i stället på att minska och elektrifiera tra- fiken, och bind skatteför- måner till andra genera- tionens förnybara bräns- len, uppmanar chefen för WWF.sklimatprogram Ka- roliina Auvinen. CHRISTINA TANJA KARPELA. HENNA- RIIKKA VIRKKUNEN. MARKO ASELL. MAURI t till Fa GESTRIN. PEKKARINEN. annat Knivman riskerar nio års fängelse Tanja Karpela (c), Chris- tina Gestrin (sfp) och Нeпna Virkkunen (saml) Stockholm, som miljöut- skottet besökte nyligen. - Där ska man koppla sta- Asell, Karpela och Gestrin dens bussar till ett vatten- erna. Birdlife uppmanar EU att avstå från sitt biobränsle- sitter i riksdagens miljõut- mål och införa strikta häll- skott. Under våren har ut- barhetskriterier för alla bioenergiformer så att de minskar koldioxidutsläp- - Vi politiker får en massa motstridig information vinster. Vi vet att till ex- empel palmoljeproduktio- nen påskyndar klimatför- ändringen. Det är intellek- förhåller sig alla försiktigt reningsverk för att utnyttja avenergigrödor hällbar. Det tuellt oärligt att marknads- föra biobransle som inte är hållbar. Socialdemokraternas Marko Asell, som också sit- ter i miljöutskottet, klagar över hur svår det de fattiga länderna, säger slagit över på sina håll men i Europa är produktionen skottet behandlat EU:s kli- kritiska till EU:s biobriins- metangasen som uppstår i lemäl. Men Gestrin är över- reningsprocessen. Den me- toden kommer också hit så finns ingen orsak att tumma på målet och i EU:s minis- terråd har inte ett enda land ifrigasatt det. Vi är på rätt väg. På tal om etik, har du sett hur det går till då man KUOPIO Aklagaren i Ku- opio yrkar på nio års fängelse för en man som knivhögg en polis. Man- nen åtalas också för våld- samt motständ mot tjäns- teman. Tingsräatten borja de behandla fallet i går. Polisen kräver mer än 22 000 euro i ersittning för sveda och virk, samt för sjukdomskostnader och kosmetiskt besvär. inte bara handla om miljön mat- och energimål, som bland annat säger att an- delen biobrånsle i trafiken ska vara 10 procent år 2020. De förhåller sig kritiska till målet men Henna Virkku- nen är den enda som vill re- videra det nedåt. - Lagstiftning och mål ska soja som ger problem i rättspsykiatrisk under- sökning och motparten godkinde begäran. Den 39-årige Kuopio- bon högg en patrullchef i halsartären med en kniv. Polisen fick livshotande skador och var s ven itvä mänader. Polisen hade tillkallats till bosta- den av den åtalades fäst- mö som sade att han be- w den totala pen. EU-Jändernas regering- ar måste se sanningen i vit- ögat och göra en u-sviing i sin biobränslepolitik. aspekten, till exempel om villkoren för dem som job- bar på sockerrörsfälten. Tanja Karpela befarar att biobrånsleboomen håller på att gå helt fel. - Det finns inga snabb- tygad om att den nya genera- tionens produkter kan lösa en stor del av problemen. - Då talar jag om andra bränslekonsumtionen och småningom. en ökning av andelen tra- fik som drivs med grön el. Pekkarinen oroas ej - Globalt sett är det helt Je av til at gora biobräns- till exempel majs och och tredje generationens Men om riksdagens miljõut- fram den absoluta sanning- biobränsle så som biogas skott oroas av biobränsle- och restprodukter från in- boomens negativa effekter utvinner olja? ANNE SUOMINEN är att få lCU försvarar sin blobräns- Kommissionen PETER BUCHERT hävdar att de stigande mat- Enligt Birdlife Internatio- 09-1253 247, petectucherteh en om biobränslena. 09-123 337 anne Suominene EKOLOGISKT VAL MED FRÅGETECKEN :Det biobränsle som används i trafiken är i huvudsak etanol, som ersätter bensin, och biodiesel, som ersätter vanlig diesel. Etanol framställs av biomassa som utvinns av matgrödor såsom majs, vete och sockerrär. Biodiesel framställs av råvaror ur växt- och djurriket så som ryps- och palmolja, fettsyror och djurfetter. Det går också att göra biobränslen av biprodukter från cellulosaframställningen och av använd frityrolja. Den andra gene- rationens etanol tillverkas uttryckligen av cellulosa men är fortfarande väldigt dyr. Biobränsle produceras i dag framför allt i Amazonas regnskog, savannområdet i Cer- rado i Brasilien, tropiska skogar i Indonesien och Malaysia och på gräsmarker i USA. Världsmarknadspriserna på livsmedel har stigit med 83 procent på tre år, enligt Världsbanken. FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation FAO säger att biobrānsleproduktionen står för 10-15 procent. FN: rapportören Jean Ziegler kall- lar etanolproduktionen för ett brott mot mänskligheten och kräver ett fermårigt förbud mot att göra biobränsle av mat- grödor. Försvaret bestrider mordförsök och hänvisar till att mannen var för- tedde sig förvirrat, dock utan att hota henne. Hon sade att hon hoppats kun- Da få vård för mannen. virrad då han begick da- det. Försvaret bad om en Tingsrätten ger ett mel- lanbeslut den 28 maj. FNB SID. 4 TORSDAG 15 MAJ 2008 HUFVUDSTADSBLADET HUFVUDSTADSBLADET TORSDAG 15 MAJ 2008 SID. 5 TIPSA HBL LOKALT | SVENSKFINLAND POLITIK ) KONTAKT Nyhetschef inriles Richard Nordgren 0-1253 238 nyheterbli Hbl belinr bra nyhetstips med upptill 150 euro E-posta til tpsl dier skicka sms til 13513. Nir du smea, borja med ordet TIPS och mellanslag Glom inte kontaktuppifter. Textmeddelandet kostar 0,70 Finländarna köper mer sprit från utlandet Inrikes Putin skjuter upp Finlandsbesök Rysslands premiärminister Vladimir Putin har skjutit upp sitt Finlands- besök. Det var meningen att han skulle komma i maj. Preliminärt hade besöket planerats ske på fredag nästa vecka. Någon ny tidpunkt för besöket har inte slagits fast. Finländarna släpar mer alkoholdryck er från utlandet än tidigare. Omvand- lat till hundraprocentig alkohol har mängden sprit som privatpersoner Päijännetunnelns södra del är tömd Den södra delen av Päijänne- tunneln, som förser Helsingfors stad med vatten, är nu tomd för reparation. Tunneln repareras i Na Dta ve den södra delen Nyhetschef politik Anne Suominen 09-1253 337 politikahbli Också importen av ciga- retter ökade - till över 200 miljoner cigaretter. Impor- ten av starka alkoholdrycker och cider ökade, medan im- Bl och Nu kan den tömda delen re- pareras. Först transporteras de stora stenar som fallit till tun- nelns botten bort. Efter det un- Matti Vanhering fick beskedet rig bekräftades. FNB dersöks tunneln för att se om det lossnar sten från den. Tun- neln är ur bruk till årsskiftet. HBL Statsminister n (c) säger atdet om uppskovet Iathe besöket ald- med omkring tio procent. Totalt rör det sig om 1,9 miljoner liter. eunder januari-april ökat ar. Det tog tre veck- euro. Du kan ocksa ringa den tidigare tidpunkten fa porten av öl och long drink- drycker minskade. FNB-HBL ora som är 29 kilometer lång. nyhetsredaktionen, 09-1253 222, KLIMAT WWF och Birdlife varnar NOTERAT >850 miljoner människor i världen är undernärda. "Biobränsle hotar bli miljöbomb" Fouganthine åter i fängelse En Pelsorymling ännu på fri fot VAALA Den ene av de två fångar som rynde från Pelsofängelset i Vaala i Kajanaland i söndags är fortfarande på fri fot. Nikita känd Fouganthine. som Amselemör- aren Juha Valjakkala, har fätt sin övervakade frihet på prov indragen. Det meddelar straffpå- följdsverket. Foughanthine ska sit- ta i slutet fängelse ända till början av juli, då han kommer ut i villkorlig fri- het enligt ett tidigare be- slut i Helsingfors hovrätt. Enligt vad FNB erfar sitter Fouganthine redan inne. Myndigheterna av- dock inte var. е ра Polisen grep den andre rymlingen i YI-li under natten till onsdagen. Den cirka 30-ange vor mannen är nu och väntar på transport tillbaka till fängelset. De tvä fängarna lyck- ades på söndagen såga av gallret till sin cell och bröt sedan upp fingel- seporten. Enligt polisen ... motsvarar det dagliga näringsbehovet för 365 personer. ----- .. Global miljöförstörelse är följden om EU håller fast vid sin biobränslepolitik, varnar miljöorganisationer. Liksom indu- strin flaggar de för andra sätt att minska koldioxidutsläppen. Orsaken till att Fougan- är den försvunne fängen thine åter måste skaka galler är att han i helgen rymde från sin övervak- ning. Efter en polisjakt i Lappland greps Foug- hantine nära skidorten Saariselkä på söndags- kvällen. FNB-HBL inte farlig. FND Skottlossning i Munkshöjden ---. - - .- -- HELSINGFORS Ivåna- En rad miljöorganisatio- ner och Energiindustrin (ET) dömer ut EU:s mål att minst 10 procent av allt trafikbränsle ska vara för- nybart år 2020. Det är en kontroversiell punkt i EU:s klimatpolitiska riktlinjer. Energiindustrin anser att klimatpolitiken är överam- re på Björneborgsvigen i Munkshöjden vakna- de både klockan ett och klockan sex på onsdags- morgonen av skottloss- ning från en balkong. Påkörning var dödsvållande RIIHIMÄKI Kouvola hov- e domde i Polisen grep senare män misstänkta för att ha avfyrat över 20 skott. Enligt Ilta-Sano- mats webbupplaga hit- tade polisen ett 9-milli- meters handeldvapen, över 20 hylsor och eir- ka 700 patroner når de på förmiddagen gjorde en husrannsakan. Moti- vet till skottlossningen är oklart. HBL de i går en kvin- rtt na från Riihimäki till 60 dagsböter för dödsvål- lande och de av trevenyden. Tingsrätten hade tidiga- re förkastat ätalet. En tank biobränsle gjord på matgrödor ... 8. Att på en gång mins- ka koldioxidutslippen, öka andelen förnybar energi, förbättra energieffektivite- ten och storsatsa på bio- bränslen i trafiken är inte kostnadseffektivt. Dess- utom kan det bli kontra- produktivt, anser vd Juha Nankkarinen på ET. - De är alla goda föresatser men tillsammans minskar Olyckan inträffade i en korsning i januari förra året. Den kvinnliga bilis- ten sade att hon inte sett någon på övergångsstäl- let. Först då vindrutan 1 tank vegetabiliskt biobränsle per vecka i ett år förbrukar i dag matgrödor som motsvarar 52 människors årsbehov. Om 1,64 miljoner personer låter bli att tanka kan det ge 850 miljoner människor ett års spannmålsbehov. NEJ TACK, Ulla Salmi protesterade i går på Narinken i Hel- singfors mot att majs används som råvara för biobränsle. Gafk BörnHeselus HEL Kaw Glodbart tinemagan ADHD-medicin åter på apoteken priserna bara till en försum- bar del beror på att man od- lepolitik att orsaka global lar mer energigrödor. Kom- missionen slipar också nya hållbarhetskriterier för bio- bränsle. De handlar om "an- gigrödor världen över. Bio- svarsfulla odlingsmetoder" och "socialt ansvar". Det första utkastet torpedera- des som otillräckligt. Nu skärps kraven, men miljö- rörelsen kräver mer. WWF betecknar skärp ningen som ett steg åt rätt gått sönder såg hon off- ret ligga på vägen. Sikten var så dalig att kvinnan var rädd att köra. Tingsrätten an- såg att det var möjligt att fotgängaren gått över vä- gen flera meter utanför övergångsstället. Bilföraren får betala bö- ter på 360 euro och mås- nal hotar EU:s biobräns- miljöförstörelse då våtmar- ker torrläggs och skogar skövlas för odling av ener- Politiker vill inte att mat ska bli bränsle i bilen de chansen att nå det hu- vudsakliga mālet, att mi ka koldioxidutsläppen. Kritiken mot första gene- rationens biobränslen som Nästa vecka får apoteken en sändning läkemedel mot ADHD, uppmärk- samhetsstörning med hyperaktivitet. Apoteken har inte haft läkemedlet i lager sedan årsskiftet. bränslemålet är inte fören- ligt med EU:s eget mål att hejda utarmningen av art- bygga på forskning men i "Det är intellektuellt vurmen för ekologiska lös- ningar har detta glömts oärligt att marknads- bort. Virkkunen hänvisar till undersökningar som bland annat visar att biobrinsle som utvinns av majs, soja och andra matgrödor snara- re ökar än minskar koldiox- idutsläppen. När regnskog savanner och gräsmark om- vandlas till odlingsmark Christina Gestrin. Kriteri- för biobränsle ökar koldi- erna för vad som går för sig oxidutsläppen enormt och måste vara hårda och de ska i slutändan går miljõeffek- ten på minus. Samtidigt sti- utan också om den sociala ger priserna på grödorna da etanoltillverkare köper upp skördarna Det behövs mera forsk- ning kring biobränsle och det är fullständigt ohåll- tatt göra b dustrin. Eta- nolbasera- ett sätt att bromsa klimat- förändringen bara växer. Greenpeace saiger att mat- priserna stiger och hungers- nöden förvärras samtidigt som skövlingen av regnsko- garna till förmån för palm- oljeplantager orsakar mer koldioxidutsläpp än hela världens landtrafik. WWF păpekar att EU- kommissionens direktivför- slag säger att trafiken till 10 procent ska drivas med för- nybart bränsle 2020 - allt- så inte nödvändigtvis bio- bränsle. WWF förespråkar en minskning av o för matpriserna och miljön i de fattiga länderna tycks de bränslen regeringen ta det hela med mångfalden fram till 2010. BUS hållbare erj- barodor, sägee av föra biobränsle som är egentligen ro. Näringsminister Mau- ri Pekkarinen (c) avfär- dar diskussionen som "lite speciell" och förstår inte att visar bland också en grupp finländska EU-parlamentariker vill re- videra biobränslemälet. - De har vidrat brasilian- ska vindar. Säkert har det keteurer Ska finnas er kommer a redan föråld- te dessutom betala sina inte är hållbar." senast på onsdag, uppger importö- så de allvarligaste fallen av miljöförstörelse som håll- bara, siger jordbruksexper- ten Ariel Brunner på Bird- dagsledamöterna Tanja Karpela, Christina Gestrin Henna Virkkunen. rade. egna rättegångskostna- der, 3 000 euro. FNB Gestrinhän- Tanja Karpela. ren. FNB bmen Kraver striktare hållbarhetskriterier för all biomassaproduktion, inte life som analyserat kriteri- bara för flytande bränsle. WWF accepterar inte hel- ler att biobränsle ska få ut- vinnas i värdefulla natur- områden. - Satsa i stället på att minska och elektrifiera tra- fiken, och bind skatteför- måner till andra genera- tionens förnybara bräns- len, uppmanar chefen för WWF.sklimatprogram Ka- roliina Auvinen. CHRISTINA TANJA KARPELA. HENNA- RIIKKA VIRKKUNEN. MARKO ASELL. MAURI t till Fa GESTRIN. PEKKARINEN. annat Knivman riskerar nio års fängelse Tanja Karpela (c), Chris- tina Gestrin (sfp) och Нeпna Virkkunen (saml) Stockholm, som miljöut- skottet besökte nyligen. - Där ska man koppla sta- Asell, Karpela och Gestrin dens bussar till ett vatten- erna. Birdlife uppmanar EU att avstå från sitt biobränsle- sitter i riksdagens miljõut- mål och införa strikta häll- skott. Under våren har ut- barhetskriterier för alla bioenergiformer så att de minskar koldioxidutsläp- - Vi politiker får en massa motstridig information vinster. Vi vet att till ex- empel palmoljeproduktio- nen påskyndar klimatför- ändringen. Det är intellek- förhåller sig alla försiktigt reningsverk för att utnyttja avenergigrödor hällbar. Det tuellt oärligt att marknads- föra biobransle som inte är hållbar. Socialdemokraternas Marko Asell, som också sit- ter i miljöutskottet, klagar över hur svår det de fattiga länderna, säger slagit över på sina håll men i Europa är produktionen skottet behandlat EU:s kli- kritiska till EU:s biobriins- metangasen som uppstår i lemäl. Men Gestrin är över- reningsprocessen. Den me- toden kommer också hit så finns ingen orsak att tumma på målet och i EU:s minis- terråd har inte ett enda land ifrigasatt det. Vi är på rätt väg. På tal om etik, har du sett hur det går till då man KUOPIO Aklagaren i Ku- opio yrkar på nio års fängelse för en man som knivhögg en polis. Man- nen åtalas också för våld- samt motständ mot tjäns- teman. Tingsräatten borja de behandla fallet i går. Polisen kräver mer än 22 000 euro i ersittning för sveda och virk, samt för sjukdomskostnader och kosmetiskt besvär. inte bara handla om miljön mat- och energimål, som bland annat säger att an- delen biobrånsle i trafiken ska vara 10 procent år 2020. De förhåller sig kritiska till målet men Henna Virkku- nen är den enda som vill re- videra det nedåt. - Lagstiftning och mål ska soja som ger problem i rättspsykiatrisk under- sökning och motparten godkinde begäran. Den 39-årige Kuopio- bon högg en patrullchef i halsartären med en kniv. Polisen fick livshotande skador och var s ven itvä mänader. Polisen hade tillkallats till bosta- den av den åtalades fäst- mö som sade att han be- w den totala pen. EU-Jändernas regering- ar måste se sanningen i vit- ögat och göra en u-sviing i sin biobränslepolitik. aspekten, till exempel om villkoren för dem som job- bar på sockerrörsfälten. Tanja Karpela befarar att biobrånsleboomen håller på att gå helt fel. - Det finns inga snabb- tygad om att den nya genera- tionens produkter kan lösa en stor del av problemen. - Då talar jag om andra bränslekonsumtionen och småningom. en ökning av andelen tra- fik som drivs med grön el. Pekkarinen oroas ej - Globalt sett är det helt Je av til at gora biobräns- till exempel majs och och tredje generationens Men om riksdagens miljõut- fram den absoluta sanning- biobränsle så som biogas skott oroas av biobränsle- och restprodukter från in- boomens negativa effekter utvinner olja? ANNE SUOMINEN är att få lCU försvarar sin blobräns- Kommissionen PETER BUCHERT hävdar att de stigande mat- Enligt Birdlife Internatio- 09-1253 247, petectucherteh en om biobränslena. 09-123 337 anne Suominene EKOLOGISKT VAL MED FRÅGETECKEN :Det biobränsle som används i trafiken är i huvudsak etanol, som ersätter bensin, och biodiesel, som ersätter vanlig diesel. Etanol framställs av biomassa som utvinns av matgrödor såsom majs, vete och sockerrär. Biodiesel framställs av råvaror ur växt- och djurriket så som ryps- och palmolja, fettsyror och djurfetter. Det går också att göra biobränslen av biprodukter från cellulosaframställningen och av använd frityrolja. Den andra gene- rationens etanol tillverkas uttryckligen av cellulosa men är fortfarande väldigt dyr. Biobränsle produceras i dag framför allt i Amazonas regnskog, savannområdet i Cer- rado i Brasilien, tropiska skogar i Indonesien och Malaysia och på gräsmarker i USA. Världsmarknadspriserna på livsmedel har stigit med 83 procent på tre år, enligt Världsbanken. FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation FAO säger att biobrānsleproduktionen står för 10-15 procent. FN: rapportören Jean Ziegler kall- lar etanolproduktionen för ett brott mot mänskligheten och kräver ett fermårigt förbud mot att göra biobränsle av mat- grödor. Försvaret bestrider mordförsök och hänvisar till att mannen var för- tedde sig förvirrat, dock utan att hota henne. Hon sade att hon hoppats kun- Da få vård för mannen. virrad då han begick da- det. Försvaret bad om en Tingsrätten ger ett mel- lanbeslut den 28 maj. FNB SID. 4 TORSDAG 15 MAJ 2008 HUFVUDSTADSBLADET HUFVUDSTADSBLADET TORSDAG 15 MAJ 2008 SID. 5 TIPSA HBL LOKALT | SVENSKFINLAND POLITIK ) KONTAKT Nyhetschef inriles Richard Nordgren 0-1253 238 nyheterbli Hbl belinr bra nyhetstips med upptill 150 euro E-posta til tpsl dier skicka sms til 13513. Nir du smea, borja med ordet TIPS och mellanslag Glom inte kontaktuppifter. Textmeddelandet kostar 0,70 Finländarna köper mer sprit från utlandet Inrikes Putin skjuter upp Finlandsbesök Rysslands premiärminister Vladimir Putin har skjutit upp sitt Finlands- besök. Det var meningen att han skulle komma i maj. Preliminärt hade besöket planerats ske på fredag nästa vecka. Någon ny tidpunkt för besöket har inte slagits fast. Finländarna släpar mer alkoholdryck er från utlandet än tidigare. Omvand- lat till hundraprocentig alkohol har mängden sprit som privatpersoner Päijännetunnelns södra del är tömd Den södra delen av Päijänne- tunneln, som förser Helsingfors stad med vatten, är nu tomd för reparation. Tunneln repareras i Na Dta ve den södra delen Nyhetschef politik Anne Suominen 09-1253 337 politikahbli Också importen av ciga- retter ökade - till över 200 miljoner cigaretter. Impor- ten av starka alkoholdrycker och cider ökade, medan im- Bl och Nu kan den tömda delen re- pareras. Först transporteras de stora stenar som fallit till tun- nelns botten bort. Efter det un- Matti Vanhering fick beskedet rig bekräftades. FNB dersöks tunneln för att se om det lossnar sten från den. Tun- neln är ur bruk till årsskiftet. HBL Statsminister n (c) säger atdet om uppskovet Iathe besöket ald- med omkring tio procent. Totalt rör det sig om 1,9 miljoner liter. eunder januari-april ökat ar. Det tog tre veck- euro. Du kan ocksa ringa den tidigare tidpunkten fa porten av öl och long drink- drycker minskade. FNB-HBL ora som är 29 kilometer lång. nyhetsredaktionen, 09-1253 222, KLIMAT WWF och Birdlife varnar NOTERAT >850 miljoner människor i världen är undernärda. "Biobränsle hotar bli miljöbomb" Fouganthine åter i fängelse En Pelsorymling ännu på fri fot VAALA Den ene av de två fångar som rynde från Pelsofängelset i Vaala i Kajanaland i söndags är fortfarande på fri fot. Nikita känd Fouganthine. som Amselemör- aren Juha Valjakkala, har fätt sin övervakade frihet på prov indragen. Det meddelar straffpå- följdsverket. Foughanthine ska sit- ta i slutet fängelse ända till början av juli, då han kommer ut i villkorlig fri- het enligt ett tidigare be- slut i Helsingfors hovrätt. Enligt vad FNB erfar sitter Fouganthine redan inne. Myndigheterna av- dock inte var. е ра Polisen grep den andre rymlingen i YI-li under natten till onsdagen. Den cirka 30-ange vor mannen är nu och väntar på transport tillbaka till fängelset. De tvä fängarna lyck- ades på söndagen såga av gallret till sin cell och bröt sedan upp fingel- seporten. Enligt polisen ... motsvarar det dagliga näringsbehovet för 365 personer. ----- .. Global miljöförstörelse är följden om EU håller fast vid sin biobränslepolitik, varnar miljöorganisationer. Liksom indu- strin flaggar de för andra sätt att minska koldioxidutsläppen. Orsaken till att Fougan- är den försvunne fängen thine åter måste skaka galler är att han i helgen rymde från sin övervak- ning. Efter en polisjakt i Lappland greps Foug- hantine nära skidorten Saariselkä på söndags- kvällen. FNB-HBL inte farlig. FND Skottlossning i Munkshöjden ---. - - .- -- HELSINGFORS Ivåna- En rad miljöorganisatio- ner och Energiindustrin (ET) dömer ut EU:s mål att minst 10 procent av allt trafikbränsle ska vara för- nybart år 2020. Det är en kontroversiell punkt i EU:s klimatpolitiska riktlinjer. Energiindustrin anser att klimatpolitiken är överam- re på Björneborgsvigen i Munkshöjden vakna- de både klockan ett och klockan sex på onsdags- morgonen av skottloss- ning från en balkong. Påkörning var dödsvållande RIIHIMÄKI Kouvola hov- e domde i Polisen grep senare män misstänkta för att ha avfyrat över 20 skott. Enligt Ilta-Sano- mats webbupplaga hit- tade polisen ett 9-milli- meters handeldvapen, över 20 hylsor och eir- ka 700 patroner når de på förmiddagen gjorde en husrannsakan. Moti- vet till skottlossningen är oklart. HBL de i går en kvin- rtt na från Riihimäki till 60 dagsböter för dödsvål- lande och de av trevenyden. Tingsrätten hade tidiga- re förkastat ätalet. En tank biobränsle gjord på matgrödor ... 8. Att på en gång mins- ka koldioxidutslippen, öka andelen förnybar energi, förbättra energieffektivite- ten och storsatsa på bio- bränslen i trafiken är inte kostnadseffektivt. Dess- utom kan det bli kontra- produktivt, anser vd Juha Nankkarinen på ET. - De är alla goda föresatser men tillsammans minskar Olyckan inträffade i en korsning i januari förra året. Den kvinnliga bilis- ten sade att hon inte sett någon på övergångsstäl- let. Först då vindrutan 1 tank vegetabiliskt biobränsle per vecka i ett år förbrukar i dag matgrödor som motsvarar 52 människors årsbehov. Om 1,64 miljoner personer låter bli att tanka kan det ge 850 miljoner människor ett års spannmålsbehov. NEJ TACK, Ulla Salmi protesterade i går på Narinken i Hel- singfors mot att majs används som råvara för biobränsle. Gafk BörnHeselus HEL Kaw Glodbart tinemagan ADHD-medicin åter på apoteken priserna bara till en försum- bar del beror på att man od- lepolitik att orsaka global lar mer energigrödor. Kom- missionen slipar också nya hållbarhetskriterier för bio- bränsle. De handlar om "an- gigrödor världen över. Bio- svarsfulla odlingsmetoder" och "socialt ansvar". Det första utkastet torpedera- des som otillräckligt. Nu skärps kraven, men miljö- rörelsen kräver mer. WWF betecknar skärp ningen som ett steg åt rätt gått sönder såg hon off- ret ligga på vägen. Sikten var så dalig att kvinnan var rädd att köra. Tingsrätten an- såg att det var möjligt att fotgängaren gått över vä- gen flera meter utanför övergångsstället. Bilföraren får betala bö- ter på 360 euro och mås- nal hotar EU:s biobräns- miljöförstörelse då våtmar- ker torrläggs och skogar skövlas för odling av ener- Politiker vill inte att mat ska bli bränsle i bilen de chansen att nå det hu- vudsakliga mālet, att mi ka koldioxidutsläppen. Kritiken mot första gene- rationens biobränslen som Nästa vecka får apoteken en sändning läkemedel mot ADHD, uppmärk- samhetsstörning med hyperaktivitet. Apoteken har inte haft läkemedlet i lager sedan årsskiftet. bränslemålet är inte fören- ligt med EU:s eget mål att hejda utarmningen av art- bygga på forskning men i "Det är intellektuellt vurmen för ekologiska lös- ningar har detta glömts oärligt att marknads- bort. Virkkunen hänvisar till undersökningar som bland annat visar att biobrinsle som utvinns av majs, soja och andra matgrödor snara- re ökar än minskar koldiox- idutsläppen. När regnskog savanner och gräsmark om- vandlas till odlingsmark Christina Gestrin. Kriteri- för biobränsle ökar koldi- erna för vad som går för sig oxidutsläppen enormt och måste vara hårda och de ska i slutändan går miljõeffek- ten på minus. Samtidigt sti- utan också om den sociala ger priserna på grödorna da etanoltillverkare köper upp skördarna Det behövs mera forsk- ning kring biobränsle och det är fullständigt ohåll- tatt göra b dustrin. Eta- nolbasera- ett sätt att bromsa klimat- förändringen bara växer. Greenpeace saiger att mat- priserna stiger och hungers- nöden förvärras samtidigt som skövlingen av regnsko- garna till förmån för palm- oljeplantager orsakar mer koldioxidutsläpp än hela världens landtrafik. WWF păpekar att EU- kommissionens direktivför- slag säger att trafiken till 10 procent ska drivas med för- nybart bränsle 2020 - allt- så inte nödvändigtvis bio- bränsle. WWF förespråkar en minskning av o för matpriserna och miljön i de fattiga länderna tycks de bränslen regeringen ta det hela med mångfalden fram till 2010. BUS hållbare erj- barodor, sägee av föra biobränsle som är egentligen ro. Näringsminister Mau- ri Pekkarinen (c) avfär- dar diskussionen som "lite speciell" och förstår inte att visar bland också en grupp finländska EU-parlamentariker vill re- videra biobränslemälet. - De har vidrat brasilian- ska vindar. Säkert har det keteurer Ska finnas er kommer a redan föråld- te dessutom betala sina inte är hållbar." senast på onsdag, uppger importö- så de allvarligaste fallen av miljöförstörelse som håll- bara, siger jordbruksexper- ten Ariel Brunner på Bird- dagsledamöterna Tanja Karpela, Christina Gestrin Henna Virkkunen. rade. egna rättegångskostna- der, 3 000 euro. FNB Gestrinhän- Tanja Karpela. ren. FNB bmen Kraver striktare hållbarhetskriterier för all biomassaproduktion, inte life som analyserat kriteri- bara för flytande bränsle. WWF accepterar inte hel- ler att biobränsle ska få ut- vinnas i värdefulla natur- områden. - Satsa i stället på att minska och elektrifiera tra- fiken, och bind skatteför- måner till andra genera- tionens förnybara bräns- len, uppmanar chefen för WWF.sklimatprogram Ka- roliina Auvinen. CHRISTINA TANJA KARPELA. HENNA- RIIKKA VIRKKUNEN. MARKO ASELL. MAURI t till Fa GESTRIN. PEKKARINEN. annat Knivman riskerar nio års fängelse Tanja Karpela (c), Chris- tina Gestrin (sfp) och Нeпna Virkkunen (saml) Stockholm, som miljöut- skottet besökte nyligen. - Där ska man koppla sta- Asell, Karpela och Gestrin dens bussar till ett vatten- erna. Birdlife uppmanar EU att avstå från sitt biobränsle- sitter i riksdagens miljõut- mål och införa strikta häll- skott. Under våren har ut- barhetskriterier för alla bioenergiformer så att de minskar koldioxidutsläp- - Vi politiker får en massa motstridig information vinster. Vi vet att till ex- empel palmoljeproduktio- nen påskyndar klimatför- ändringen. Det är intellek- förhåller sig alla försiktigt reningsverk för att utnyttja avenergigrödor hällbar. Det tuellt oärligt att marknads- föra biobransle som inte är hållbar. Socialdemokraternas Marko Asell, som också sit- ter i miljöutskottet, klagar över hur svår det de fattiga länderna, säger slagit över på sina håll men i Europa är produktionen skottet behandlat EU:s kli- kritiska till EU:s biobriins- metangasen som uppstår i lemäl. Men Gestrin är över- reningsprocessen. Den me- toden kommer också hit så finns ingen orsak att tumma på målet och i EU:s minis- terråd har inte ett enda land ifrigasatt det. Vi är på rätt väg. På tal om etik, har du sett hur det går till då man KUOPIO Aklagaren i Ku- opio yrkar på nio års fängelse för en man som knivhögg en polis. Man- nen åtalas också för våld- samt motständ mot tjäns- teman. Tingsräatten borja de behandla fallet i går. Polisen kräver mer än 22 000 euro i ersittning för sveda och virk, samt för sjukdomskostnader och kosmetiskt besvär. inte bara handla om miljön mat- och energimål, som bland annat säger att an- delen biobrånsle i trafiken ska vara 10 procent år 2020. De förhåller sig kritiska till målet men Henna Virkku- nen är den enda som vill re- videra det nedåt. - Lagstiftning och mål ska soja som ger problem i rättspsykiatrisk under- sökning och motparten godkinde begäran. Den 39-årige Kuopio- bon högg en patrullchef i halsartären med en kniv. Polisen fick livshotande skador och var s ven itvä mänader. Polisen hade tillkallats till bosta- den av den åtalades fäst- mö som sade att han be- w den totala pen. EU-Jändernas regering- ar måste se sanningen i vit- ögat och göra en u-sviing i sin biobränslepolitik. aspekten, till exempel om villkoren för dem som job- bar på sockerrörsfälten. Tanja Karpela befarar att biobrånsleboomen håller på att gå helt fel. - Det finns inga snabb- tygad om att den nya genera- tionens produkter kan lösa en stor del av problemen. - Då talar jag om andra bränslekonsumtionen och småningom. en ökning av andelen tra- fik som drivs med grön el. Pekkarinen oroas ej - Globalt sett är det helt Je av til at gora biobräns- till exempel majs och och tredje generationens Men om riksdagens miljõut- fram den absoluta sanning- biobränsle så som biogas skott oroas av biobränsle- och restprodukter från in- boomens negativa effekter utvinner olja? ANNE SUOMINEN är att få lCU försvarar sin blobräns- Kommissionen PETER BUCHERT hävdar att de stigande mat- Enligt Birdlife Internatio- 09-1253 247, petectucherteh en om biobränslena. 09-123 337 anne Suominene EKOLOGISKT VAL MED FRÅGETECKEN :Det biobränsle som används i trafiken är i huvudsak etanol, som ersätter bensin, och biodiesel, som ersätter vanlig diesel. Etanol framställs av biomassa som utvinns av matgrödor såsom majs, vete och sockerrär. Biodiesel framställs av råvaror ur växt- och djurriket så som ryps- och palmolja, fettsyror och djurfetter. Det går också att göra biobränslen av biprodukter från cellulosaframställningen och av använd frityrolja. Den andra gene- rationens etanol tillverkas uttryckligen av cellulosa men är fortfarande väldigt dyr. Biobränsle produceras i dag framför allt i Amazonas regnskog, savannområdet i Cer- rado i Brasilien, tropiska skogar i Indonesien och Malaysia och på gräsmarker i USA. Världsmarknadspriserna på livsmedel har stigit med 83 procent på tre år, enligt Världsbanken. FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation FAO säger att biobrānsleproduktionen står för 10-15 procent. FN: rapportören Jean Ziegler kall- lar etanolproduktionen för ett brott mot mänskligheten och kräver ett fermårigt förbud mot att göra biobränsle av mat- grödor. Försvaret bestrider mordförsök och hänvisar till att mannen var för- tedde sig förvirrat, dock utan att hota henne. Hon sade att hon hoppats kun- Da få vård för mannen. virrad då han begick da- det. Försvaret bad om en Tingsrätten ger ett mel- lanbeslut den 28 maj. FNB SID. 4 TORSDAG 15 MAJ 2008 HUFVUDSTADSBLADET HUFVUDSTADSBLADET TORSDAG 15 MAJ 2008 SID. 5 TIPSA HBL LOKALT | SVENSKFINLAND POLITIK ) KONTAKT Nyhetschef inriles Richard Nordgren 0-1253 238 nyheterbli Hbl belinr bra nyhetstips med upptill 150 euro E-posta til tpsl dier skicka sms til 13513. Nir du smea, borja med ordet TIPS och mellanslag Glom inte kontaktuppifter. Textmeddelandet kostar 0,70 Finländarna köper mer sprit från utlandet Inrikes Putin skjuter upp Finlandsbesök Rysslands premiärminister Vladimir Putin har skjutit upp sitt Finlands- besök. Det var meningen att han skulle komma i maj. Preliminärt hade besöket planerats ske på fredag nästa vecka. Någon ny tidpunkt för besöket har inte slagits fast. Finländarna släpar mer alkoholdryck er från utlandet än tidigare. Omvand- lat till hundraprocentig alkohol har mängden sprit som privatpersoner Päijännetunnelns södra del är tömd Den södra delen av Päijänne- tunneln, som förser Helsingfors stad med vatten, är nu tomd för reparation. Tunneln repareras i Na Dta ve den södra delen Nyhetschef politik Anne Suominen 09-1253 337 politikahbli Också importen av ciga- retter ökade - till över 200 miljoner cigaretter. Impor- ten av starka alkoholdrycker och cider ökade, medan im- Bl och Nu kan den tömda delen re- pareras. Först transporteras de stora stenar som fallit till tun- nelns botten bort. Efter det un- Matti Vanhering fick beskedet rig bekräftades. FNB dersöks tunneln för att se om det lossnar sten från den. Tun- neln är ur bruk till årsskiftet. HBL Statsminister n (c) säger atdet om uppskovet Iathe besöket ald- med omkring tio procent. Totalt rör det sig om 1,9 miljoner liter. eunder januari-april ökat ar. Det tog tre veck- euro. Du kan ocksa ringa den tidigare tidpunkten fa porten av öl och long drink- drycker minskade. FNB-HBL ora som är 29 kilometer lång. nyhetsredaktionen, 09-1253 222, KLIMAT WWF och Birdlife varnar NOTERAT >850 miljoner människor i världen är undernärda. "Biobränsle hotar bli miljöbomb" Fouganthine åter i fängelse En Pelsorymling ännu på fri fot VAALA Den ene av de två fångar som rynde från Pelsofängelset i Vaala i Kajanaland i söndags är fortfarande på fri fot. Nikita känd Fouganthine. som Amselemör- aren Juha Valjakkala, har fätt sin övervakade frihet på prov indragen. Det meddelar straffpå- följdsverket. Foughanthine ska sit- ta i slutet fängelse ända till början av juli, då han kommer ut i villkorlig fri- het enligt ett tidigare be- slut i Helsingfors hovrätt. Enligt vad FNB erfar sitter Fouganthine redan inne. Myndigheterna av- dock inte var. е ра Polisen grep den andre rymlingen i YI-li under natten till onsdagen. Den cirka 30-ange vor mannen är nu och väntar på transport tillbaka till fängelset. De tvä fängarna lyck- ades på söndagen såga av gallret till sin cell och bröt sedan upp fingel- seporten. Enligt polisen ... motsvarar det dagliga näringsbehovet för 365 personer. ----- .. Global miljöförstörelse är följden om EU håller fast vid sin biobränslepolitik, varnar miljöorganisationer. Liksom indu- strin flaggar de för andra sätt att minska koldioxidutsläppen. Orsaken till att Fougan- är den försvunne fängen thine åter måste skaka galler är att han i helgen rymde från sin övervak- ning. Efter en polisjakt i Lappland greps Foug- hantine nära skidorten Saariselkä på söndags- kvällen. FNB-HBL inte farlig. FND Skottlossning i Munkshöjden ---. - - .- -- HELSINGFORS Ivåna- En rad miljöorganisatio- ner och Energiindustrin (ET) dömer ut EU:s mål att minst 10 procent av allt trafikbränsle ska vara för- nybart år 2020. Det är en kontroversiell punkt i EU:s klimatpolitiska riktlinjer. Energiindustrin anser att klimatpolitiken är överam- re på Björneborgsvigen i Munkshöjden vakna- de både klockan ett och klockan sex på onsdags- morgonen av skottloss- ning från en balkong. Påkörning var dödsvållande RIIHIMÄKI Kouvola hov- e domde i Polisen grep senare män misstänkta för att ha avfyrat över 20 skott. Enligt Ilta-Sano- mats webbupplaga hit- tade polisen ett 9-milli- meters handeldvapen, över 20 hylsor och eir- ka 700 patroner når de på förmiddagen gjorde en husrannsakan. Moti- vet till skottlossningen är oklart. HBL de i går en kvin- rtt na från Riihimäki till 60 dagsböter för dödsvål- lande och de av trevenyden. Tingsrätten hade tidiga- re förkastat ätalet. En tank biobränsle gjord på matgrödor ... 8. Att på en gång mins- ka koldioxidutslippen, öka andelen förnybar energi, förbättra energieffektivite- ten och storsatsa på bio- bränslen i trafiken är inte kostnadseffektivt. Dess- utom kan det bli kontra- produktivt, anser vd Juha Nankkarinen på ET. - De är alla goda föresatser men tillsammans minskar Olyckan inträffade i en korsning i januari förra året. Den kvinnliga bilis- ten sade att hon inte sett någon på övergångsstäl- let. Först då vindrutan 1 tank vegetabiliskt biobränsle per vecka i ett år förbrukar i dag matgrödor som motsvarar 52 människors årsbehov. Om 1,64 miljoner personer låter bli att tanka kan det ge 850 miljoner människor ett års spannmålsbehov. NEJ TACK, Ulla Salmi protesterade i går på Narinken i Hel- singfors mot att majs används som råvara för biobränsle. Gafk BörnHeselus HEL Kaw Glodbart tinemagan ADHD-medicin åter på apoteken priserna bara till en försum- bar del beror på att man od- lepolitik att orsaka global lar mer energigrödor. Kom- missionen slipar också nya hållbarhetskriterier för bio- bränsle. De handlar om "an- gigrödor världen över. Bio- svarsfulla odlingsmetoder" och "socialt ansvar". Det första utkastet torpedera- des som otillräckligt. Nu skärps kraven, men miljö- rörelsen kräver mer. WWF betecknar skärp ningen som ett steg åt rätt gått sönder såg hon off- ret ligga på vägen. Sikten var så dalig att kvinnan var rädd att köra. Tingsrätten an- såg att det var möjligt att fotgängaren gått över vä- gen flera meter utanför övergångsstället. Bilföraren får betala bö- ter på 360 euro och mås- nal hotar EU:s biobräns- miljöförstörelse då våtmar- ker torrläggs och skogar skövlas för odling av ener- Politiker vill inte att mat ska bli bränsle i bilen de chansen att nå det hu- vudsakliga mālet, att mi ka koldioxidutsläppen. Kritiken mot första gene- rationens biobränslen som Nästa vecka får apoteken en sändning läkemedel mot ADHD, uppmärk- samhetsstörning med hyperaktivitet. Apoteken har inte haft läkemedlet i lager sedan årsskiftet. bränslemålet är inte fören- ligt med EU:s eget mål att hejda utarmningen av art- bygga på forskning men i "Det är intellektuellt vurmen för ekologiska lös- ningar har detta glömts oärligt att marknads- bort. Virkkunen hänvisar till undersökningar som bland annat visar att biobrinsle som utvinns av majs, soja och andra matgrödor snara- re ökar än minskar koldiox- idutsläppen. När regnskog savanner och gräsmark om- vandlas till odlingsmark Christina Gestrin. Kriteri- för biobränsle ökar koldi- erna för vad som går för sig oxidutsläppen enormt och måste vara hårda och de ska i slutändan går miljõeffek- ten på minus. Samtidigt sti- utan också om den sociala ger priserna på grödorna da etanoltillverkare köper upp skördarna Det behövs mera forsk- ning kring biobränsle och det är fullständigt ohåll- tatt göra b dustrin. Eta- nolbasera- ett sätt att bromsa klimat- förändringen bara växer. Greenpeace saiger att mat- priserna stiger och hungers- nöden förvärras samtidigt som skövlingen av regnsko- garna till förmån för palm- oljeplantager orsakar mer koldioxidutsläpp än hela världens landtrafik. WWF păpekar att EU- kommissionens direktivför- slag säger att trafiken till 10 procent ska drivas med för- nybart bränsle 2020 - allt- så inte nödvändigtvis bio- bränsle. WWF förespråkar en minskning av o för matpriserna och miljön i de fattiga länderna tycks de bränslen regeringen ta det hela med mångfalden fram till 2010. BUS hållbare erj- barodor, sägee av föra biobränsle som är egentligen ro. Näringsminister Mau- ri Pekkarinen (c) avfär- dar diskussionen som "lite speciell" och förstår inte att visar bland också en grupp finländska EU-parlamentariker vill re- videra biobränslemälet. - De har vidrat brasilian- ska vindar. Säkert har det keteurer Ska finnas er kommer a redan föråld- te dessutom betala sina inte är hållbar." senast på onsdag, uppger importö- så de allvarligaste fallen av miljöförstörelse som håll- bara, siger jordbruksexper- ten Ariel Brunner på Bird- dagsledamöterna Tanja Karpela, Christina Gestrin Henna Virkkunen. rade. egna rättegångskostna- der, 3 000 euro. FNB Gestrinhän- Tanja Karpela. ren. FNB bmen Kraver striktare hållbarhetskriterier för all biomassaproduktion, inte life som analyserat kriteri- bara för flytande bränsle. WWF accepterar inte hel- ler att biobränsle ska få ut- vinnas i värdefulla natur- områden. - Satsa i stället på att minska och elektrifiera tra- fiken, och bind skatteför- måner till andra genera- tionens förnybara bräns- len, uppmanar chefen för WWF.sklimatprogram Ka- roliina Auvinen. CHRISTINA TANJA KARPELA. HENNA- RIIKKA VIRKKUNEN. MARKO ASELL. MAURI t till Fa GESTRIN. PEKKARINEN. annat Knivman riskerar nio års fängelse Tanja Karpela (c), Chris- tina Gestrin (sfp) och Нeпna Virkkunen (saml) Stockholm, som miljöut- skottet besökte nyligen. - Där ska man koppla sta- Asell, Karpela och Gestrin dens bussar till ett vatten- erna. Birdlife uppmanar EU att avstå från sitt biobränsle- sitter i riksdagens miljõut- mål och införa strikta häll- skott. Under våren har ut- barhetskriterier för alla bioenergiformer så att de minskar koldioxidutsläp- - Vi politiker får en massa motstridig information vinster. Vi vet att till ex- empel palmoljeproduktio- nen påskyndar klimatför- ändringen. Det är intellek- förhåller sig alla försiktigt reningsverk för att utnyttja avenergigrödor hällbar. Det tuellt oärligt att marknads- föra biobransle som inte är hållbar. Socialdemokraternas Marko Asell, som också sit- ter i miljöutskottet, klagar över hur svår det de fattiga länderna, säger slagit över på sina håll men i Europa är produktionen skottet behandlat EU:s kli- kritiska till EU:s biobriins- metangasen som uppstår i lemäl. Men Gestrin är över- reningsprocessen. Den me- toden kommer också hit så finns ingen orsak att tumma på målet och i EU:s minis- terråd har inte ett enda land ifrigasatt det. Vi är på rätt väg. På tal om etik, har du sett hur det går till då man KUOPIO Aklagaren i Ku- opio yrkar på nio års fängelse för en man som knivhögg en polis. Man- nen åtalas också för våld- samt motständ mot tjäns- teman. Tingsräatten borja de behandla fallet i går. Polisen kräver mer än 22 000 euro i ersittning för sveda och virk, samt för sjukdomskostnader och kosmetiskt besvär. inte bara handla om miljön mat- och energimål, som bland annat säger att an- delen biobrånsle i trafiken ska vara 10 procent år 2020. De förhåller sig kritiska till målet men Henna Virkku- nen är den enda som vill re- videra det nedåt. - Lagstiftning och mål ska soja som ger problem i rättspsykiatrisk under- sökning och motparten godkinde begäran. Den 39-årige Kuopio- bon högg en patrullchef i halsartären med en kniv. Polisen fick livshotande skador och var s ven itvä mänader. Polisen hade tillkallats till bosta- den av den åtalades fäst- mö som sade att han be- w den totala pen. EU-Jändernas regering- ar måste se sanningen i vit- ögat och göra en u-sviing i sin biobränslepolitik. aspekten, till exempel om villkoren för dem som job- bar på sockerrörsfälten. Tanja Karpela befarar att biobrånsleboomen håller på att gå helt fel. - Det finns inga snabb- tygad om att den nya genera- tionens produkter kan lösa en stor del av problemen. - Då talar jag om andra bränslekonsumtionen och småningom. en ökning av andelen tra- fik som drivs med grön el. Pekkarinen oroas ej - Globalt sett är det helt Je av til at gora biobräns- till exempel majs och och tredje generationens Men om riksdagens miljõut- fram den absoluta sanning- biobränsle så som biogas skott oroas av biobränsle- och restprodukter från in- boomens negativa effekter utvinner olja? ANNE SUOMINEN är att få lCU försvarar sin blobräns- Kommissionen PETER BUCHERT hävdar att de stigande mat- Enligt Birdlife Internatio- 09-1253 247, petectucherteh en om biobränslena. 09-123 337 anne Suominene EKOLOGISKT VAL MED FRÅGETECKEN :Det biobränsle som används i trafiken är i huvudsak etanol, som ersätter bensin, och biodiesel, som ersätter vanlig diesel. Etanol framställs av biomassa som utvinns av matgrödor såsom majs, vete och sockerrär. Biodiesel framställs av råvaror ur växt- och djurriket så som ryps- och palmolja, fettsyror och djurfetter. Det går också att göra biobränslen av biprodukter från cellulosaframställningen och av använd frityrolja. Den andra gene- rationens etanol tillverkas uttryckligen av cellulosa men är fortfarande väldigt dyr. Biobränsle produceras i dag framför allt i Amazonas regnskog, savannområdet i Cer- rado i Brasilien, tropiska skogar i Indonesien och Malaysia och på gräsmarker i USA. Världsmarknadspriserna på livsmedel har stigit med 83 procent på tre år, enligt Världsbanken. FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation FAO säger att biobrānsleproduktionen står för 10-15 procent. FN: rapportören Jean Ziegler kall- lar etanolproduktionen för ett brott mot mänskligheten och kräver ett fermårigt förbud mot att göra biobränsle av mat- grödor. Försvaret bestrider mordförsök och hänvisar till att mannen var för- tedde sig förvirrat, dock utan att hota henne. Hon sade att hon hoppats kun- Da få vård för mannen. virrad då han begick da- det. Försvaret bad om en Tingsrätten ger ett mel- lanbeslut den 28 maj. FNB

Infographics departments of the world: Hufvudstadsbladet (Helsinki, Finland)

shared by rmmojado on Dec 27
478 views
0 shares
0 comments
Instead of praising the growing business of biodynamic fuel we here show that the green alternative isn't really as world-saving as we might have believed. In order to produce one single car tank of b...

Category

Lifestyle
Did you work on this visual? Claim credit!

Get a Quote

Embed Code

For hosted site:

Click the code to copy

For wordpress.com:

Click the code to copy
Customize size