Click me
Transcribed

How to do it – waste sorting

Chraňte přírodu. Třiďte odpad! Deník radí Pfi větsinė činnosti produkujeme odpad. Abychom nebyli zahlceni odpadky, je nutné snimi rozumně zacházet. Větsiné obyvatel České republiky jsou dnes dobře známy barevné kontejnery, které slouži k tridení plastu, skla a papiru, připadně nápojových kartonú. Jak nakládat s daldimi odpady a jaké je využiti recyklovaného materidiu? Kam můžu odkládat tříděný odpad Výhody recyklace odpadů • úspora nikiadi na piepravu a ukisdi POZOR: O mistnich podnirkach systemu steru insireho odpadu y rozhodje sbec Korketi fomece naleznete stovani zatehe fzenych skladek na obecnim o mestken odadi • uspora pimarnich zdoja energie Seiai jste se ud s tervenjmi kontejnery? Do techto nadao pati batere a drbra dioktccatazori (kakuaby, dsamany teiefony apod) Neuoete do nch televtory montory, znky nebo epome 2aroky ené Ulade, pripadre u vspu do sbeneho dvora •sekundami vyuti odadi • orezeni kodivych uarku rekierých odadi ra voi prostled nadoty na poutte baterie se kome toho tasto nachioe na dtudech a v obchodoch BAREVNÉ KONTEJNERY SBERNÝ DVŮR SBERNE NÁDOBY MOBILNÍ SBÉR Plast Zuty kontener. V nekterych mesech aotcich se spolu s plastovjn odpedem nd i nipopvekartony Co patří do barevných kontejnerů POZOR: Pinovy potyityen vhazte v mentich kusech Sklo Zelaný (tarevné siloj nete bily (are skkoj kortejner Pokud mate k depezici jenom jedn z ndh, nemusite oidovat podle bane 80 268 kotenei na sklo e rozmisino v ČR POZOR: Pied vyhoenin piast vdy seipnite ebo amakrte ANO zdenj kentejner: lahve od vina, skahciokych i nesikoholckich népoja abuove sloz okena de bily kontejner, skence od kebapi a zavelerin, rable slendy ANO PET HDPE LDPE X н tole, saky plastove tadky, sedlapnte PET lahve, obaly od pracich, Oticich a koometiokych prostledk keimky od pgun balio fole od spotetnho zbot obaly od CD dski 90 06 konterei na piasty e rczmisteno v CR keramkaa porelen, autcskio 2Icada, daovane sko, zlacena a pokovená skla PP PS 6. GL 70 67% plasti je v ČR rolad recyklovino a vyudito. Napetnetin prodktem recklace je tze regranuit, cot je vatupni surovina pro výrobu nových plestủ Najdne ho ve vetina nových plartovjch virobku POZOR: Vytfisere sklo nemasite outijet, bude se die tidt POZOR: Viatné zalotované skle wraceje ape de otchodi X NE mastne obaly se zbyky potraun nibo denoich prostedi, obly od 2rovn, baev a jnjch nibespedných lak, podahove krytiny, novodurove tutky Recyllovani plasty maji sirole poutit. Penovy polvityen epacona do zolaorich tvamica datich peinych zolad Smeené plasty se vyutiva na výrobU vetnicha zahradnichprku ploty, Zaravhovad datba protrikov zbny d komponiry Zvmdinych PET lanvi se vyra tectnicka a textini vakna, prcadhe neve lahve, vizai pasky acod Plastové sacy, tle nebo taky se plevabré regranukai a nésledne vyevaj k výrobé nových to. 71 72 73% skla je v ČR ročnë recyklováno a vyuito. Skio be recyklovat neomezeré stie dakala Z vyidineto skia senečatej vyrei ctakové skie die skeirá vata aperove skko Vystivá se i jako pisada do specirich druhủ betoni a brusnjch hmol. Papir Nápojové kartony Modrý konterer Atenatvou pro tfdin papiru pou sboné suroviny, ktero natize frentni odmine Na dutou stranu nepou Vidal jeta, de 20 vdech Fidinych otadi yprodke prúnemá ceska domacnot nejvic papiu? Kortejnery riuných bama tari. e dy caalere eraniovou ralepka, pripade orandove pylie 30 sedlapntych nipgovjch kartono se vejde de kode oobemu 20 imú Temer 5 milionu dbyvatoi p vo mestech, kde se ttd nápopve kartony V ANO tanopiny, noviny, ty, ktioe papirove obaly nebo coke z lepenky otalky sfolovjmi okirky i papirs kanceliraymi sporkami Vedali jsta, te papir se dv primrurecykiovat pet at sednira? Katdou recyklaci se krane papirenska vkro XNE ANO C/PAP 81 84 cele svazky knih is vaztou, utiovi. mastry nebo jakoiv znecisery papir, pozte cetke plery krabice od una, vina mieka a mietnjch vyrotka 30 000 kusi nepojovjch katonaje teta kvyrobe stavebnich desek na jeden rodrny düm PAP 20 21 22 X NE Za 75% je nipojový karten tvolen kvalitim papirem. Nipgore katony se zpracovivaji v papimách stejné jako sterový papit atyly polyetyien a Nirik se pouliva napi jako palivo do cementiren. Dati modrosti vyuhi e vyscba stavbrich a izolačrich desek 9% papirových obali je v ČR ročně recyklováno a vyvžito. meke sadky inapt. odkany anienych potravin v pratk népojove kartony se zbyky népoja a potavin POZOR. Brkow otaky vhaupe pouze bez plastoveho uninku 70 580 kortener na papir je rozmistino Nebenesi fomou recklace papiru je jeho opélovna vircta v papimach Dali motresti je vjta lepeinych solasi plimesi do stavebnich hmet, konpostu a tioplyru Jaké další odpady třídit NEBEZPEČNÝ ODPAD Barvy. lepidia, rerpouitedla, olnje, pentsidy, laky, chomikalie. Tylo odtady maji nebeszeiné viastrosi. kere mohou chrzt idke zdavi a žvori prostied Nevytanuje je prolo do belné popenice ra smesny opad ale odvezte je na stény dvir BIOCOPAD Jedra se obioiogcky ekoteiný odpad kerý pochiei Nane ze zahrada kuchyni. Netere obce a mésta organizui jeho odiený ster. кOV Sbér kovů probita prostiedrictvim vykupen dutotných sươvin, sbémjch drori rebo vyhbenim svozikovoveho šrotu v obo. Do sberných surovin Nečastej jsouk nemu wyulivány hnede poperice rebo mobiri sbey Boodad mikete samcremé ukadat do kompostéri nepati plechoky od barev a jinjch nebepečných alek, domáci spotiebiče rebe autovaky VELKOOBJEMOVÝ ODPAD Starý nabytek, koberce, umyvadla. kechyhske linky apod Terto odtad patfi na sternrý dir nebo midete vyat mobini sbr, pokud jej vate obec orgnae TP V pricede. že raci rekoretrajete dim, bjedrejte si přistaveni vekostjemovehokorteneru od specialzované frmy POZOR: Do kontenorů na boodped repatt zvoiné ztytky STAVEDN Sut A Odad z demoic budov rebo vovek odviejle do stémich dvoru picedre si obiedreje specialaovaroulimu Recykar je vyutván jako pinohodnotna nahrada plrodnich materia VYSLOUŽILA ELEKTROZARIZENİ A BATERIE Staré a nefurkini ekektroepotiebiie podetai t pénemu ocberu klerý zajetuji speciseovane fermy Tax mista zpétného oteru jsou nečastej zfera ve sbémjch dvorech rebo v prodejrách elektro NEWSLAB no aeT LINO MENOCCE CEVENEONrENEe

How to do it – waste sorting

shared by Newslab on Aug 06
194 views
0 shares
0 comments
How to do it – waste sorting

Publisher


Designer


Category

How To
Did you work on this visual? Claim credit!

Get a Quote

Embed Code

For hosted site:

Click the code to copy

For wordpress.com:

Click the code to copy
Customize size