Click me
Transcribed

Battle of Stalingrad

SNAGE OSOVINE CRVENA ARMIJA STALJINGF ac Epopeja Staljingradska bitka je dovela do prekretnice u Drugom svetskom ratu i najavila poraz nacizma i fašizma, te uspostavljanje međunarodnog poretka koji je važio narednih 40 godina, sve do pada Berlinskog zida. Ta pobeda je skupo plaćena. Poginuo je ili nestao 478.471 sovjetski vojnik, kao i još 40.000 civila, a ranjeno 650.878 boraca. Na strani osvajača (Nemačka i njeni saveznici) poginulo je, nestalo ili ranjeno oko 850.000 ljudi Brunsvik (operacija Plavo) Vatromet - Runolist - Čaplja Sovjetski kontranapad Mars - Uran - Mali Saturn Nemačka letnja ofanziva1942, imala je strateški cilj konačni poraz Crvene armije i kraj rata na Istoku kroz tri velika vojna manevra u planu Brunsvik: armijska grupacija Sever trebalo je da osvoji Lenjingrad (operaci- ja Vatromet), a armijska grupacija Jug da izvrši osvaja- nje izvorišta nafte na Kavkazu i grada Bakua, što je po- vereno Grupi armija A (operacija Runolist), i da obezbedi zaštitni pojas na obali Volge i preseče sovjetsko snabdevanje ovom rekom uz osvajanje Staljingrada, to je trebalo da izvrši Grupa armija B (operacija Čaplja). Na početku sovjetske kontraofanzive: 1.040.000 vojnika (400.000 Nemaca, 235.000 Italijana, 200.000 Rumuna, 200.00R Madara, 5.000 Hrvata), Vrhovni strateg Crvene armije maršal Georgij Žukov počeo je sa saradnicima u jesen 1942. da planira veliki kontranapad koji je imao za cilj anuliranje nemačkih osvajanja iz leta 1942. i preokret situacije na frontu. U tu svrhu razrađen je plan ofanziva Mars (potiskivanje neprijateljskih snaga iz šireg rejona Moskve), Uran (cilj stavljanje u okruženje snaga Osovine na staljingradskom frontu) i Mali Saturn (izbijanje na reku Don, oslobađanje Rostova Danas autor: Gordan Brkić 2. 11 2013. Date su osnovne änjenice o dogadaju. Za proširivanje znanja potrebna je dodatna literatura iblokada nemačke Grupe armija A na Kavkazu). Operacija Uran je Snage Osovine Na početku bitke za Staljingrad: 270.000 vojnika, 3.000 artiljerijskog oruđa, 500 tenkova, 600 aviona 1.600 od sredine septembra (Luftvafe Flota 4) počela 19. novembra 1942. napadom Crvene armije na položaje rumunske 3. Armije, koja je držala severno krilo nemačkoj 6. Armiji. Sledećeg dana, Sovjeti kreću u napad na rumunsku 4. Armiju na južnom krilu sila Osovine. Slabo opremljeni i nemotivisani Rumuni odmah se predaju. Dva krila Crvene armije spajaju se 23. novembra u mestu Kalač na Donu, čime nemačka 6. Armija i delovi 4. Pancer armije u Staljingradu bivaju okruženi. Sovjeti ne uspevaju akcijom Mali Saturn da blokiraju Grupu armija A koja se izvlači sa Kavkaza 10.250 artiljerijskih oruđa, 500 tenkova, 732 aviona Grupa armija B komadant: feldmaršal Maksimilijan fon Vajhs (učestvovao i u borbama na prostoru Jugoslavije) ciljevi: obezbediti severno krilo Grupi armija Au prodoru na Kavkaz, preseći sovjetske linije snabdevanja. Učestvovala u zauzimanju zemalja Beneluksa. Na Istočnom frontu stigla je Grupa armija B sastojala se od: 6. Armija ZNAK 6. ARMJE 60. mot. divizija Najbolje opremljena nemačka formacija. Formirana 10. oktobra 1939. Spartakova 100. jeger divizija 24. pancer izija 295. pešad. divizija O Šesta armija Četvrta pancer armija II Treća armija (Rumunija) Četvrta armija (Rumunija) lel Osma armija (Italija) E Druga armija (Mađarska) do Staljingrada, gde je uz delove 4. Pancer armije bila jedina borbena grupa Osovine koja je vodila borbe u samome gradu (u okviru njene 100. jeger divizije jedina nenemačka jedinica u Staljingradu bila je Hrvatska legija sa oko 5.000 boraca). Posle teških gubitaka tokom borbi u gradu i oko njega, 6. Armija pod komandom generala fon Paulusa predala se Crvenoj armiji. Osim 6. Armije, u sovjetskom okruženju je ostala i 24. pancer divizija iz sastava 4. Pancer armije, koja se takođe predala Crvenoj armiji. Od oko 107.800 zarobljenika, u Nemačku se posle rata, do 1955. vratilo samo oko 6.000, među njima i fon Paulus koji je radio policijski inspektor u DDR-u Staljingradski front komandant: general Andrej lvanovič Jeriomenko komesar: Nikita Hruščov, potonji lider Sovjetskog Saveza ciljevi: Jugoistočni front je 28. septembra 1942. preimenovan u Staljingradski front sa osnovnim ciljem da se odbrani grad, a da se potom kontraofanzivom poraze snage neprijatelja. Od 1. januara 1943. front je preimenovan u Južni front, a zatim u 4. Ukrajinski front, što je naziv koji je ostao do kraja rata 76.pešad. diyija reka Orlovka 71. pešad. divizia grupa puk. Gorohova, LINIJA RAZDVAJANJA Hrvatska legija (ND Hrvatska) Snage Osovine Crvena armija HRONOLOGIJA VELIKE BITKE 1. septembar 1942-2. februar 1943. LOKACIJE NAJŽEŠCIH BORBI 1 Fabrika traktora 2 Fabrika Crvene barikade 308. div. 1. septembar jedinice 6. Armije stižu do predgrađa Staljingrada uz žestoku borbu 4. septembar Luftvafe izvodi masovno bombardovanje grada što izaziva velika oštećenja i brojne civilne žrtve 12. septembar Sovjetska odbrana grada svedena je na manje od 40 kilometara dugačak pojas. General Cujkov je postavljen za komandanta 62. Armije koja brani Staljingrad 16. septembar Teške borbe oko brda Mamajev Kurgan, koje je narednih dana nekoliko puta prelazilo u posed jedne i druge strane 23. septembar Sovjeti započnju manji kontranapad severozapadno od grada, ali nailaze na žestok nemački otpor 4. oktobar General Paulus započinje četvrti veliki napad za preuzimanje Staljingrada. Indenjerci i policijske snage su korišćene zbog iskustva u uličnim borbama. Nemci napadaju sovjetske pozicije kod Crvenih barikada, Crvenog oktobra i Fabrike traktora 7. oktobar Teške borbe u rejonu Fabrike traktora 13. oktobar 48. pancer korpus dolazi do obale Volge u južnom delu grada. Nemci koncentrišu snage za napad na fabriku C. barikada i front severmo od grada. Sovjetske trupe kreću u kontran 14. oktobar Hitler suspenduje sve vojne akcije na lstočnom frontu izuzev Paulus pokreće finalnu nemačku ofanzivu, ali diepovi učestvuju 51, 57 i 64. armija, ove snage razbijaju rumunsku dant Luftvafe Gering tvrdi da može da uspostavi vazdušni strani Nemaca bitke za Staljingrad. Sovjetske snage na području Fabrike sovjetskog otpora žestoko odgovaraju. Ipak, neke nemačke 4. Amiju i delove nemačke 4. Pancer armije. 24. pancer most radi snabdevanja opkoljenih trupa u gradu. Proslav- 14. decembar traktora su skoro uništene, ali im u pojačanje preko Volge jedinice izlaze na Volgu. Sovjeti suočeni sa problemom divizija uzvrata kontranapadom i zaustavlja ofanzivu pristižu jedinice Garde 15. oktobar zahtev Paulusu za bezuslovnu predaju. Nemački koman- dant ignoriše zahtev 10. januar Sovjeti pokreću veliku ofanzivu oko grada, prisiljavaju Nemce da se pregrupišu na sve manjem prostoru 13. januar Sovjetske snage izbijaju na reku Rošoka 14. januar Sovjeti zauzimaju aerodrom Pitomnik, veću od dve piste za snabdevanje Nemaca, Crvena armija napreduje preko reka Červlenaja i Rošoka 16. Januara Nemci kontrolšu manje od 300 kvadratnih kilometara teritorije, duplo manje pre nego što su Sovjeti pokrenuli ofanzivu 10. januara 21. januar Nemci gube i drugi aerodrom. Potpuno su otsečeni od glavnine svojih snaga 22. januar Finalna faza sovjetske ofanzive počinje 24. januar reka Carica 4. Pancer 193. div. 39. div. gar. div 284. dig 3 Fabrika Crveni oktobar 4 Hemijska fabrika Lazur 5 Žitni silos 6 Brdo Mamajev Kurgan 34. peš. divizija 24. panger armija ZNAK 8. 62. Armija elizIAIP 14. pancer divizija G. ARMIJE 13. 62. Armija formirana je 28. maja 1942. kao 7. Rezervna armija. Pošto: Don i počele bitku za Staljingrad, 7. Rezervna armija je postala okosnica odbrane. Preimenovana je u 62. Armiju. Za komandanta je postavljen general Vasilij Čujkov, koji je do tada komandovao 64. Armijom (tokom Staljingradske bitke postala jejužno krilo 62. Armije). Zbog herojstva u Staljingradu 62. Armija preimenovana je u 8. Gardijsku armiju na proleće 1943. Odlikovana je Ordenom Lenjina, najvišim znamenjem SSSR-a. 8. Gardijska armija u aprilu 1945. je stigla u Berlin, a generalu Čujkovu predao se komandant odbrane nacističke prestonice general Helmut Veldling snage Osovine prešle reku gar. div. VOLGA Crvena sloboda 64. Armija Snage Crvene armije Na početku bitke za Staljingrad: 187.000 vojnika, 2.200 artiljerijskih oruđa, 400 tenkova, 300 aviona Htrenutku započinjanja sovjetske kontraofanzive: 2.500.000 vojnika (1.143.000 u oblasti Staljingrada) 13.451 artiljerijskih oruđa, 4.000 tenkova, 1.115 aviona Hitler odbija Majnštajnov zahtev da naredi Paulusu predaju 25. januar Sovjeti seku nemačku odbranu na dva manja diepa otpora. Nemci kontrolišu oko 40 kvadratnih klometara 30. januar Hitler imenuje Fon Paulusa za feldmaršala, uz očekivanje da pad u rejonu Crvenog oktobra 21. oktobar Gardijske armije, Oni razbijaju rumunsku 3. Amiju koja drži opkoljeni u Staljingradu 24. novembar angažovanim u Zimskoj oluji 17. decembar 11. decembar Majnštajn pokeće ofanzivu Zimska oluja kako bi pad u rejomu fabrika na severu okolna naselja, 11. novembar udvodnevne bitke, prodiru u C. oktobar novembar Drugi deo sovjetske operacije južno od grada u kome Hitler nareduje 6. Armiji da drži polažaje u gradu, koman- povrateni poločaji kod i u Staljingradu. Početni uspesi na Volga se zamrzava, Sovjeti preko zaledene reke doturaju Nemački vojnici u Staljingradu čuju borbe, ali postaju svesni de on pre izvršiti samoubistvo nego li dazvoliti da bude zalihe 62. Amiji na zapadnoj obali 19. decembar da je pomoć zaustavljena 24. decembar zarobljen. Sovjeti lociraju i opkoljavaju Paulusov štab u južnom džepu nemačkog otpora snabdevanja zbog pojavljivanja leda na Volgi 19. novembar Jeni komandant Majnštajn poslat sa lenjingradskog bojišta Zimska oluja daje rezultate. Luftvafe postavlja record sa 180 Sovjetska operacija Mali Saturm daje rezultate, Majnštajn Sveže sovjetske trupe pomažu 62. amiji da povrati fabriku 31. januar na jug sa ciljem da preokrene situaciju 7. decembar 23. novembar tona isporučeni zaliha opkoljenoj 6. armiji (Sto je ipak nareduje Paulusu da izviši proboj iz Staljingrada i sa svojim Crveni oktobar. Nemci se povlače sa reke Mikovka značajno manje od 500 potrebnih tona dnevno) 16. decembar Paulus se predaje, predaju se trupe u južnom džepu nemačkog otpora. General Streker drži položajeu severmom džepu 2. februar snagama se spoji sa nemačkom glavninom. Paulus odbija 26. decembar naređenje zbog lošeg stanja svojih trupa Rumunska 3. Armija se predaje. Severno krilo sovjetskih Nemačke trupe dolaze do obale Volge sevemo o Fabrike traktora Početak sovjvetske operacije Uran, masovne ofanzive prema snaga uspostavlja mostobran na Donu (zapadno od Sovjetski napad preti da Nemci ostanu bez aerodroma za 18. oktobar Sovjeti odolevaju nemačkim napadima i kreću u kontrana- kome učestvuju 5. Tenkovska armija, 21. Armija i delovi 1. reci Don. Dvodelni napad kreće severno od Staljingrada u Staljingrada) i sastaje se sa južnim krilom. Nemačka Šesta snabdevanje. 11. pancer divizija zaustavlja Sovjete po cenu Sovjeti pokreću operadju Mali Saturn, razbijaju italijansku 23. decembar visokih gubitaka Majnštajnove snage kreću u opšte povlačenje 8. januar Rokosovski, komandant sovjetskog Donskog fronta upućuje Predaja nemačkih trupa u sevemom džepu otpora amija i delovi Cetvrte pancer armije (24. pancer divizija) Osmu armiju, razvoj događaja preti nemačkim snagama Zaustavljanje operacije Zimska oluja na reci Miškova. ЕНН

Battle of Stalingrad

shared by GordanBrkic on Feb 04
634 views
0 shares
1 comment
Regarding to the 70th anniversary of Battle of Stalingrad, infographich about this historical event

Publisher

Danas

Source

Unknown. Add a source

Category

History
Did you work on this visual? Claim credit!

Get a Quote

Embed Code

For hosted site:

Click the code to copy

For wordpress.com:

Click the code to copy
Customize size