Click me
Transcribed

Top 10 Useless Organs

سای بیفاین ون این اندامها در اجداد گیاه خوار انسان مورد استفاده بودند، ولی اکنون کاربردی ندارند و شاید در نسلهای آینده به طور کامل حذف شوند. سوم لوزه لوزه سوم تودهای از بافت لنفاوی است که در قسمت پایانی و پشت بینی قرار دارد و با جذب باکتری و ایجادویروس، در معرض تورم و عفونت قرار دارد. اما با افزایش سن، این عضله کوچکتر شده و اغلب ناپدید میشود. د{ دو پلک خود را بکشید و نگاهی به درونچشم بیاندازید. پلک سوم در گوشه سمت راست نزدیک مجرای اشک آور چشم قرار گرفته است. پلکسوم باقی مانده غشای چشم است که هنوز هم در حیواناتی چون مرغ، سوسمار و کوسه ماهیها وجود دارد. پلک سوم دو غده کوچک در دو سوی گلو هستند که احتمال عفونت و همینطور ایجاد ورم در آنها وجود دارد. لوزه ها : ال D000000000000 Adenoids 00000000000 دندان عقل Sinuses : Appendix در گذشته وقتی که بشر از گوشت ماموت تغذیه می کرد، دندانهایش کندهمیشد. از این رو وجود دندان عقل یا دندانهای آسیا خوب بود. اما امروزه به دلیل رشد نادرست و ایجاد درد و همچنین عدم نیاز به آنها وجودشان غیر ضروری است سینوسها 000000000000 Wisdom Teeth پزشکان اطلاعات زیادی در مورد سینوس ندارند اما وجود بسیاری از این سینوسها در بدن انسان قطعی است. سینوسها فضاهای پر شده از هوا هستند که در صورت عفونت، میتوان ند تغی یراتی در آهنگ و زیر و بمی صدا و همچنین مشکلاتی در چشم ایجاد کن ند. سینوسها عامل ایجاد سردرد نیز هستند. 000000000000000.. Male Nipples Appendix 000000000. Соссухе نوک سینه مردان ا به این علت که یعنی چی واقعا؟ دنبالچه موی بدن دنبالچه در واقع قسمت پایانی مهره های ستون فقرات انسان است. یادگار دورانی که بشر دم داشت. در واقع دنبالچه مهرهای ذوب شده از ستون فقرات است. م بدون شک زمانی بدن ما کاملا پر از مو بود. Body Hair اما در زمان هوموارکتوسها بدن ما توانست عرق کند و در نتیجه موهای بدن شروع به ریزش کرد آپاندیس ة داروین معتقد بود که در طول سالهای گیاه خواری انسان، وجود آپاندیس برای هضم و گوارش مفید بود، اما از زمانی که بشر شروع به مصرف مواد غذای ی قابل هضم کرد، نیازش به آپاندیس کم تر و کم تر شد. • Erector Pili فیبرهای عضله فولیکول مو فرگشت چیست، نوشته فرخ فرپژوه فرگشت و ژنتیک، نوشته بهنام محمد پناه http://science.discovery.com/top-ten/ گذشته وقتی که بشر پرموتر بود و به هنگام احساس خطر و ترس، میخواست که بزرگتر و ترسناکتر در به نظر برسد، عضله فولیکولهای موهایش باعث میشد که به اصطلاح بدن مور مور شود و موها رویبدن سیخ شوند. اما با گذشت زمان، امروزه این عضله تبدیل به یک ماهیچه به درد نخور شده است. این عضله در بسیاری از پستانداران وجود دارد. از نظر فرگشتی به این اندامها، ساختارهای باقی مانده می گویند. اندامهای ی که هیچ فایدهای برای جاندار ندارند و تنها باقی مانده اندامهای اجداد آن جاندار هستند. سلولهای آنها بیهوده انرژی مصرف می کند و به وزن جاندار می افزایند. این اندامها حجمی را بدن اشغال می دیگر اندامها را کاهش میدهند و در نهایت م مكن است دچار جراحت یا عفونت شوند. کن ند و عملکرد http://darwinday.blogfa.com http://plusme.ir/Darwinday Evolution Source Third eyelid Vestigial structures Top 10 Useless Organs سای بیفاین ون این اندامها در اجداد گیاه خوار انسان مورد استفاده بودند، ولی اکنون کاربردی ندارند و شاید در نسلهای آینده به طور کامل حذف شوند. سوم لوزه لوزه سوم تودهای از بافت لنفاوی است که در قسمت پایانی و پشت بینی قرار دارد و با جذب باکتری و ایجادویروس، در معرض تورم و عفونت قرار دارد. اما با افزایش سن، این عضله کوچکتر شده و اغلب ناپدید میشود. د{ دو پلک خود را بکشید و نگاهی به درونچشم بیاندازید. پلک سوم در گوشه سمت راست نزدیک مجرای اشک آور چشم قرار گرفته است. پلکسوم باقی مانده غشای چشم است که هنوز هم در حیواناتی چون مرغ، سوسمار و کوسه ماهیها وجود دارد. پلک سوم دو غده کوچک در دو سوی گلو هستند که احتمال عفونت و همینطور ایجاد ورم در آنها وجود دارد. لوزه ها Adenoids دندان عقل Sinuses : Appendix در گذشته وقتی که بشر از گوشت ماموت تغذیه می کرد، دندانهایش کندهمیشد. از این رو وجود دندان عقل یا دندانهای آسیا خوب بود. اما امروزه به دلیل رشد نادرست و ایجاد درد و همچنین عدم نیاز به آنها وجودشان غیر ضروری است سینوسها Wisdom Teeth پزشکان اطلاعات زیادی در مورد سینوس ندارند اما وجود بسیاری از این سینوسها در بدن انسان قطعی است. سینوسها فضاهای پر شده از هوا هستند که در صورت عفونت، میتوان ند تغی یراتی در آهنگ و زیر و بمی صدا و همچنین مشکلاتی در چشم ایجاد کن ند. سینوسها عامل ایجاد سردرد نیز هستند. Male Nipples Appendix Соссухе نوک سینه مردان به این علت که یعنی چی واقعا؟ دنبالچه موی بدن دنبالچه در واقع قسمت پایانی مهره های ستون فقرات انسان است. یادگار دورانی که بشر دم داشت. در واقع دنبالچه مهرهای ذوب شده از ستون فقرات است. بدون شک زمانی بدن ما کاملا پر از مو بود. Body Hair اما در زمان هوموارکتوسها بدن ما توانست عرق کند و در نتیجه موهای بدن شروع به ریزش کرد 000000 آپاندیس داروین معتقد بود که در طول سالهای گیاه خواری انسان، وجود آپاندیس برای هضم و گوارش مفید بود، اما از زمانی که بشر شروع به مصرف مواد غذای ی قابل هضم کرد، نیازش به آپاندیس کم تر و کم تر شد. • Erector Pili فیبرهای عضله فولیکول مو فرگشت چیست، نوشته فرخ فرپژوه فرگشت و ژنتیک، نوشته بهنام محمد پناه http://science.discovery.com/top-ten/ گذشته وقتی که بشر پرموتر بود و به هنگام احساس خطر و ترس، میخواست که بزرگتر و ترسناکتر در به نظر برسد، عضله فولیکولهای موهایش باعث میشد که به اصطلاح بدن مور مور شود و موها رویبدن سیخ شوند. اما با گذشت زمان، امروزه این عضله تبدیل به یک ماهیچه به درد نخور شده است. این عضله در بسیاری از پستانداران وجود دارد. از نظر فرگشتی به این اندامها، ساختارهای باقی مانده می گویند. اندامهای ی که هیچ فایدهای برای جاندار ندارند و تنها باقی مانده اندامهای اجداد آن جاندار هستند. سلولهای آنها بیهوده انرژی مصرف می کند و به وزن جاندار می افزایند. این اندامها حجمی را بدن اشغال می دیگر اندامها را کاهش میدهند و در نهایت م مكن است دچار جراحت یا عفونت شوند. کن ند و عملکرد http://darwinday.blogfa.com http://plusme.ir/Darwinday Evolution Source Third eyelid Vestigial structures Top 10 Useless Organs سای بیفاین ون این اندامها در اجداد گیاه خوار انسان مورد استفاده بودند، ولی اکنون کاربردی ندارند و شاید در نسلهای آینده به طور کامل حذف شوند. سوم لوزه لوزه سوم تودهای از بافت لنفاوی است که در قسمت پایانی و پشت بینی قرار دارد و با جذب باکتری و ایجادویروس، در معرض تورم و عفونت قرار دارد. اما با افزایش سن، این عضله کوچکتر شده و اغلب ناپدید میشود. د{ دو پلک خود را بکشید و نگاهی به درونچشم بیاندازید. پلک سوم در گوشه سمت راست نزدیک مجرای اشک آور چشم قرار گرفته است. پلکسوم باقی مانده غشای چشم است که هنوز هم در حیواناتی چون مرغ، سوسمار و کوسه ماهیها وجود دارد. پلک سوم دو غده کوچک در دو سوی گلو هستند که احتمال عفونت و همینطور ایجاد ورم در آنها وجود دارد. لوزه ها Adenoids دندان عقل Sinuses : Appendix در گذشته وقتی که بشر از گوشت ماموت تغذیه می کرد، دندانهایش کندهمیشد. از این رو وجود دندان عقل یا دندانهای آسیا خوب بود. اما امروزه به دلیل رشد نادرست و ایجاد درد و همچنین عدم نیاز به آنها وجودشان غیر ضروری است سینوسها Wisdom Teeth پزشکان اطلاعات زیادی در مورد سینوس ندارند اما وجود بسیاری از این سینوسها در بدن انسان قطعی است. سینوسها فضاهای پر شده از هوا هستند که در صورت عفونت، میتوان ند تغی یراتی در آهنگ و زیر و بمی صدا و همچنین مشکلاتی در چشم ایجاد کن ند. سینوسها عامل ایجاد سردرد نیز هستند. Male Nipples Appendix Соссухе نوک سینه مردان به این علت که یعنی چی واقعا؟ دنبالچه موی بدن دنبالچه در واقع قسمت پایانی مهره های ستون فقرات انسان است. یادگار دورانی که بشر دم داشت. در واقع دنبالچه مهرهای ذوب شده از ستون فقرات است. بدون شک زمانی بدن ما کاملا پر از مو بود. Body Hair اما در زمان هوموارکتوسها بدن ما توانست عرق کند و در نتیجه موهای بدن شروع به ریزش کرد 000000 آپاندیس داروین معتقد بود که در طول سالهای گیاه خواری انسان، وجود آپاندیس برای هضم و گوارش مفید بود، اما از زمانی که بشر شروع به مصرف مواد غذای ی قابل هضم کرد، نیازش به آپاندیس کم تر و کم تر شد. • Erector Pili فیبرهای عضله فولیکول مو فرگشت چیست، نوشته فرخ فرپژوه فرگشت و ژنتیک، نوشته بهنام محمد پناه http://science.discovery.com/top-ten/ گذشته وقتی که بشر پرموتر بود و به هنگام احساس خطر و ترس، میخواست که بزرگتر و ترسناکتر در به نظر برسد، عضله فولیکولهای موهایش باعث میشد که به اصطلاح بدن مور مور شود و موها رویبدن سیخ شوند. اما با گذشت زمان، امروزه این عضله تبدیل به یک ماهیچه به درد نخور شده است. این عضله در بسیاری از پستانداران وجود دارد. از نظر فرگشتی به این اندامها، ساختارهای باقی مانده می گویند. اندامهای ی که هیچ فایدهای برای جاندار ندارند و تنها باقی مانده اندامهای اجداد آن جاندار هستند. سلولهای آنها بیهوده انرژی مصرف می کند و به وزن جاندار می افزایند. این اندامها حجمی را بدن اشغال می دیگر اندامها را کاهش میدهند و در نهایت م مكن است دچار جراحت یا عفونت شوند. کن ند و عملکرد http://darwinday.blogfa.com http://plusme.ir/Darwinday Evolution Source Third eyelid Vestigial structures Top 10 Useless Organs سای بیفاین ون این اندامها در اجداد گیاه خوار انسان مورد استفاده بودند، ولی اکنون کاربردی ندارند و شاید در نسلهای آینده به طور کامل حذف شوند. سوم لوزه لوزه سوم تودهای از بافت لنفاوی است که در قسمت پایانی و پشت بینی قرار دارد و با جذب باکتری و ایجادویروس، در معرض تورم و عفونت قرار دارد. اما با افزایش سن، این عضله کوچکتر شده و اغلب ناپدید میشود. د{ دو پلک خود را بکشید و نگاهی به درونچشم بیاندازید. پلک سوم در گوشه سمت راست نزدیک مجرای اشک آور چشم قرار گرفته است. پلکسوم باقی مانده غشای چشم است که هنوز هم در حیواناتی چون مرغ، سوسمار و کوسه ماهیها وجود دارد. پلک سوم دو غده کوچک در دو سوی گلو هستند که احتمال عفونت و همینطور ایجاد ورم در آنها وجود دارد. لوزه ها Adenoids دندان عقل Sinuses : Appendix در گذشته وقتی که بشر از گوشت ماموت تغذیه می کرد، دندانهایش کندهمیشد. از این رو وجود دندان عقل یا دندانهای آسیا خوب بود. اما امروزه به دلیل رشد نادرست و ایجاد درد و همچنین عدم نیاز به آنها وجودشان غیر ضروری است سینوسها Wisdom Teeth پزشکان اطلاعات زیادی در مورد سینوس ندارند اما وجود بسیاری از این سینوسها در بدن انسان قطعی است. سینوسها فضاهای پر شده از هوا هستند که در صورت عفونت، میتوان ند تغی یراتی در آهنگ و زیر و بمی صدا و همچنین مشکلاتی در چشم ایجاد کن ند. سینوسها عامل ایجاد سردرد نیز هستند. Male Nipples Appendix Соссухе نوک سینه مردان به این علت که یعنی چی واقعا؟ دنبالچه موی بدن دنبالچه در واقع قسمت پایانی مهره های ستون فقرات انسان است. یادگار دورانی که بشر دم داشت. در واقع دنبالچه مهرهای ذوب شده از ستون فقرات است. بدون شک زمانی بدن ما کاملا پر از مو بود. Body Hair اما در زمان هوموارکتوسها بدن ما توانست عرق کند و در نتیجه موهای بدن شروع به ریزش کرد 000000 آپاندیس داروین معتقد بود که در طول سالهای گیاه خواری انسان، وجود آپاندیس برای هضم و گوارش مفید بود، اما از زمانی که بشر شروع به مصرف مواد غذای ی قابل هضم کرد، نیازش به آپاندیس کم تر و کم تر شد. • Erector Pili فیبرهای عضله فولیکول مو فرگشت چیست، نوشته فرخ فرپژوه فرگشت و ژنتیک، نوشته بهنام محمد پناه http://science.discovery.com/top-ten/ گذشته وقتی که بشر پرموتر بود و به هنگام احساس خطر و ترس، میخواست که بزرگتر و ترسناکتر در به نظر برسد، عضله فولیکولهای موهایش باعث میشد که به اصطلاح بدن مور مور شود و موها رویبدن سیخ شوند. اما با گذشت زمان، امروزه این عضله تبدیل به یک ماهیچه به درد نخور شده است. این عضله در بسیاری از پستانداران وجود دارد. از نظر فرگشتی به این اندامها، ساختارهای باقی مانده می گویند. اندامهای ی که هیچ فایدهای برای جاندار ندارند و تنها باقی مانده اندامهای اجداد آن جاندار هستند. سلولهای آنها بیهوده انرژی مصرف می کند و به وزن جاندار می افزایند. این اندامها حجمی را بدن اشغال می دیگر اندامها را کاهش میدهند و در نهایت م مكن است دچار جراحت یا عفونت شوند. کن ند و عملکرد http://darwinday.blogfa.com http://plusme.ir/Darwinday Evolution Source Third eyelid Vestigial structures Top 10 Useless Organs سای بیفاین ون این اندامها در اجداد گیاه خوار انسان مورد استفاده بودند، ولی اکنون کاربردی ندارند و شاید در نسلهای آینده به طور کامل حذف شوند. سوم لوزه لوزه سوم تودهای از بافت لنفاوی است که در قسمت پایانی و پشت بینی قرار دارد و با جذب باکتری و ایجادویروس، در معرض تورم و عفونت قرار دارد. اما با افزایش سن، این عضله کوچکتر شده و اغلب ناپدید میشود. د{ دو پلک خود را بکشید و نگاهی به درونچشم بیاندازید. پلک سوم در گوشه سمت راست نزدیک مجرای اشک آور چشم قرار گرفته است. پلکسوم باقی مانده غشای چشم است که هنوز هم در حیواناتی چون مرغ، سوسمار و کوسه ماهیها وجود دارد. پلک سوم دو غده کوچک در دو سوی گلو هستند که احتمال عفونت و همینطور ایجاد ورم در آنها وجود دارد. لوزه ها Adenoids دندان عقل Sinuses : Appendix در گذشته وقتی که بشر از گوشت ماموت تغذیه می کرد، دندانهایش کندهمیشد. از این رو وجود دندان عقل یا دندانهای آسیا خوب بود. اما امروزه به دلیل رشد نادرست و ایجاد درد و همچنین عدم نیاز به آنها وجودشان غیر ضروری است سینوسها Wisdom Teeth پزشکان اطلاعات زیادی در مورد سینوس ندارند اما وجود بسیاری از این سینوسها در بدن انسان قطعی است. سینوسها فضاهای پر شده از هوا هستند که در صورت عفونت، میتوان ند تغی یراتی در آهنگ و زیر و بمی صدا و همچنین مشکلاتی در چشم ایجاد کن ند. سینوسها عامل ایجاد سردرد نیز هستند. Male Nipples Appendix Соссухе نوک سینه مردان به این علت که یعنی چی واقعا؟ دنبالچه موی بدن دنبالچه در واقع قسمت پایانی مهره های ستون فقرات انسان است. یادگار دورانی که بشر دم داشت. در واقع دنبالچه مهرهای ذوب شده از ستون فقرات است. بدون شک زمانی بدن ما کاملا پر از مو بود. Body Hair اما در زمان هوموارکتوسها بدن ما توانست عرق کند و در نتیجه موهای بدن شروع به ریزش کرد 000000 آپاندیس داروین معتقد بود که در طول سالهای گیاه خواری انسان، وجود آپاندیس برای هضم و گوارش مفید بود، اما از زمانی که بشر شروع به مصرف مواد غذای ی قابل هضم کرد، نیازش به آپاندیس کم تر و کم تر شد. • Erector Pili فیبرهای عضله فولیکول مو فرگشت چیست، نوشته فرخ فرپژوه فرگشت و ژنتیک، نوشته بهنام محمد پناه http://science.discovery.com/top-ten/ گذشته وقتی که بشر پرموتر بود و به هنگام احساس خطر و ترس، میخواست که بزرگتر و ترسناکتر در به نظر برسد، عضله فولیکولهای موهایش باعث میشد که به اصطلاح بدن مور مور شود و موها رویبدن سیخ شوند. اما با گذشت زمان، امروزه این عضله تبدیل به یک ماهیچه به درد نخور شده است. این عضله در بسیاری از پستانداران وجود دارد. از نظر فرگشتی به این اندامها، ساختارهای باقی مانده می گویند. اندامهای ی که هیچ فایدهای برای جاندار ندارند و تنها باقی مانده اندامهای اجداد آن جاندار هستند. سلولهای آنها بیهوده انرژی مصرف می کند و به وزن جاندار می افزایند. این اندامها حجمی را بدن اشغال می دیگر اندامها را کاهش میدهند و در نهایت م مكن است دچار جراحت یا عفونت شوند. کن ند و عملکرد http://darwinday.blogfa.com http://plusme.ir/Darwinday Evolution Source Third eyelid Vestigial structures Top 10 Useless Organs سای بیفاین ون این اندامها در اجداد گیاه خوار انسان مورد استفاده بودند، ولی اکنون کاربردی ندارند و شاید در نسلهای آینده به طور کامل حذف شوند. سوم لوزه لوزه سوم تودهای از بافت لنفاوی است که در قسمت پایانی و پشت بینی قرار دارد و با جذب باکتری و ایجادویروس، در معرض تورم و عفونت قرار دارد. اما با افزایش سن، این عضله کوچکتر شده و اغلب ناپدید میشود. د{ دو پلک خود را بکشید و نگاهی به درونچشم بیاندازید. پلک سوم در گوشه سمت راست نزدیک مجرای اشک آور چشم قرار گرفته است. پلکسوم باقی مانده غشای چشم است که هنوز هم در حیواناتی چون مرغ، سوسمار و کوسه ماهیها وجود دارد. پلک سوم دو غده کوچک در دو سوی گلو هستند که احتمال عفونت و همینطور ایجاد ورم در آنها وجود دارد. لوزه ها Adenoids دندان عقل Sinuses : Appendix در گذشته وقتی که بشر از گوشت ماموت تغذیه می کرد، دندانهایش کندهمیشد. از این رو وجود دندان عقل یا دندانهای آسیا خوب بود. اما امروزه به دلیل رشد نادرست و ایجاد درد و همچنین عدم نیاز به آنها وجودشان غیر ضروری است سینوسها Wisdom Teeth پزشکان اطلاعات زیادی در مورد سینوس ندارند اما وجود بسیاری از این سینوسها در بدن انسان قطعی است. سینوسها فضاهای پر شده از هوا هستند که در صورت عفونت، میتوان ند تغی یراتی در آهنگ و زیر و بمی صدا و همچنین مشکلاتی در چشم ایجاد کن ند. سینوسها عامل ایجاد سردرد نیز هستند. Male Nipples Appendix Соссухе نوک سینه مردان به این علت که یعنی چی واقعا؟ دنبالچه موی بدن دنبالچه در واقع قسمت پایانی مهره های ستون فقرات انسان است. یادگار دورانی که بشر دم داشت. در واقع دنبالچه مهرهای ذوب شده از ستون فقرات است. بدون شک زمانی بدن ما کاملا پر از مو بود. Body Hair اما در زمان هوموارکتوسها بدن ما توانست عرق کند و در نتیجه موهای بدن شروع به ریزش کرد 000000 آپاندیس داروین معتقد بود که در طول سالهای گیاه خواری انسان، وجود آپاندیس برای هضم و گوارش مفید بود، اما از زمانی که بشر شروع به مصرف مواد غذای ی قابل هضم کرد، نیازش به آپاندیس کم تر و کم تر شد. • Erector Pili فیبرهای عضله فولیکول مو فرگشت چیست، نوشته فرخ فرپژوه فرگشت و ژنتیک، نوشته بهنام محمد پناه http://science.discovery.com/top-ten/ گذشته وقتی که بشر پرموتر بود و به هنگام احساس خطر و ترس، میخواست که بزرگتر و ترسناکتر در به نظر برسد، عضله فولیکولهای موهایش باعث میشد که به اصطلاح بدن مور مور شود و موها رویبدن سیخ شوند. اما با گذشت زمان، امروزه این عضله تبدیل به یک ماهیچه به درد نخور شده است. این عضله در بسیاری از پستانداران وجود دارد. از نظر فرگشتی به این اندامها، ساختارهای باقی مانده می گویند. اندامهای ی که هیچ فایدهای برای جاندار ندارند و تنها باقی مانده اندامهای اجداد آن جاندار هستند. سلولهای آنها بیهوده انرژی مصرف می کند و به وزن جاندار می افزایند. این اندامها حجمی را بدن اشغال می دیگر اندامها را کاهش میدهند و در نهایت م مكن است دچار جراحت یا عفونت شوند. کن ند و عملکرد http://darwinday.blogfa.com http://plusme.ir/Darwinday Evolution Source Third eyelid Vestigial structures Top 10 Useless Organs

Top 10 Useless Organs

shared by sadeghsm on Jun 21
755 views
0 shares
0 comments
10 اندام بی‌فایده بدن ::روز داروین

Publisher

DarwinDay

Category

Health
Did you work on this visual? Claim credit!

Get a Quote

Embed Code

For hosted site:

Click the code to copy

For wordpress.com:

Click the code to copy
Customize size