Click me
Transcribed

Osgitei gutal

Өвдег Бие » Дунд чемег Өсгийтэй гутал биеийн хундийн төвийг урагшаа шилжуүлж, тааз болон нурууны ясны байрлалыг өерчилдөг. Өсгийтэй гуталнаас болж биеийн ерений хэлбэрт өөрчлелт ордог бегеөд энэ ны евдегний дотор талд их хэмжээний даралт уусгэдэг эмэгэйчүүдийн хувьд өвдөгний уений остеоартрит тусах нь элбэг байдаг байна. nanraara Өвдегний нүд Даралт Өндөр өсгийтэй гутал таны хелийг урт харагдуулдаг хэдий ч есгий хэдий чинээ өндөр байна, тэр хэмжээгээр өлмийд Судалгаагаар өсгийтэй Шилбэний яс гутал өмсех уед өвдегний уенд узүүлэх даралт 26% хуртэлх узүүлэх даралт нэмэгддэг. хувиар нэмэгддэг гэж Өсгийний ендер болон узүүлэх даралтны харьцаа гарчээ. 7,5 см +76% 5 .. .... +57% ХЭВИЙН 2,5. ...... +22% ӨӨРЧЛӨЛТТЭЙ Булчин Гутлын өсгийнээс хамаарч хөлийн булчин агшиж, сунаж байдаг. Чангарсан Суларсан Мортоны невром Өндер өсгий болон нарийхан хөшуутай гутал өмсех нь дунд болон ядам хурууны хоорондын мэдрэлийг цочроож, хавдахад хургэдэг бөгөөд түүнээс болж хуруу мэдээгүй болох өвдех зэрэг шинж тэмдэг илэрдэг. Мэдрэлийн 3 судал Шермес шермес Өсгийтэй гутал Гутлын өсгий хэдий чинээ өндер байна өмсохед хелийн тэр хэмжээгээр шермес чангардаг шермес агшиж, хелийн өсгийг өвтгедег Чангарсан Суларсан Яс ургах Өсгийтэй бариу гутал өмссенеес болж эрхий хурууны үений хооронд яс ургаж, эрхий хуруу хелийн бусад хуруунуудаа шахаж эхэлДэг Өсгий холгох яс ургасан Гуталны өсгийний хойд хэсэг байнга холгосноос болж эвэрлэг ургацаг болж тогтдог. Шагайны гэмтэл Өсгийтэй гутал тэнцвэр алдагдуулдаг учраас хөлийн шагайгаа гэмтээх, мултлах эрсдэл дагуулж байдаг. Эвэршсэн Эвэршсэн хэсэг хэсэг Булчин Метатарсалгия Өсгийтэй гутал биеийн хүндийн жинг шилжүүулдэг учраас удаан хугацаагаар өмсех нь хөлийн өлмийд дарамт учруулж хөлийн үеийг өвчлүүлдэг Өлмий Хелийн хурууны хэлбэр гажиж алх хэлбэртэй болох OHAOP ocruňTaŇ, 6apny ryran OMCCOHOOC болж хел урагшаа гуйж, хөлийн хуруунууд нуглардаг. Ийм байдалтай удаан явснаас болж дунд болон ядам хурууны булчин буцаж тэнийхээргүй болж тогтдог.

Osgitei gutal

shared by odmaa on Jan 31
531 views
0 shares
1 comment
Бүсгүйчүүдийн өсгийтэй гутал өмссөн үедээ ямар сайхан дэгжин харагддаг билээ. Гэвч байнга өмсөх нь хөлийн хэ...

Source

Unknown. Add a source

Category

Health
Did you work on this visual? Claim credit!

Get a Quote

Embed Code

For hosted site:

Click the code to copy

For wordpress.com:

Click the code to copy
Customize size