Click me
Transcribed

Tong hop cong thuc toan 12 day du va chinh xac

KHẢO SÁT HÀM SỐ & BÀI TOÁN LIÊN QUAN HÀM BẬC BA y = ax + bx + cx + d ( a = 0 ) • Đạo hàm y = 3ar ? + 2bx + c . * Hàm số đồng biến trên tập xác định Roy20VreR [ a > o ASO XÉT TÍNH ĐƠN ĐIỆU • Bước 1 : Tìm tập xác định D. • Bước 2 : Tinh y = f ' ( x ) ; cho y = 0 . * Bước 3 : Lập bảng biến thiên . ( Nên chọn giá trị x đại diện cho từng khoảng thay vào y để tìm dấu của y trên khoảng đó ) . • Bước 4 : Dựa vào bảng biển thiên để kết luận về sự đồng biển , nghịch biến của hàm số . ĐIỀU KIỆN CỰC TRỊ * Hàm số có điểm cực trị là Jy ' ( x ) = 0 Ly ( x ) = yo ( xi ) . ( giả thiết là hàm số liên tục tại Xạ ) . • Neu f ' ( x ) = 0 thì hàm số f ( x ) đạt cực đại tại xem . • Neu f ' ( x ) = 0 f " ( x₂ ) > 0 thì hàm số f ( x ) đạt cực tiểu tại x = xạ . . * Hàm số nghịch biến trên tập xác định ReySUVER fa < o ASO 0 CỰC TRỊ HÀM BẬC BA y = ax + bx² + cx + d ( a = 0 ) • Đạo hàm y = 3ax + 2bx + c . • Hàm số có hai cực trị [ az0 • Để tìm điều kiện cho hàm số không có cực trị : Bước 1 : làm theo công thức ( " ) , Bước 2 : phủ định kết quả . • Phương trình đường thẳng đi qua hai điểm cực trị : y = f ' ( x ) .f " ( x ) 18a HÀM NHẤT BIẾN ax + b y = . ( ad - bc = 0 ) cx + d • Đạo hàm y’m ad - be ( cx + d ) ² • Hàm số đồng biến trên từng khoảng xác định ⇒ad - bc > 0 . * Hàm số nghịch biến trên từng khoảng xác định e > ad –be < 0 . CỰC TRỊ HÀM BẬC BỐN y = ax² + bx + c ( a = 0 ) • Đạo hàm y ' = 4ax + 2bx . • Điều kiện cực trị Ba cực trị . ab < 0 Jab 20 Một cực trị a² + b² > 0 Có cực trị a + ổ 20 • Cho A , B , C là ba điểm cực trị , ta có : cosBAC = b - 8a b + 8a SABC b³ -32a

Tong hop cong thuc toan 12 day du va chinh xac

shared by marathontos on Mar 31
0 views
1 shares
0 comments
Trong quá trình học tập chương trình toán lớp 12 hay chuẩn bị ôn thi THPT quốc gia thì việc học thuộc và nắm vững công thức toán 12 đầy đủ giúp các em đạt...

Category

Education
Did you work on this visual? Claim credit!

Get a Quote

Embed Code

For hosted site:

Click the code to copy

For wordpress.com:

Click the code to copy
Customize size