Click me
Transcribed

Corruption in high education

РЕГИОНАЛНО ИСТРАЖУВАЊЕ НА ПЕРЦЕПЦИЈА ЗА КОРУПЦИЈА ВО ВИСОКО ОБРАЗОВАНИЕ Aнти-корупциска студентска мрежа на Југоисточна Европа (АCSN SEE) СРБИЈА ОрТЕНикация Белрадха отаорена шола Истражуван универаитет. Универзитетот во Белград БУГАРИЈА рганизација МярДиНокОто здружение за мир и развој на Баланот Истражуван универзитет. Универзитетот во Пловдив XPBATCKA 615 Организација: Монитор статистика ХРВАТСКА Кракуран унвератет Униеверзитетот во Загреб Организација: Национален центар за транспарентност и човекови драва МОЛДАВИЈА Кстрахран унеадзипег Докавн унвероитет на Малазия "А Rise Оранизација Младински обрзовен форум МАКЕДОНИЈА ракан унереет Умварзиет Свети Кирил и Методи) Истражувањето на УКИМ беше спроведено на 6% од полулацијата на студенти на следниве факултети: IpaseH pakymer (129 ncnWTAHMLy) EKOHOMCKM pakymer (232 menuraHmun) Ownonowku (170 ucnwraHMLM) Onno3opcKy pakyTer (145 ucnwtaHMy) Архитектонски факултет (4 испитаници) Градежен факултет (58 испитаници) Медицински факултет (01 испитаник) НАЈГОЛЕМИ ПРОБЛЕМИ НА УНИВЕРЗИТЕТИТЕ Недоволна вклученостТ ВО процесот на донесување на одлуки 19% Практикување на наставна материја која не одГОвара на потребите на студентите 17% Лошата опрема, техничка Опременост и големина на библиотечен фонд 21% 22% Недоволна вклученост ВО процесот на донесување на одлуки 25% Неодговорниот однос на студентите кон обравовниот процес 21% Неодговорниот однос на студентите кон обравовниот процес НЕПОТИЗАМ Непотизмот е знаЧИтелно ИЛИ МНогу застапен. 51% 38% MAK 32% 29% 27% СРБ XPB МОЛ БУГ ПОТКУП Директно плакање и условување на оцена со купување на книги. 39% 4/10 28% 3/10 19% 2/10 14% 1/10 10% 1/10 Според студентите сооДветна санкција за професор кој прима поткуп е кривично гонење. XPBATCKA 58 % МАКЕДОНИ ЈА 46 % СРБИЈА 45% БУГАРИЈА 20 % МОЛДАВИЈА 34% MAMEHBE Директно искуство со мамење на испиТ. XPBATCKA A ululusıluhukiul 76% БУГАРИЈА lmh 58% OPEMJA iululuıd 53% MAKEDOHWJA EIlulu 49% MOVIABAJA iliulh 46% МОЛДАВИЛА Отуденти кои -не би пријавиле студент кој мами на испит. XPBATCKA 9/10 8/10 1T1 7/10 11 7/10 МАКЕДОНИЈА EYAPAJA БУГАРИЈА МОЛДАВИЈА СРБИЈА 7/10 Студенти кои не би пријавиле студент КОЈ ПИшува академски труд за друг студент. a 8/10 8/10 7/10 7/10 МАКЕДОНИДА СРБИЈА XPBATCKA)I БУРАРИЈА О О МОЛДАВИЈА П Е 4/10 ПЛАГИЈАТ Плагијатот е значително ИЛИ МНОгу застапен. 43% 32% 26% 2010 24% 24% МАКЕДОНИЈА БУАРИЈА XPBATCKA СРБИЈА МОЛДАВИЈА 3ОШТО СТУДЕНТИТЕ ВО МАКЕДОНИЈА НЕ ПРИЈАВУВААТ КОРУПЦИЈА 28 % 21% 17% СМЕТААТ ДЕКА НЕ БИ ПРОМЕНИЛЕ НИШТО СЕ НЕИНФОРМИРАНИ ЗА ТОА КАДЕ БИ МОЖЕЛЕ ДА ПРИЈАВАТ КОРУПТИВНО ОДНЕСУВАНЊЕ CЕ ПЛАШАТ ОД ОДМАЗДА КОИ СЕ НАДЛЕЖНИТЕ ИНСТИТУЦИИ ЗА БОРБА ПРОТИВ КОРУПЦИЈА СПоред студентите во Македонија 15% 15% 14% 11% ПОЛИЦИја национално антикорупциско тело невладино антикорупциско тело медиуми wWW.MOF.MK/ROZOVO-VISOKO |МЛАДИНСКИ ОБРАЗОВЕН Информациите во овој инфографик се резултати од регионално истражување на перцепција за корупција во ВИСОКО образование спроведено од АCSI-SEE во 2012. ACSN SEE ФОРУМ YOUTH EDUCATIONAL FORUM Anti-Corruption Student Network in SEE Э э

Corruption in high education

shared by danijanev on Jun 03
915 views
4 shares
0 comments
Corruption in high education compared between 5 countries in Southeast Europe.

Category

Education
Did you work on this visual? Claim credit!

Get a Quote

Embed Code

For hosted site:

Click the code to copy

For wordpress.com:

Click the code to copy
Customize size