Click me
Transcribed

Sinking Continent

25 Markerweek ום חמישי וסר בומבר 2011 ו יג בחש תשעיב Markerweek 124 רמיה 84% נ חמשני (ביחטלתמa 1.8% "י-0 שנים 7% שליטה בעל כורחה מ שוקעת אבטלה ע ןון שב ל , ספרד חולת הדל"ן איר ח הצנע םורטוגל המארבנת הל שופעתנ לג רמניה אין ברירה אלא לשלוט מחדש ש ן אשר שכטרו מבר ירב ה נ ב 2011 ת אירופי בשב לא הותירמ קום לספק תרי א צ הקדח תניי הר ם ועמוסי מת עם שא ם םע ooה שחכתבה כמעט לחלו י ברמגירה הם תע בסוםו שש ע ע טדדשה מהם תר 60 נ אח ג ה במל לש נ צאה ת עצ ב א הכללים ,יורגוס עתא רא אה הק הכריןכ ר את הביש ש אל עם - ודוכיח שיות תמיה כבשה א ב י משהגרמנים םכתיבי ם לאירופאים כיצך לפת וד את העיוא א הא ש יתיהם של המרמנים מנ ל ים לא מ ש ניקולא םרק םה נ וא תודאות חורה ל באירו רבה צער וא ה לח םי גראית שןב ת ךלה חה ל נע ש םיי למימ 'ה הגיעה ה C כשליסה .םובסת mpלא אינ למ א סה ל ש הלות שעליז א לש בשעהיוניסם ב מ אירפה נימ הבברסל, חשפר בחסרי כ ולכן הין יכולים רק ספוד 56% ב המלי (ביחס לתמג) 5.6% ןתשrית אמ"ח ל-10שנים הגרולה 21.5% אתטלה ה על וה א ר אא כמשבר טש תתה הרה מיכות וב םו הרל תערד חולת המל"ו כת הצנק םירטוגל המאבגת ואיטלה שותע החבה רמפשי של אירופה, שאותה איש לא יוכל להרים מחדש אמ תיפול אל שבד ובות ה אתה המירה, אס לא יוד הואגם צרפת 87% לתי (ביחס לתמ"ת) 3.05% D10-תים I המשכר על ה המנריגה בא תור ל היבעת תעת ר ר חובות באירופה תפס א גרה ה א ה ש ל אירופה כלה הנגדולה יד ה מנו יצוא תורח צמיחה מרשימה ויעיכות תק מ כמ יכל ל ס נררשה לשל ר םכא ד אחרת על חוכנית הילח ל יוון, אירלגר ופורעגל למ אופה וב א ים ם י םמ ה שתנהיג היבשתמחו האה ל השא ח שממנה חלץ את אהיינ הנס שנק יי םזימה הבי ה הגרמנים לאצ ת התפקיד מאס להם לחלץ אה הצר ה ה א אדריות. ה בחיא ל ם א ם א בגרסנית נק 05מ גרסנים ל םב נותה ת שיוומת שמ ת ש תלומ לרקל בכיסאה בחירות הב 013- רמ ג הגרכ לל ניסית הר היחסה ל הנפקת אגיח שת ת הנ א ל ל להנהיג ו שוב ל תניינ ג א אירו ה-רק 9.1% כבכלה איטליה 121% חוב ממשל ביחסלתמיא 6.37% תשת עיח ל-0רשנים 8% אעטלה א נ ל הרמצית א ד ירה אלא ל תת א שהיא תיפול יחד א טל אטילו הללה ה הבב מ ומרת בפגי קטסטאת הגוש יתפר לע הי ם הרבה יוחר סמרינות אז בנוש. הנרמני משש תר שנים הת עיו של המאוחדה , םיבלים תשו ו ת הבנש ה לסדינות ו אמ ייארד םר ירס חודש יתח 2 ה על ירי ש יבו מל טו מ וור היצ הדדמרכזי יחך הגרמ אנשת 166% מובן מםויםמ הא ר של הצ לחה גודל הארנקה מניס לא n ע תת לצרות ל ם א םירה אלא להתער, ת - ה ודחווק של הל א ממצא אותס בהכרח ד ה ט 0 הה היתה המקרמה ת אירופה המא וא םוצא ע שולטש ה הא הערכת בב עי ה א ם ם המכי נמן תחת א םנ גיס ל באירה בער - מ ם א אב ראש תיוא איטלקים ובצ המל ע מזלם, ב ממשלתי (ניחסלתמ"A ם:26.8 תשחיP עיח ל-0רשנים 16.3% אנטלה אירלנד 109% 106% הלי ביחסלתמ"2) 11.8% .תשחיונ"ח ל -סרשנים 12.1% תמטלתי (ביחס לתמ0 הר פע ה גד לרצונמ 8.2% תשe אנ "ח ל-סרשנים 14.3% עלטלה ינטלה 25 Markerweek ום חמישי וסר בומבר 2011 ו יג בחש תשעיב Markerweek 124 רמיה 84% נ חמשני (ביחטלתמa 1.8% "י-0 שנים 7% שליטה בעל כורחה מ שוקעת אבטלה ע ןון שב ל , ספרד חולת הדל"ן איר ח הצנע םורטוגל המארבנת הל שופעתנ לג רמניה אין ברירה אלא לשלוט מחדש ש ן אשר שכטרו מבר ירב ה נ ב 2011 ת אירופי בשב לא הותירמ קום לספק תרי א צ הקדח תניי הר ם ועמוסי מת עם שא ם םע ooה שחכתבה כמעט לחלו י ברמגירה הם תע בסוםו שש ע ע טדדשה מהם תר 60 נ אח ג ה במל לש נ צאה ת עצ ב א הכללים ,יורגוס עתא רא אה הק הכריןכ ר את הביש ש אל עם - ודוכיח שיות תמיה כבשה א ב י משהגרמנים םכתיבי ם לאירופאים כיצך לפת וד את העיוא א הא ש יתיהם של המרמנים מנ ל ים לא מ ש ניקולא םרק םה נ וא תודאות חורה ל באירו רבה צער וא ה לח םי גראית שןב ת ךלה חה ל נע ש םיי למימ 'ה הגיעה ה C כשליסה .םובסת mpלא אינ למ א סה ל ש הלות שעליז א לש בשעהיוניסם ב מ אירפה נימ הבברסל, חשפר בחסרי כ ולכן הין יכולים רק ספוד 56% ב המלי (ביחס לתמג) 5.6% ןתשrית אמ"ח ל-10שנים הגרולה 21.5% אתטלה ה על וה א ר אא כמשבר טש תתה הרה מיכות וב םו הרל תערד חולת המל"ו כת הצנק םירטוגל המאבגת ואיטלה שותע החבה רמפשי של אירופה, שאותה איש לא יוכל להרים מחדש אמ תיפול אל שבד ובות ה אתה המירה, אס לא יוד הואגם צרפת 87% לתי (ביחס לתמ"ת) 3.05% D10-תים I המשכר על ה המנריגה בא תור ל היבעת תעת ר ר חובות באירופה תפס א גרה ה א ה ש ל אירופה כלה הנגדולה יד ה מנו יצוא תורח צמיחה מרשימה ויעיכות תק מ כמ יכל ל ס נררשה לשל ר םכא ד אחרת על חוכנית הילח ל יוון, אירלגר ופורעגל למ אופה וב א ים ם י םמ ה שתנהיג היבשתמחו האה ל השא ח שממנה חלץ את אהיינ הנס שנק יי םזימה הבי ה הגרמנים לאצ ת התפקיד מאס להם לחלץ אה הצר ה ה א אדריות. ה בחיא ל ם א ם א בגרסנית נק 05מ גרסנים ל םב נותה ת שיוומת שמ ת ש תלומ לרקל בכיסאה בחירות הב 013- רמ ג הגרכ לל ניסית הר היחסה ל הנפקת אגיח שת ת הנ א ל ל להנהיג ו שוב ל תניינ ג א אירו ה-רק 9.1% כבכלה איטליה 121% חוב ממשל ביחסלתמיא 6.37% תשת עיח ל-0רשנים 8% אעטלה א נ ל הרמצית א ד ירה אלא ל תת א שהיא תיפול יחד א טל אטילו הללה ה הבב מ ומרת בפגי קטסטאת הגוש יתפר לע הי ם הרבה יוחר סמרינות אז בנוש. הנרמני משש תר שנים הת עיו של המאוחדה , םיבלים תשו ו ת הבנש ה לסדינות ו אמ ייארד םר ירס חודש יתח 2 ה על ירי ש יבו מל טו מ וור היצ הדדמרכזי יחך הגרמ אנשת 166% מובן מםויםמ הא ר של הצ לחה גודל הארנקה מניס לא n ע תת לצרות ל ם א םירה אלא להתער, ת - ה ודחווק של הל א ממצא אותס בהכרח ד ה ט 0 הה היתה המקרמה ת אירופה המא וא םוצא ע שולטש ה הא הערכת בב עי ה א ם ם המכי נמן תחת א םנ גיס ל באירה בער - מ ם א אב ראש תיוא איטלקים ובצ המל ע מזלם, ב ממשלתי (ניחסלתמ"A ם:26.8 תשחיP עיח ל-0רשנים 16.3% אנטלה אירלנד 109% 106% הלי ביחסלתמ"2) 11.8% .תשחיונ"ח ל -סרשנים 12.1% תמטלתי (ביחס לתמ0 הר פע ה גד לרצונמ 8.2% תשe אנ "ח ל-סרשנים 14.3% עלטלה ינטלה 25 Markerweek ום חמישי וסר בומבר 2011 ו יג בחש תשעיב Markerweek 124 רמיה 84% נ חמשני (ביחטלתמa 1.8% "י-0 שנים 7% שליטה בעל כורחה מ שוקעת אבטלה ע ןון שב ל , ספרד חולת הדל"ן איר ח הצנע םורטוגל המארבנת הל שופעתנ לג רמניה אין ברירה אלא לשלוט מחדש ש ן אשר שכטרו מבר ירב ה נ ב 2011 ת אירופי בשב לא הותירמ קום לספק תרי א צ הקדח תניי הר ם ועמוסי מת עם שא ם םע ooה שחכתבה כמעט לחלו י ברמגירה הם תע בסוםו שש ע ע טדדשה מהם תר 60 נ אח ג ה במל לש נ צאה ת עצ ב א הכללים ,יורגוס עתא רא אה הק הכריןכ ר את הביש ש אל עם - ודוכיח שיות תמיה כבשה א ב י משהגרמנים םכתיבי ם לאירופאים כיצך לפת וד את העיוא א הא ש יתיהם של המרמנים מנ ל ים לא מ ש ניקולא םרק םה נ וא תודאות חורה ל באירו רבה צער וא ה לח םי גראית שןב ת ךלה חה ל נע ש םיי למימ 'ה הגיעה ה C כשליסה .םובסת mpלא אינ למ א סה ל ש הלות שעליז א לש בשעהיוניסם ב מ אירפה נימ הבברסל, חשפר בחסרי כ ולכן הין יכולים רק ספוד 56% ב המלי (ביחס לתמג) 5.6% ןתשrית אמ"ח ל-10שנים הגרולה 21.5% אתטלה ה על וה א ר אא כמשבר טש תתה הרה מיכות וב םו הרל תערד חולת המל"ו כת הצנק םירטוגל המאבגת ואיטלה שותע החבה רמפשי של אירופה, שאותה איש לא יוכל להרים מחדש אמ תיפול אל שבד ובות ה אתה המירה, אס לא יוד הואגם צרפת 87% לתי (ביחס לתמ"ת) 3.05% D10-תים I המשכר על ה המנריגה בא תור ל היבעת תעת ר ר חובות באירופה תפס א גרה ה א ה ש ל אירופה כלה הנגדולה יד ה מנו יצוא תורח צמיחה מרשימה ויעיכות תק מ כמ יכל ל ס נררשה לשל ר םכא ד אחרת על חוכנית הילח ל יוון, אירלגר ופורעגל למ אופה וב א ים ם י םמ ה שתנהיג היבשתמחו האה ל השא ח שממנה חלץ את אהיינ הנס שנק יי םזימה הבי ה הגרמנים לאצ ת התפקיד מאס להם לחלץ אה הצר ה ה א אדריות. ה בחיא ל ם א ם א בגרסנית נק 05מ גרסנים ל םב נותה ת שיוומת שמ ת ש תלומ לרקל בכיסאה בחירות הב 013- רמ ג הגרכ לל ניסית הר היחסה ל הנפקת אגיח שת ת הנ א ל ל להנהיג ו שוב ל תניינ ג א אירו ה-רק 9.1% כבכלה איטליה 121% חוב ממשל ביחסלתמיא 6.37% תשת עיח ל-0רשנים 8% אעטלה א נ ל הרמצית א ד ירה אלא ל תת א שהיא תיפול יחד א טל אטילו הללה ה הבב מ ומרת בפגי קטסטאת הגוש יתפר לע הי ם הרבה יוחר סמרינות אז בנוש. הנרמני משש תר שנים הת עיו של המאוחדה , םיבלים תשו ו ת הבנש ה לסדינות ו אמ ייארד םר ירס חודש יתח 2 ה על ירי ש יבו מל טו מ וור היצ הדדמרכזי יחך הגרמ אנשת 166% מובן מםויםמ הא ר של הצ לחה גודל הארנקה מניס לא n ע תת לצרות ל ם א םירה אלא להתער, ת - ה ודחווק של הל א ממצא אותס בהכרח ד ה ט 0 הה היתה המקרמה ת אירופה המא וא םוצא ע שולטש ה הא הערכת בב עי ה א ם ם המכי נמן תחת א םנ גיס ל באירה בער - מ ם א אב ראש תיוא איטלקים ובצ המל ע מזלם, ב ממשלתי (ניחסלתמ"A ם:26.8 תשחיP עיח ל-0רשנים 16.3% אנטלה אירלנד 109% 106% הלי ביחסלתמ"2) 11.8% .תשחיונ"ח ל -סרשנים 12.1% תמטלתי (ביחס לתמ0 הר פע ה גד לרצונמ 8.2% תשe אנ "ח ל-סרשנים 14.3% עלטלה ינטלה 25 Markerweek ום חמישי וסר בומבר 2011 ו יג בחש תשעיב Markerweek 124 רמיה 84% נ חמשני (ביחטלתמa 1.8% "י-0 שנים 7% שליטה בעל כורחה מ שוקעת אבטלה ע ןון שב ל , ספרד חולת הדל"ן איר ח הצנע םורטוגל המארבנת הל שופעתנ לג רמניה אין ברירה אלא לשלוט מחדש ש ן אשר שכטרו מבר ירב ה נ ב 2011 ת אירופי בשב לא הותירמ קום לספק תרי א צ הקדח תניי הר ם ועמוסי מת עם שא ם םע ooה שחכתבה כמעט לחלו י ברמגירה הם תע בסוםו שש ע ע טדדשה מהם תר 60 נ אח ג ה במל לש נ צאה ת עצ ב א הכללים ,יורגוס עתא רא אה הק הכריןכ ר את הביש ש אל עם - ודוכיח שיות תמיה כבשה א ב י משהגרמנים םכתיבי ם לאירופאים כיצך לפת וד את העיוא א הא ש יתיהם של המרמנים מנ ל ים לא מ ש ניקולא םרק םה נ וא תודאות חורה ל באירו רבה צער וא ה לח םי גראית שןב ת ךלה חה ל נע ש םיי למימ 'ה הגיעה ה C כשליסה .םובסת mpלא אינ למ א סה ל ש הלות שעליז א לש בשעהיוניסם ב מ אירפה נימ הבברסל, חשפר בחסרי כ ולכן הין יכולים רק ספוד 56% ב המלי (ביחס לתמג) 5.6% ןתשrית אמ"ח ל-10שנים הגרולה 21.5% אתטלה ה על וה א ר אא כמשבר טש תתה הרה מיכות וב םו הרל תערד חולת המל"ו כת הצנק םירטוגל המאבגת ואיטלה שותע החבה רמפשי של אירופה, שאותה איש לא יוכל להרים מחדש אמ תיפול אל שבד ובות ה אתה המירה, אס לא יוד הואגם צרפת 87% לתי (ביחס לתמ"ת) 3.05% D10-תים I המשכר על ה המנריגה בא תור ל היבעת תעת ר ר חובות באירופה תפס א גרה ה א ה ש ל אירופה כלה הנגדולה יד ה מנו יצוא תורח צמיחה מרשימה ויעיכות תק מ כמ יכל ל ס נררשה לשל ר םכא ד אחרת על חוכנית הילח ל יוון, אירלגר ופורעגל למ אופה וב א ים ם י םמ ה שתנהיג היבשתמחו האה ל השא ח שממנה חלץ את אהיינ הנס שנק יי םזימה הבי ה הגרמנים לאצ ת התפקיד מאס להם לחלץ אה הצר ה ה א אדריות. ה בחיא ל ם א ם א בגרסנית נק 05מ גרסנים ל םב נותה ת שיוומת שמ ת ש תלומ לרקל בכיסאה בחירות הב 013- רמ ג הגרכ לל ניסית הר היחסה ל הנפקת אגיח שת ת הנ א ל ל להנהיג ו שוב ל תניינ ג א אירו ה-רק 9.1% כבכלה איטליה 121% חוב ממשל ביחסלתמיא 6.37% תשת עיח ל-0רשנים 8% אעטלה א נ ל הרמצית א ד ירה אלא ל תת א שהיא תיפול יחד א טל אטילו הללה ה הבב מ ומרת בפגי קטסטאת הגוש יתפר לע הי ם הרבה יוחר סמרינות אז בנוש. הנרמני משש תר שנים הת עיו של המאוחדה , םיבלים תשו ו ת הבנש ה לסדינות ו אמ ייארד םר ירס חודש יתח 2 ה על ירי ש יבו מל טו מ וור היצ הדדמרכזי יחך הגרמ אנשת 166% מובן מםויםמ הא ר של הצ לחה גודל הארנקה מניס לא n ע תת לצרות ל ם א םירה אלא להתער, ת - ה ודחווק של הל א ממצא אותס בהכרח ד ה ט 0 הה היתה המקרמה ת אירופה המא וא םוצא ע שולטש ה הא הערכת בב עי ה א ם ם המכי נמן תחת א םנ גיס ל באירה בער - מ ם א אב ראש תיוא איטלקים ובצ המל ע מזלם, ב ממשלתי (ניחסלתמ"A ם:26.8 תשחיP עיח ל-0רשנים 16.3% אנטלה אירלנד 109% 106% הלי ביחסלתמ"2) 11.8% .תשחיונ"ח ל -סרשנים 12.1% תמטלתי (ביחס לתמ0 הר פע ה גד לרצונמ 8.2% תשe אנ "ח ל-סרשנים 14.3% עלטלה ינטלה 25 Markerweek ום חמישי וסר בומבר 2011 ו יג בחש תשעיב Markerweek 124 רמיה 84% נ חמשני (ביחטלתמa 1.8% "י-0 שנים 7% שליטה בעל כורחה מ שוקעת אבטלה ע ןון שב ל , ספרד חולת הדל"ן איר ח הצנע םורטוגל המארבנת הל שופעתנ לג רמניה אין ברירה אלא לשלוט מחדש ש ן אשר שכטרו מבר ירב ה נ ב 2011 ת אירופי בשב לא הותירמ קום לספק תרי א צ הקדח תניי הר ם ועמוסי מת עם שא ם םע ooה שחכתבה כמעט לחלו י ברמגירה הם תע בסוםו שש ע ע טדדשה מהם תר 60 נ אח ג ה במל לש נ צאה ת עצ ב א הכללים ,יורגוס עתא רא אה הק הכריןכ ר את הביש ש אל עם - ודוכיח שיות תמיה כבשה א ב י משהגרמנים םכתיבי ם לאירופאים כיצך לפת וד את העיוא א הא ש יתיהם של המרמנים מנ ל ים לא מ ש ניקולא םרק םה נ וא תודאות חורה ל באירו רבה צער וא ה לח םי גראית שןב ת ךלה חה ל נע ש םיי למימ 'ה הגיעה ה C כשליסה .םובסת mpלא אינ למ א סה ל ש הלות שעליז א לש בשעהיוניסם ב מ אירפה נימ הבברסל, חשפר בחסרי כ ולכן הין יכולים רק ספוד 56% ב המלי (ביחס לתמג) 5.6% ןתשrית אמ"ח ל-10שנים הגרולה 21.5% אתטלה ה על וה א ר אא כמשבר טש תתה הרה מיכות וב םו הרל תערד חולת המל"ו כת הצנק םירטוגל המאבגת ואיטלה שותע החבה רמפשי של אירופה, שאותה איש לא יוכל להרים מחדש אמ תיפול אל שבד ובות ה אתה המירה, אס לא יוד הואגם צרפת 87% לתי (ביחס לתמ"ת) 3.05% D10-תים I המשכר על ה המנריגה בא תור ל היבעת תעת ר ר חובות באירופה תפס א גרה ה א ה ש ל אירופה כלה הנגדולה יד ה מנו יצוא תורח צמיחה מרשימה ויעיכות תק מ כמ יכל ל ס נררשה לשל ר םכא ד אחרת על חוכנית הילח ל יוון, אירלגר ופורעגל למ אופה וב א ים ם י םמ ה שתנהיג היבשתמחו האה ל השא ח שממנה חלץ את אהיינ הנס שנק יי םזימה הבי ה הגרמנים לאצ ת התפקיד מאס להם לחלץ אה הצר ה ה א אדריות. ה בחיא ל ם א ם א בגרסנית נק 05מ גרסנים ל םב נותה ת שיוומת שמ ת ש תלומ לרקל בכיסאה בחירות הב 013- רמ ג הגרכ לל ניסית הר היחסה ל הנפקת אגיח שת ת הנ א ל ל להנהיג ו שוב ל תניינ ג א אירו ה-רק 9.1% כבכלה איטליה 121% חוב ממשל ביחסלתמיא 6.37% תשת עיח ל-0רשנים 8% אעטלה א נ ל הרמצית א ד ירה אלא ל תת א שהיא תיפול יחד א טל אטילו הללה ה הבב מ ומרת בפגי קטסטאת הגוש יתפר לע הי ם הרבה יוחר סמרינות אז בנוש. הנרמני משש תר שנים הת עיו של המאוחדה , םיבלים תשו ו ת הבנש ה לסדינות ו אמ ייארד םר ירס חודש יתח 2 ה על ירי ש יבו מל טו מ וור היצ הדדמרכזי יחך הגרמ אנשת 166% מובן מםויםמ הא ר של הצ לחה גודל הארנקה מניס לא n ע תת לצרות ל ם א םירה אלא להתער, ת - ה ודחווק של הל א ממצא אותס בהכרח ד ה ט 0 הה היתה המקרמה ת אירופה המא וא םוצא ע שולטש ה הא הערכת בב עי ה א ם ם המכי נמן תחת א םנ גיס ל באירה בער - מ ם א אב ראש תיוא איטלקים ובצ המל ע מזלם, ב ממשלתי (ניחסלתמ"A ם:26.8 תשחיP עיח ל-0רשנים 16.3% אנטלה אירלנד 109% 106% הלי ביחסלתמ"2) 11.8% .תשחיונ"ח ל -סרשנים 12.1% תמטלתי (ביחס לתמ0 הר פע ה גד לרצונמ 8.2% תשe אנ "ח ל-סרשנים 14.3% עלטלה ינטלה 25 Markerweek ום חמישי וסר בומבר 2011 ו יג בחש תשעיב Markerweek 124 רמיה 84% נ חמשני (ביחטלתמa 1.8% "י-0 שנים 7% שליטה בעל כורחה מ שוקעת אבטלה ע ןון שב ל , ספרד חולת הדל"ן איר ח הצנע םורטוגל המארבנת הל שופעתנ לג רמניה אין ברירה אלא לשלוט מחדש ש ן אשר שכטרו מבר ירב ה נ ב 2011 ת אירופי בשב לא הותירמ קום לספק תרי א צ הקדח תניי הר ם ועמוסי מת עם שא ם םע ooה שחכתבה כמעט לחלו י ברמגירה הם תע בסוםו שש ע ע טדדשה מהם תר 60 נ אח ג ה במל לש נ צאה ת עצ ב א הכללים ,יורגוס עתא רא אה הק הכריןכ ר את הביש ש אל עם - ודוכיח שיות תמיה כבשה א ב י משהגרמנים םכתיבי ם לאירופאים כיצך לפת וד את העיוא א הא ש יתיהם של המרמנים מנ ל ים לא מ ש ניקולא םרק םה נ וא תודאות חורה ל באירו רבה צער וא ה לח םי גראית שןב ת ךלה חה ל נע ש םיי למימ 'ה הגיעה ה C כשליסה .םובסת mpלא אינ למ א סה ל ש הלות שעליז א לש בשעהיוניסם ב מ אירפה נימ הבברסל, חשפר בחסרי כ ולכן הין יכולים רק ספוד 56% ב המלי (ביחס לתמג) 5.6% ןתשrית אמ"ח ל-10שנים הגרולה 21.5% אתטלה ה על וה א ר אא כמשבר טש תתה הרה מיכות וב םו הרל תערד חולת המל"ו כת הצנק םירטוגל המאבגת ואיטלה שותע החבה רמפשי של אירופה, שאותה איש לא יוכל להרים מחדש אמ תיפול אל שבד ובות ה אתה המירה, אס לא יוד הואגם צרפת 87% לתי (ביחס לתמ"ת) 3.05% D10-תים I המשכר על ה המנריגה בא תור ל היבעת תעת ר ר חובות באירופה תפס א גרה ה א ה ש ל אירופה כלה הנגדולה יד ה מנו יצוא תורח צמיחה מרשימה ויעיכות תק מ כמ יכל ל ס נררשה לשל ר םכא ד אחרת על חוכנית הילח ל יוון, אירלגר ופורעגל למ אופה וב א ים ם י םמ ה שתנהיג היבשתמחו האה ל השא ח שממנה חלץ את אהיינ הנס שנק יי םזימה הבי ה הגרמנים לאצ ת התפקיד מאס להם לחלץ אה הצר ה ה א אדריות. ה בחיא ל ם א ם א בגרסנית נק 05מ גרסנים ל םב נותה ת שיוומת שמ ת ש תלומ לרקל בכיסאה בחירות הב 013- רמ ג הגרכ לל ניסית הר היחסה ל הנפקת אגיח שת ת הנ א ל ל להנהיג ו שוב ל תניינ ג א אירו ה-רק 9.1% כבכלה איטליה 121% חוב ממשל ביחסלתמיא 6.37% תשת עיח ל-0רשנים 8% אעטלה א נ ל הרמצית א ד ירה אלא ל תת א שהיא תיפול יחד א טל אטילו הללה ה הבב מ ומרת בפגי קטסטאת הגוש יתפר לע הי ם הרבה יוחר סמרינות אז בנוש. הנרמני משש תר שנים הת עיו של המאוחדה , םיבלים תשו ו ת הבנש ה לסדינות ו אמ ייארד םר ירס חודש יתח 2 ה על ירי ש יבו מל טו מ וור היצ הדדמרכזי יחך הגרמ אנשת 166% מובן מםויםמ הא ר של הצ לחה גודל הארנקה מניס לא n ע תת לצרות ל ם א םירה אלא להתער, ת - ה ודחווק של הל א ממצא אותס בהכרח ד ה ט 0 הה היתה המקרמה ת אירופה המא וא םוצא ע שולטש ה הא הערכת בב עי ה א ם ם המכי נמן תחת א םנ גיס ל באירה בער - מ ם א אב ראש תיוא איטלקים ובצ המל ע מזלם, ב ממשלתי (ניחסלתמ"A ם:26.8 תשחיP עיח ל-0רשנים 16.3% אנטלה אירלנד 109% 106% הלי ביחסלתמ"2) 11.8% .תשחיונ"ח ל -סרשנים 12.1% תמטלתי (ביחס לתמ0 הר פע ה גד לרצונמ 8.2% תשe אנ "ח ל-סרשנים 14.3% עלטלה ינטלה

Sinking Continent

shared by eaylis on Nov 13
353 views
2 shares
0 comments
Crisis in Europe: Situation, November 2011.

Publisher

The Marker

Category

Economy
Did you work on this visual? Claim credit!

Get a Quote

Embed Code

For hosted site:

Click the code to copy

For wordpress.com:

Click the code to copy
Customize size