tronghieu1012

tronghieu1012
Hanoi, Viet Nam (Vietnam)
Một kẻ ăn mày dĩ vãng, hoài nghi thực tại.