mukhtar.sadykov

mukhtar.sadykov
Astana, Kazakhstan