Phát triển kỹ năng cho một nền kinh tế thị trường hiện đại ở Việt Nam

shared by worldbank on Dec 04, 2013 in Education

Phát triển kỹ năng cho một nền kinh tế thị trường hiện đại ở Việt Nam

shared by worldbank on Dec 04, 2013 in Education

154 views

0 faves

0 comments

Lát cắt về những kỹ năng cần thiết và ba bước để phát triển kỹ năng cho lực lượng lao động ở Việt Nam hướng tới một nền kinh tế thị trường hiện đại.
Tags: None.
Category: Education

Publisher:

worldbank
Did you work on this visual? Claim credit!

Embed Code

Switch to Wordpress Code
Click below to copy
Customize size